Konkurs „Na dobry początek”

Samorząd

Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego powołana została w 2005 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego w celu prowadzenia działań na rzecz dobra publicznego. Na swojej stronie internetowej ogłosiła konkurs o dofinansowanie projektów dla dzieci w wieku 2 - 5 lat "Na dobry początek".

Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego powołana została w 2005 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego w celu prowadzenia działań na rzecz dobra publicznego. Na swojej stronie internetowej ogłosiła konkurs o dofinansowanie projektów dla dzieci w wieku 2 - 5 lat "Na dobry początek".

Wychodząc z założenia, że najważniejszym okresem w rozwoju dziecka jest okres przedszkolny, oraz biorąc pod uwagę statystyki, które pokazują, że dzieci zamieszkujące obszary wiejskie mają utrudniony dostęp do wczesnej edukacji Zarząd Fundacji podjął decyzję o wspieraniu inicjatyw edukacyjnych kierowanych do dzieci w wieku 2-5 lat i ich rodziców/opiekunów mieszkających na terenach wiejskich i w społecznościach lokalnych do 20 tys. mieszkańców.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie podmioty ubiegające się o dofinansowanie przesyłają listy intencyjne. Do konkursu zgłaszane mogą być projekty w ramach dwóch ścieżek:

  • Ścieżka I - nowatorskie projekty w zakresie stymulowania rozwoju kierowane do dzieci w wieku 2-5 lat mieszkających na wsiach i w miejscowości do 20 tys. mieszkańców objętych już edukacją. Przez nowatorskość rozumie się działanie projektowe wykraczające poza bieżącą, stałą działalność podmiotu zgłaszającego projekt. (Projekty powinny uwzględniać zaangażowanie rodziców/opiekunów w ich współtworzenie i realizację);
  • Ścieżka II - projekty mające na celu ułatwienie dostępu do edukacji w grupach rówieśniczych dzieciom w wieku przedszkolnym (2-5 lat) zamieszkującym tereny wiejskie i miejscowości do 20 tys. mieszkańców, które nie mają wcale lub mają utrudniony dostęp do edukacji. (Projekty powinny uwzględniać zaangażowanie rodziców/opiekunów w ich współtworzenie i realizację).

Wśród podmiotów, które mogą starać się o dotację znajdują się jednostki samorządu terytorialnego mające siedziby na terenach wiejskich oraz w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Jeden podmiot może zgłośić do konkursu jeden projekt.

Listy intencyjne wymagane w pierwszym etapie konkursu należy przesłać w 3 egzemplarzach na adres Fundacji do 29 maja 2012 roku. Szczegóły konkursu wraz z regulaminem i wzorami dokumentów znajdują się na stronie: www.fundacja-steczkowskiego.pl.

Źródło: www.fundacja-steczkowskiego.pl

Udostępnij artykuł: