Konkurs na Prezesa Zarządu spółki Koleje Śląskie sp. z o.o.

Kadry

Działając na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 54/2013 z dnia 12 lipca 2013 roku, uchwały zarządu Województwa Śląskiego nr 409/352/III/2010 z dnia 25 lutego 2010 roku, Rada Nadzorcza KŚ wszczyna postępowanie kwalifikacyjne w celu oceny kwalifikacji i rekrutacji na stanowisko Prezesa Zarządu.

Działając na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 54/2013 z dnia 12 lipca 2013 roku, uchwały zarządu Województwa Śląskiego nr 409/352/III/2010 z dnia 25 lutego 2010 roku, Rada Nadzorcza KŚ wszczyna postępowanie kwalifikacyjne w celu oceny kwalifikacji i rekrutacji na stanowisko Prezesa Zarządu.

Zgłoszenia można składać w siedzibie Spółki: Katowice, ul. Wita Stwosza 7, w sekretariacie - pok. nr 224 w godzinach 8:00-15:00 w terminie do dnia 2 sierpnia 2013 r., w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki" lub przesłać pocztą na adres: Koleje Śląskie Spółka z o.o., ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, z zastrzeżeniem, że korespondencja winna wpłynąć do Spółki do dnia 2 sierpnia 2013 roku.

Decyduje data wpływu dokumentów do Spółki.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 6 sierpnia 2013 roku. Szczegóły na stronie www.kolejeslaskie.com.

Źródło: www.kolejeslaskie.com

Udostępnij artykuł: