Koniec z nadużyciami za pomocą tzw. SMS-ów premium?

Finanse osobiste

Rada Ministrów przyjęła w czwartek projekt zmian w Prawie telekomunikacyjnym. Główny cel przygotowanej nowelizacji to kompleksowa ochrona konsumentów, ale i wyposażenie regulatora rynku telekomunikacyjnego w dodatkowe, skuteczne narzędzia.

Koniec z nadużyciami za pomocą tzw. SMS-ów premium.

To zdarzyło się niemal każdemu z nas: SMS z życzeniami, horoskopem, promocją lub konkursem, a w nim… zachęta do odpowiedzi. Płatnej. Nie każdy z nas, choć wielu, nabiera się na to. O tym, że zostali naciągnięci, często dowiadują się z rachunku za telefon – zdecydowanie wyższego niż zwykle.

Ministerstwo Cyfryzacji postanowiło ograniczyć takie nieuczciwe praktyki. Rada Ministrów poparła propozycje zmian przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Najważniejsze zmiany:

1. Ochrona abonenta przed nieprzewidzianymi rachunkami za usługi o podwyższonej opłacie i niechcianymi usługami:

Wzmocnienie regulacji dotyczące progów kwotowych na tzw. usługi Premium Rate, czyli drogich, dodatkowo płatnych SMS-ów. Do dotychczasowych trzech progów: 35, 100 i 200 zł dodajemy próg 0 zł (czyli całkowita blokada tego rodzaju usług);

– Obecnie abonent może, ale nie musi określać, czy chce korzystać z usługi SMS-ów o podwyższonej opłacie. A jeśli chce – do jakiej kwoty. W efekcie jest to furtka do nadużyć dla nieuczciwych firm. Zgodnie z naszym projektem, jeśli abonent nie określi żadnego progu – progiem domyślnym będzie 35 zł;

– Przekroczenie progu ma skutkować koniecznością poinformowania abonenta o tym fakcie i automatyczną blokadą połączeń na numery Premium. Obecnie blokada jest uruchamiana dopiero na żądanie abonenta – projekt wprowadza obowiązek uruchomienia jej natychmiast po osiągnięciu wybranego lub domyślnego progu;

• abonent będzie musiał wyrazić zgodę na świadczenie usług bezpośrednio przed rozpoczęciem świadczenia, co zwiększy świadomość abonentów co do charakteru usługi, którą zamawiają – np. świadczenie cyklicznej, powtarzalnej usługi SMS Premium (np. dowcip dnia);

– Będzie możliwość blokowania połączeń nawet w przypadku, gdy są bezpłatne. Chodzi o ochronę głównie dzieci przed nieprzeznaczonymi dla nich treściami;

– Zobowiązanie dostawcy tego rodzaju usług do zamieszczania informacji o nich na rachunku telefonicznym. Dzięki temu abonent będzie świadomy gdzie kierować reklamację;

– Jeśli dojdzie do nadużyć lub niedopełnienia obowiązków, abonent nie będzie mógł być obciążony opłatą.

 

2. Uporządkowanie rejestru usług o podwyższonej opłacie, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (regulator rynku telekomunikacyjnego):

– Podmiot realizujący dodatkowe świadczenie (czyli treść, a nie usługę telekomunikacyjną) będzie musiał podać więcej informacji w zgłoszeniu, m.in. wskazać adres poczty elektronicznej i numer telefonu, które umożliwią skuteczny kontakt z dostawcą usługi;

– Zgłoszenie będzie zawierać oświadczenie o prawdziwości danych w zgłoszeniu – odpowiedzialność karna za podanie nieprawdziwych danych – obecnie brak jest takiej sankcji;

– Nowy termin zgłoszenia usługi do rejestru – 14 a nie 7 dni przed rozpoczęciem świadczenia;

– Na dostawcach dodatkowego świadczenia ciążyć będzie obowiązek stałej aktualizacji danych zawartych w rejestrze, aby rejestr zawierał tylko aktualne dane o faktycznie oferowanych na rynku usługach;

– Operator (a zatem podmiot, na czyjego infrastrukturze oferowane będą usługi – może być niezależny od dostawcy usługi o podwyższonej opłacie) będzie miał obowiązek blokować usługi niewpisane do rejestru, co wymusi na podmiotach zamierzających oferować tego rodzaju usługi, wpisywanie się i dbanie o aktualność danych w rejestrze.

3. Nowe narzędzia Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej:

Prezes UKE będzie mógł w drodze decyzji nakazać:

– Przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu – zablokowanie dostępu do numeru lub pobierania opłat za usługi Premium;

– Podmiotowi realizującemu dodatkowe świadczenie – zaprzestanie świadczenia usługi;

– Usługodawcy (np. portalowi społecznościowemu) – usunięcie informacji promocyjnych lub reklamowych usług Premium;

– Wprowadzenie kar za brak blokowania usług o podwyższonej opłacie niewpisanych do rejestru.

Źródło: CIS/Centrum prasowe PAP

Udostępnij artykuł: