Koniec z naciąganiem na tzw. SMS-y Premium. Abonenci zyskali większą ochronę

Prawo i regulacje

Sejm przyjął w czwartek nowelizację Prawa telekomunikacyjnego, regulującą dwa główne obszary: pierwszy – dotyczący tzw. SMS-ów Premium Rate oraz drugi – dotyczący ujednolicenia przepisów, by abonent był chroniony tak, jak pozostali konsumenci.

Sejm przyjął w czwartek nowelizację Prawa telekomunikacyjnego, regulującą dwa główne obszary: pierwszy – dotyczący tzw. SMS-ów Premium Rate oraz drugi – dotyczący ujednolicenia przepisów, by abonent był chroniony tak, jak pozostali konsumenci.

#MinisterstwoCyfryzacji postanowiło ograniczyć nieuczciwe praktyki związane z szeroko pojętymi usługami premium rate, czyli o podwyższonej opłacie. Dotyczy to najczęściej drogich #SMS #SMSPremium #prawo @MC_GOV_PL

Ministerstwo Cyfryzacji, jak czytamy w komunikacie resortu, postanowiło ograniczyć nieuczciwe praktyki związane z szeroko pojętymi usługami premium rate, czyli o podwyższonej opłacie. Dotyczy to najczęściej drogich SMS-ów. Główny cel przygotowanej nowelizacji to kompleksowa ochrona konsumentów, ale i wyposażenie regulatora rynku telekomunikacyjnego w dodatkowe, skuteczne narzędzia.Wśród najważniejszych zmian, jakie wprowadza nowelizacja, jest ochrona abonenta przed nieprzewidzianymi rachunkami za usługi o podwyższonej opłacie i niechcianymi usługami.

Całkowita blokada tego rodzaju usług

Wzmocnione zostały regulacje dotyczące progów kwotowych na tzw. usługi Premium Rate, czyli drogich, dodatkowo płatnych SMS-ów. Do dotychczasowych trzech progów: 35, 100 i 200 zł dodany został próg 0 zł (czyli całkowita blokada tego rodzaju usług).Obecnie abonent może, ale nie musi określać, czy chce korzystać z usługi SMS-ów o podwyższonej opłacie. A jeśli chce – do jakiej kwoty. W efekcie jest to furtka do nadużyć dla nieuczciwych firm. Zgodnie z naszym projektem, jeśli abonent nie określi żadnego progu - progiem domyślnym będzie 35 zł.Przekroczenie progu zaskutkuje koniecznością poinformowania abonenta o tym fakcie i automatyczną blokadą połączeń na numery Premium. Obecnie blokada jest uruchamiana dopiero na żądanie abonenta – projekt wprowadza obowiązek uruchomienia jej natychmiast po osiągnięciu wybranego lub domyślnego progu.

Zwiększenie świadomości abonentów

Abonent będzie musiał wyrazić zgodę na świadczenie usług bezpośrednio przed rozpoczęciem świadczenia, co zwiększy świadomość abonentów co do charakteru usługi, którą zamawiają – np. świadczenie cyklicznej, powtarzalnej usługi SMS Premium (np. dowcip dnia).Nowelizacja wprowadza również możliwość blokowania połączeń nawet w przypadku, gdy są bezpłatne. Chodzi o ochronę głównie dzieci przed nieprzeznaczonymi dla nich treściami.Dostawca tego rodzaju usług został zobowiązany do zamieszczania informacji o nich na rachunku telefonicznym. Dzięki temu abonent będzie świadomy, gdzie kierować reklamację. Jeśli dojdzie do nadużyć lub niedopełnienia obowiązków, abonent nie będzie mógł być obciążony opłatą.

Uporządkowanie rejestru usług o podwyższonej opłacie

Uporządkowano również rejestru usług o podwyższonej opłacie, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (regulator rynku telekomunikacyjnego).Podmiot realizujący dodatkowe świadczenie (czyli treść, a nie usługę telekomunikacyjną) będzie musiał podać więcej informacji w zgłoszeniu, m.in. wskazać adres poczty elektronicznej i numer telefonu, które umożliwią skuteczny kontakt z dostawcą usługi.Zgłoszenie będzie zawierać oświadczenie o prawdziwości danych w zgłoszeniu – odpowiedzialność karna za podanie nieprawdziwych danych – obecnie brak jest takiej sankcji.Nowy termin zgłoszenia usługi do rejestru – 14, a nie 7 dni przed rozpoczęciem świadczenia.Na dostawcach dodatkowego świadczenia ciążyć będzie obowiązek stałej aktualizacji danych zawartych w rejestrze, aby rejestr zawierał tylko aktualne dane o faktycznie oferowanych na rynku usługach.Operator (a zatem podmiot, na czyjego infrastrukturze oferowane będą usługi – może być niezależny od dostawcy usługi o podwyższonej opłacie) będzie miał obowiązek blokować usługi niewpisane do rejestru, co wymusi na podmiotach zamierzających oferować tego rodzaju usługi, wpisywanie się i dbanie o aktualność danych w rejestrze.

Nowe narzędzia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Prezes UKE będzie mógł w drodze decyzji nakazać przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu - zablokowanie dostępu do numeru lub pobierania opłat za usługi Premium, podmiotowi realizującemu dodatkowe świadczenie - zaprzestanie świadczenia usługi, usługodawcy (np. portalowi społecznościowemu) - usunięcie informacji promocyjnych lub reklamowych usług Premium, wprowadzenie kar za brak blokowania usług o podwyższonej opłacie niewpisanych do rejestru.Dostosowania wymagały także te przepisy Prawa telekomunikacyjnego, które odnosiły się do obowiązków operatorów względem abonentów, mające zapewnić mu taką ochronę, jaka dzisiaj wynika z przepisów ustawy o prawach konsumenta.Została wprowadzona możliwość zawarcia umowy w formie dokumentowej, która jest znacznie bardziej odformalizowaną formą zawierania umów od formy pisemnej (wymagającej odręcznego podpisu) i formy elektronicznej (wymagającej podpisania kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Umowa będzie mogła być zawarta np. poprzez SMS czy też e-mail.Abonent zawierający, z różnych przyczyn, umowę w formie pisemnej (bo np. nie korzysta z nowoczesnych technologii) będzie otrzymywał od operatora cennik i regulamin usługi również w tej formie, co pozwoli osobom wykluczonym cyfrowo otrzymać te dokumenty w postaci, w jakiej będą w stanie się z nimi zapoznać – wyeliminowane zostaną przypadki, kiedy ktoś, kto nie korzysta z Internetu bądź nie posiada komputera, otrzyma regulamin i cennik np. na płycie CD lub na założone przez operatora konto abonenckie, do którego taka osoba nie będzie w stanie dotrzeć.Przyjęto również zasadę, że komunikacja z abonentem odbywać się będzie w tej samej formie, w jakiej została zawarta umowa. Dokonując wyboru formy zawarcia umowy abonent wybierać będzie najbardziej dogodną dla siebie formę komunikacji z dostawcą. Forma ta może być zmieniona na żądanie abonenta.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Udostępnij artykuł: