Koniunktura w gospodarce w czerwcu 2016

Komentarze ekspertów

W czerwcu bieżącego roku pogorszyły się oceny koniunktury w większości branż polskiej gospodarki. Oceny pozytywne przeważają jednak nad negatywnymi.

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego w czerwcu 2016 roku poprawę koniunktury sygnalizowało 16,4 proc. ankietowanych przedsiębiorstw funkcjonujących w branży przetwórstwa przemysłowego. Natomiast jej pogorszenie odczuło 11,2 proc. firm. W pozostałych przedsiębiorstwach nie odnotowano zmiany uwarunkowań gospodarczych. W efekcie ogólny wskaźnik koniunktury, stanowiący różnicę między ocenami pozytywnymi i negatywnymi, ukształtował się na poziomie +5,2. Jest on nieco lepszy niż w miesiącu poprzedzającym, kiedy wyniósł +5,0.

W czerwcu br. poprawę koniunktury w budownictwie przemysłowym sygnalizowało 15,1 proc. przedsiębiorstw, a 16,5 proc. jej pogorszenie. Pozostałe przedsiębiorstwa uznały, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Ostatecznie ogólny klimat koniunktury ukształtował się na poziomie -1,4 wobec -1,1 przed miesiącem. Ta branża od wielu miesięcy doświadcza kryzysu.

W handlu hurtowym poprawę koniunktury sygnalizowało w czerwcu 18,2 proc. badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 9,9 proc. Pozostałe podmioty nie stwierdziły ani poprawy ani pogorszenia uwarunkowań gospodarczych. W efekcie tego ogólny wskaźnik koniunktury w tej branży wyniósł +8,3 wobec +9,6 w miesiącu poprzedzającym.

Pogorszyła się sytuacja w handlu detalicznym. Tutaj poprawę koniunktury sygnalizowało 16,6 proc. ankietowanych handlowców, a jej pogorszenie 12,7 proc. Pozostałe podmioty nie odnotowały zmiany swej sytuacji. Ogólny wskaźnik koniunktury obniżył się do poziomu +3,9, wobec +5,2 w miesiącu poprzedzającym.

W sekcji transport i gospodarka magazynowa poprawa koniunktury nastąpiła w 17,3 proc. badanych firmach, a o jej pogorszeniu mówiło 11,8 proc. przedsiębiorstw. Pozostałe jednostki uważają, że ich sytuacja nie uległa zmianie. W efekcie ogólny wskaźnik koniunktury wyniósł +5,6 (przed miesiącem +7,1).

W analizowanym okresie poprawę koniunktury sygnalizowało 20,5 proc. firm działających w branży zakwaterowanie i gastronomia, zaś jej pogorszenie 9,5 proc. Pozostałe podmioty uznały, że ich sytuacja nie zmieniła się. Ogólny wskaźnik koniunktury wyniósł więc +11,0, wobec +11,9 w maju.

W czerwcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury firm działających w branży informacja i komunikacja ukształtował się na poziomie +16,0 (przed miesiącem +15,3). O poprawie koniunktury mówiło 22,5 proc. ankietowanych przedsiębiorstw, a o jej pogorszeniu 6,5 proc. Pozostałe firmy twierdziły, że ich sytuacja pozostała taka sama, jak w poprzednim miesiącu.

Najlepsze oceny koniunktury odnotowują firmy zajmujące się działalnością finansową i ubezpieczeniową. W tym przypadku 27,6 proc. badanych podmiotów sygnalizowało jej poprawę, a pogorszenie tylko 4,1 proc. W pozostałych jednostkach nie odnotowano zmiany sytuacji. Ostatecznie czerwcowy wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w tej branży ukształtował się na poziomie +23,5, wobec +24,8 przed miesiącem.

Powyższe wskaźniki koniunktury świadczą o pojawieniu się czynników, które w przyszłych miesiącach mogą przyczynić się do zmniejszenia tempa wzrostu gospodarczego w Polsce. Ryzyko niekorzystnych zjawisk ekonomicznych ma źródła nie tylko wewnątrz kraju ale także poza jego granicami. W szczególności należy obawiać się negatywnych skutków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej i w konsekwencji pogłębienia kryzysu politycznego i ekonomicznego w Europie.

Jan Mazurek
ekspert Domu Maklerskiego
Michael/Ström

Udostępnij artykuł: