Koniec mitu millenialsów. Badania VMware wykazały, że transformację cyfrową napędzają pracownicy w każdym wieku, nie tylko ci najmłodsi

Komentarze ekspertów

VMware, globalny lider w dziedzinie infrastruktury środowiska chmury i rozwiązań mobilnych dla biznesu, opublikował wyniki badań, które obalają mit millenialsów. Dowodzą one, że pracownicy - bez względu na swój wiek - mają istotny wpływ na tempo transformacji cyfrowej przedsiębiorstw oraz że zdają sobie sprawę z ważnej roli umiejętności cyfrowych* w zapewnieniu rozwoju i konkurencyjności firmy.  

W badaniu wzięło udział 5700 pracowników z Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (region EMEA). Wykazało ono, że kompetencje cyfrowe są priorytetem dla wszystkich grup demograficznych – nie tylko millenialsów i osób z pokolenia Z, jak do tej pory zwykło się uważać. Ma to istotny wpływ na sposób pracy oraz działalność całych przedsiębiorstw. Prawie trzy czwarte ankietowanych (71%) uważa, że powszechne wykorzystanie umiejętności cyfrowych podnosi konkurencyjność firmy, 67% jest zdania, że umożliwiają one lepszą współpracę między pracownikami, a według dwóch trzecich (66%) badanych rozpowszechnienie wykorzystywania umiejętności cyfrowych w pracy może prowadzić do wzrostu rentowności firmy w ciągu najbliższych pięciu lat.

Fakt, że prawie dwie trzecie (64%) badanych wyraziło chęć uczenia się nowych sposobów pracy i rozwoju umiejętności cyfrowych podnoszących produktywność jasno pokazuje, że pracownicy zdają sobie sprawę z potencjału, jaki drzemie w znajomości nowych technologii oraz że chcą oni ten potencjał wykorzystać. Co więcej, starsze pokolenia pracowników dążą do rozwinięcia tego typu kompetencji także pod kątem technicznym. 39% badanych z grupy wiekowej 45-54 czynnie poszukuje możliwości zasięgnięcia porad lub odbywania szkoleń w dziedzinie projektowania i tworzenia aplikacji mobilnych, a prawie jedna trzecia (31%) osób z grupy 55+ podejmuje te same działania również w zakresie programowania i tworzenia treści online.

Pomimo wysokiej świadomości pracowników mniej niż połowa (48%) badanych wierzy, że jest w stanie w pełni wykorzystać swoje umiejętności cyfrowe w swojej organizacji. Przeszkody stojące na drodze do pełnego rozwoju potencjału zatrudnionych są wielorakie i dotyczą między innymi: braku uwzględnienia zadań cyfrowych na liście obowiązków pracowników (51%), braku środków finansowych (43%), braku odpowiedniego wsparcia ze strony zespołu IT (40%) oraz zbyt restrykcyjnych polityk przedsiębiorstw (39%).

“Zasadnicza zmiana zestawu umiejętności pracowników w obecnej epoce cyfrowej prowadzi do transformacji sposobu prowadzenia działalności w firmach oraz wpływa na proces tworzenia strategii, wyznaczania kierunków i podejmowania decyzji” – mówi Matt Crosby, Head of expertise na region Wielkiej Brytanii i Irlandii w globalnej firmie konsultingowej Hay Group. “W tej sytuacji zarówno szanse jak i wyzwania wiążą się z koordynacją pracy starszej kadry posiadającej wieloletnie doświadczenia nabyte w epoce przedcyfrowej z młodszymi pracownikami wnoszącymi do organizacji nową specjalistyczną wiedzę i umiejętności, a także posiadającymi nowe oczekiwania i reagującymi na inne źródła motywacji. Każda firma musi dołożyć starań, aby odnaleźć taki system pracy, w którym takie wielopokoleniowe zespoły będą mogły współpracować, realizując również niektóre ze “starych” zadań, takich jak rozliczanie z obowiązków czy ewaluacja wydajności i efektów, upewniając się jednocześnie, że nowe pomysły i sposoby realizacji obowiązków zawodowych mogą się swobodnie rozwijać”.

Koordynacja działań zespołu IT i starszej kadry kierowniczej powinna odgrywać znaczącą rolę w budowaniu organizacji skupionej w większym stopniu na technologiach cyfrowych. To właśnie działy IT zajęły pierwsze miejsce na liście podmiotów odpowiedzialnych za taką zmianę (w opinii 34% respondentów), lokując się ponad dyrektorami zarządzającymi i generalnymi (19%), zarządem (16%) oraz dyrektorami poszczególnych działów (13%). Jednocześnie, zdaniem wielu badanych, zmiana sposobu działalności firmy wymaga także bardziej aktywnych działań ze strony starszej kadry menadżerskiej. Jedynie połowa (50%) ankietowanych uznała, że ich przełożeni zachęcają pracowników do wdrażania nowych sposobów pracy w organizacji.

Ponadto ankietowani wskazali obszary priorytetowe dla zmiany modelu pracy: zwiększenie nakładów na szkolenia w zakresie umiejętności cyfrowych (54%), ulepszenie systemu nagród zachęcających do korzystania z umiejętności cyfrowych (47%) oraz rozwój kultury pracy, która w większym stopniu promuje korzystanie z takich umiejętności (44%).

“W dzisiejszym świecie biznesu skuteczna transformacja cyfrowa opiera się na kulturze pracy, ludziach i umiejętnościach. Duże inwestycje przedsiębiorstw w pozyskiwanie cyfrowych talentów są słusznym posunięciem, zmierzającym do wykorzystania kluczowych umiejętności, które wspomagają proces ewolucji i przyspieszają wdrażanie innowacji w organizacjach oraz umożliwiają lepszy kontakt z klientami. Wszystkie te elementy przekładają się na wyniki finansowe firm. VMware pomaga organizacjom w lepszym zrozumieniu idei nowych możliwości tkwiących w rzeczywistej transformacji modelu pracy zgodnie z wymogami epoki cyfrowej bez ryzyka związanego z obniżeniem poziomu bezpieczeństwa lub wydajności operacji. To konieczne, aby firmy mogły w pełni wykorzystać umiejętności i potencjał pracowników bez względu na ich wiek” – komentuje Bartłomiej Ślawski, Country Manager for Poland, VMware.

*Na potrzeby badania termin “umiejętności cyfrowe” został zdefiniowany jako umiejętności pozwalające na korzystanie z wybranej technologii do wyszukiwania, pozyskiwania, analizowania oraz udostępniania informacji i danych w celu zmiany i poprawy sposobu pracy.

Bartłomiej Ślawski,
VMware

Udostępnij artykuł: