Konkurs na adaptację dzieci w edukacji szkolnej

Samorząd

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert (zwany dalej "konkursem") na realizację szkolnych projektów promujących przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej. Konkurs jest realizowany w ramach Rządowego programu na lata 2008-2013. "Bezpieczna i przyjazna szkoła", zgodnie z harmonogramem realizacji zadań w 2012 r.

Oferty mogą składać między innymi jednostki samorządu terytorialnego prowadzące szkoły i placówki oświatowe. Przyznane dotacje zostaną przekazane w formie w dotacji celowej udzielonej zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 i art. 45 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Celem konkursu jest wyłonienie najkorzystniejszych ofert podmiotów, które zaplanują oraz wdrożą w przedszkolach i szkołach podstawowych projekty obejmujące prowadzenie działań o charakterze edukacyjno-informacyjno-promocyjnym pokazujących dobre praktyki w szkole podstawowej, związane z przyjaznym wdrażaniem dzieci 6-letnich do edukacji szkolnej.

Projekty opisane w ofercie muszą równocześnie uwzględniać wszystkie niżej wymienione elementy:

 1. zawierać działania aktywizujące rady rodziców;
 2. zawierać propozycje działań ukazujących rodzicom korzyści wynikające z rozpoczęcia edukacji szkolnej przez dziecko 6-letnie;
 3. angażować nauczycieli i rady rodziców do realizacji wszystkich etapów projektu;
 4. być realizowane we współpracy ze środowiskiem przedszkolnym i szkolnym, i obejmować co najmniej jedną szkołę i jedno przedszkole;
 5. upowszechniać dobre praktyki wśród rad rodziców i nauczycieli z innych przedszkoli szkół podstawowych w regionie;
 6. określać sposób ewaluacji projektu.

Priorytetowo traktowane będą projekty, w których:

 1. zaplanowane działania realizowane będą w całej gminie (we wszystkich szkołach podstawowych i przedszkolach);
 2. podejmowane działania podniosą poziom wiedzy rodziców na temat możliwości i zasadności uczestniczenia ich 6-letnich dzieci w edukacji szkolnej;
 3. doskonalone będą umiejętności nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i innych pracowników szkoły w zakresie współpracy z radami rodziców i samorządem uczniowskim w obszarze będącym przedmiotem konkursu;
 4. realizowane będą działania z udziałem dzieci odbywających obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, zaznajamiające je w sposób aktywny i praktyczny z nauką w klasie I;
 5. realizowane będą działania z udziałem dzieci realizujących obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, zaznajamiające je w sposób przyjazny z otoczeniem szkolnym oraz społecznością szkolną;
 6. realizowane projekty uwzględniać będą formy działań umożliwiających ich kontynuację i powtarzalność.

Na realizację powyższego zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 4 500 000 zł. W ramach niniejszego konkursu jeden podmiot może złożyć tylko jedną ofertę. Maksymalna kwota dofinansowania zadania wynosi 10 000 zł.

Termin realizacji zadania upływa z dniem 15 grudnia 2012 r.

Formularz oferty należy wypełnić elektronicznie na stronie www.formularz.men.gov.pl.

Wypełniony formularz oferty należy wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych MEN. Wydrukowany formularz oferty, podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, należy przesłać wraz z wymaganymi załącznikami, na adres:
Ministerstwo Edukacji Narodowej,
al. J. Ch. Szucha 25,
00-918 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Konkurs MEN: Szkolne projekty promujące przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej” lub złożyć w Biurze Podawczym MEN do dnia 6 lipca 2012 r.

Źródło: www.men.gov.pl

Udostępnij artykuł: