Kontynuacja spadków na GPW

Komentarze ekspertów

Kwiecień był kolejnym miesiącem kontynuacji spadków notowań akcji na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Na koniec kwietnia 2013 roku na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie było notowanych 438 spółek, z tego 43 spółek zagranicznych. W kwietniu na parkiecie głównym giełdy zadebiutowała jedna spółka, która wcześniej była notowana na NewConnect. Od początku tego roku na GPW zadebiutowały 4 spółki. Na koniec kwietnia br. kapitalizacja wszystkich firm notowanych na Rynku Głównym GPW wyniosła 706,7 mld zł i była o 2,2% wyższa niż rok wcześniej. Z tego na spółki krajowe przypadło 502,7 mld zł, a na zagraniczne 204 mld zł.

Wartość kwietniowych obrotów ogółem w systemie notowań ciągłych i jednolitych wyniosła 17,20 mld zł i była o 37% wyższa niż w rok wcześniej. Z tego na akcje i prawa do akcji przypadło 17,06 mld zł. Pozostałe obroty przypadające na prawa poboru, obligacje, listy zastawne, fundusze ETF, certyfikaty inwestycyjne, produkty strukturyzowane i warranty wyniosły 135 mln zł.

W kwietniu 2013 roku spadły dwa główne indeksy warszawskiej giełdy – zarówno WIG jak i WIG20 o 2,2%. Licząc od początku tego roku spadki wynoszą odpowiednio 6,95% oraz 10,21%. Średni wskaźnik cena/zysk wyniósł w kwietniu 15,1, podczas gdy rok wcześniej 9,2. W ubiegłym miesiącu tylko 2 spośród 11 indeksów sektorowych odnotowały wzrosty wartości. Po wielu miesiącach spadków wzrósł WIG-Telekomunikacja (3,7%). Zadecydowało o tym odbicie na rynku notowań akcji TP SA. Jednak w okresie roku to ten indeks odnotował największy spadek spośród indeksów branżowych i wyniósł on 48,8%. Najwięcej, bo aż 3,4%, stracił w kwietniu indeks WIG-Surowce, głównie za sprawą przeceny akcji KGHM Polska Miedź S.A. W ciągu ostatnich 12 miesięcy indeks spółek surowcowych wzrósł o 16,9%. Najwyższą roczną stopę zwrotu odnotował WIG-Paliwa i wyniosła ona 29,1%.

130509.stopy.zwrotu.z.indeksow.01.598x389

Na koniec kwietnia br. w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect było notowanych 443 spółek o łącznej kapitalizacji 9,74 mld zł. NCIndex spadł w kwietniu o 3,7%. W okresie kwietnia zadebiutowało na NewConnect 8 spółek a od początku roku zadebiutowało 20 spółek.

Na rynku dłużnych instrumentów finansowych na koniec kwietnia br. były notowane obligacje 159 emitentów nieskarbowych (przedsiębiorstwa, banki spółdzielcze, jednostki samorządu terytorialnego) o wartości nominalnej 51,07 mld zł oraz 0,82 mld euro.

Jan Mazurek
ekspert BCC ds. rynku kapitałowego

Udostępnij artykuł: