Konkurs – „Wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka”

Samorząd

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego do składania ofert w konkursie w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 "Wsparcie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka".

Celem programu jest wspieranie jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego w rozwoju systemu pieczy zastępczej przez zrefinansowanie i dofinansowanie w 2012 r. wskazanej pomocy dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, określonej w art. 192 ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Program finansowany jest do limitu 7 800 tys. zł (z uwzględnieniem wydatkowania dotacji w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” I i II edycja), który zaplanowany jest w ustawie budżetowej na 2012 r. w części 63 – Rodzina, dział 852 – Pomoc Społeczna, rozdział 85204 – rodziny zastępcze – z przeznaczeniem na Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Dysponentem środków budżetowych jest Minister Pracy i Polityki Społecznej, który przekazuje dotacje powiatom, na podstawie umów w sprawie dofinansowania zadań własnych powiatu.

Kwoty dotacji nie mogą przekroczyć 95 proc. kosztów świadczeń wymienionych w punkcie 2 ogłoszenia, które znajduje się na stronie www.mpips.gov.pl. Kwalifikowalne są koszty świadczeń powstałe w 2012 r., tj. możliwe jest refinansowanie już poniesionych kosztów, które powstaną do 31 grudnia 2012 r. Wkład własny – tylko finansowy – w minimalnej wysokości 5 proc. powinien stanowić część świadczeń wymienionych w pkt 2 ogłoszenia.

Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

  1. liczna rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka,
  2. wysokość świadczeń wskazanych w Programie, przyznanych w 2012 r. w stosunku do wysokości wszystkich świadczeń dla rodzinnej pieczy zastępczej przyznanych w 2012 r.,
  3. liczba dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej w stosunku do dzieci umieszczonych w całej pieczy zastępczej,
  4. zamożność powiatu – wskaźnik P.

Szczegóły wraz ze wzorami ofert konkursowych znajdują się na stronie: www.mpips.gov.pl.

Źródło: www.mpips.gov.pl

Udostępnij artykuł: