Konkurs na najlepsze praktyki zarządzania – przedłużenie terminu

Samorząd

Do 14 listopada 2011, drogą elektroniczną i papierową, można składać wnioski w konkursie na najlepsze praktyki zarządzania strategicznego rozwojem kraju. Jego rozstrzygnięcie nastąpi w IV kwartale 2011 roku, a laureaci od początku roku następnego będą brali udział w przedsięwzięciach projektowych.

Do 14 listopada 2011, drogą elektroniczną i papierową, można składać wnioski w konkursie na najlepsze praktyki zarządzania strategicznego rozwojem kraju. Jego rozstrzygnięcie nastąpi w IV kwartale 2011 roku, a laureaci od początku roku następnego będą brali udział w przedsięwzięciach projektowych.

Konkurs ma na celu dostarczenie źródła wiedzy dla:

  • rozwiązywania bieżących problemów - przez inne jednostki administracji publicznej o podobnej charakterystyce;
  • unikania przyszłych błędów na podstawie doświadczeń instytucji, które przeszły już podobne wyzwania i problemy w przeszłości;
  • szukania inspiracji - uczenia się od liderów w danej dziedzinie.

W konkursie będą brane pod uwagę modele, narzędzia czy rozwiązania, które nawiązują do kluczowych zagadnień określonych w Strategii EUROPA 2020. Strategia Europa 2020 (zatwierdzona 17 czerwca 2010 r. przez Radę Europejską) ma zapewnić UE wyjście z kryzysu i przygotowanie europejskiej gospodarki na wyzwania następnego dziesięciolecia poprzez działania na rzecz wzrostu zatrudnienia oraz zwiększenia produktywności i spójności społecznej, zgrupowane w trzech priorytetach:

  • Priorytet I. Rozwój inteligentny (smart growth) - zwiększenie roli wiedzy, badań naukowych/innowacji, edukacji i społeczeństwa cyfrowego;
  • Priorytet II. Rozwój zrównoważony (sustainable growth) - w kierunku gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej dla środowiska i bardziej konkurencyjne;
  • Priorytet III. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu (inclusive growth) - gospodarka charakteryzująca się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniająca spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną.

Zwycięzcy będą zapraszani przez MRR do udziału w spotkaniach tematycznych organizowanych przez ministerstwo w ramach projektu "Zarządzanie strategiczne rozwojem - poprawa jakości rządzenia w Polsce". Najlepsze przykłady zostaną zaprezentowane w elektronicznym katalogu najlepszych praktyk zarządzania strategicznego rozwojem, zamieszczonym na stronie internetowej MRR. Informacje o laureatach będą opublikowane na stronie internetowej MRR oraz w czasopismach i na portalach branżowych, tak by dotarły do możliwie szerokich kręgów odbiorców.

Źrodło: www.mrr.gov.pl

Udostępnij artykuł: