Kontynuacja spadków na GPW

Komentarze ekspertów

Kwiecień był kolejnym miesiącem kontynuacji spadków notowań akcji na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Kwiecień był kolejnym miesiącem kontynuacji spadków notowań akcji na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Na koniec kwietnia 2013 roku na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie było notowanych 438 spółek, z tego 43 spółek zagranicznych. W kwietniu na parkiecie głównym giełdy zadebiutowała jedna spółka, która wcześniej była notowana na NewConnect. Od początku tego roku na GPW zadebiutowały 4 spółki. Na koniec kwietnia br. kapitalizacja wszystkich firm notowanych na Rynku Głównym GPW wyniosła 706,7 mld zł i była o 2,2% wyższa niż rok wcześniej. Z tego na spółki krajowe przypadło 502,7 mld zł, a na zagraniczne 204 mld zł.

Wartość kwietniowych obrotów ogółem w systemie notowań ciągłych i jednolitych wyniosła 17,20 mld zł i była o 37% wyższa niż w rok wcześniej. Z tego na akcje i prawa do akcji przypadło 17,06 mld zł. Pozostałe obroty przypadające na prawa poboru, obligacje, listy zastawne, fundusze ETF, certyfikaty inwestycyjne, produkty strukturyzowane i warranty wyniosły 135 mln zł.

W kwietniu 2013 roku spadły dwa główne indeksy warszawskiej giełdy - zarówno WIG jak i WIG20 o 2,2%. Licząc od początku tego roku spadki wynoszą odpowiednio 6,95% oraz 10,21%. Średni wskaźnik cena/zysk wyniósł w kwietniu 15,1, podczas gdy rok wcześniej 9,2. W ubiegłym miesiącu tylko 2 spośród 11 indeksów sektorowych odnotowały wzrosty wartości. Po wielu miesiącach spadków wzrósł WIG-Telekomunikacja (3,7%). Zadecydowało o tym odbicie na rynku notowań akcji TP SA. Jednak w okresie roku to ten indeks odnotował największy spadek spośród indeksów branżowych i wyniósł on 48,8%. Najwięcej, bo aż 3,4%, stracił w kwietniu indeks WIG-Surowce, głównie za sprawą przeceny akcji KGHM Polska Miedź S.A. W ciągu ostatnich 12 miesięcy indeks spółek surowcowych wzrósł o 16,9%. Najwyższą roczną stopę zwrotu odnotował WIG-Paliwa i wyniosła ona 29,1%.

130509.stopy.zwrotu.z.indeksow.01.598x389

Na koniec kwietnia br. w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect było notowanych 443 spółek o łącznej kapitalizacji 9,74 mld zł. NCIndex spadł w kwietniu o 3,7%. W okresie kwietnia zadebiutowało na NewConnect 8 spółek a od początku roku zadebiutowało 20 spółek.

Na rynku dłużnych instrumentów finansowych na koniec kwietnia br. były notowane obligacje 159 emitentów nieskarbowych (przedsiębiorstwa, banki spółdzielcze, jednostki samorządu terytorialnego) o wartości nominalnej 51,07 mld zł oraz 0,82 mld euro.

Jan Mazurek
ekspert BCC ds. rynku kapitałowego

Udostępnij artykuł: