Konwent na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej przyjął rekomendacje

Bankowość spółdzielcza / Wydarzenia

Trzeci webinar w ramach tegorocznej edycji Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej dedykowany był technologii.

Błażej Mika
Źródło: aleBank.pl

Trzeci webinar w ramach tegorocznej edycji Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej dedykowany był technologii.

Otwierając spotkanie wiceprezes ZBP Włodzimierz Kiciński wskazał, że postęp jakiego sektor dokonał w zakresie cyfrowej transformacji stanowi efekt wspólnych wysiłków banków zrzeszających, systemów ochrony, obu izb, wreszcie samych banków, bez których niemożliwe byłoby uzyskanie efektu skali.

Dodał, że rolę technologii wyznacza z jednej strony wsparcie biznesu, a z drugiej oczekiwania samych klientów.

Przemiany technologiczne w grupie SGB

Z kolei Błażej Mika – wiceprezes Zarządu SGB Banku S.A. omówił postępy w ramach wdrożeń technologicznych realizowanych przez grupę. Ich celem było podniesienie efektywności biznesowej i atrakcyjności oferty dla klientów.

Aby osiągnąć tak definiowane cele konieczny był outsourcing szeregu procesów i doskonalenie procedur w następujących obszarach: 1;cyfryzacji,  2;platform multikanałowych, 3;backoffice, 4;nowego poziomu obsługi.

Na pytanie, czy pierwszy z obszarów stanowi zagrożenie, czy szansę, mówca stwierdził, ze jedynym zagrożeniem byłby brak owego wdrożenia.

Ostatnie miesiące dowiodły, że brak alternatywy dla takiego rozwiązania. Podpis elektroniczny, mojeID, transakcje bezgotówkowe, sprawne kanały komunikacji to standard.

mojeID zapewnia prosta rejestracje i logowanie nie tylko do bankowości, ale poprzez nią zapewnia korzystanie z usług administracji publicznej, czy dostęp do służby zdrowia i świadczeń medycznych. Aplikacja mobilna SGB zapewnia sprawną komunikację z wszystkimi systemami core’owymi, zdalne otwarcie rachunku, czy dostęp do kredytu on-line.

Platformy multikanałowe zapewniają nie tylko możliwość wyboru w ramach oferowanych rozwiązań, ale usprawniają współprace z partnerami, aktywizują klienta zapewniając kontakt win-win każdej ze stron układu: klient – bank – dostawca.

BS API gwarantuje automatyzację procesów, ich mobilność, przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa, usprawnia zarządzanie procesami przez autoryzacje operacji, silne uwierzytelnianie i optymalizację sprawozdawczości.

Trzeci z wymienionych obszarów zyskał na integracji obsługi płatności-payment HUB i scentralizowanie procesów AML. Automatyzacja poprawiła bezpieczeństwo procesowe, obniżyła koszty, usprawniła serwis i zredukowała liczbę reklamacji.

Zmiana modelu biznesowego uwolniła zasoby zredukowała koszty, podniosła standard obsługi i pozwoliła na elastyczne reagowanie w warunkach zmian.

Platforma SGB łączy różne systemy, a dzięki rozwiązaniu widok 360 pozwala pracownikowi na jednym ekranie obserwować wszystkie obszary aktywności klienta, co znacznie usprawnia obsługę. Nowe funkcjonalności wdrażane modułowo podnoszą standard procesów operacyjnych i obsługowych.

Włodzimierz Kiciński uznał, ze tempo i zakres prezentowanych wdrożeń dobrze rokuje na przyszłość.

Banki odchodzą od ręcznej obsługi gotówki

Z kolei Adam Matyaszek prezes zarządu IT CARD wskazał, że procesy automatyzacji obsługi gotówki, do czego przyczyniła się pandemia trwale zmienią model funkcjonowania obsługi w oddziałach na rzecz oferowania przez pracowników nowej gamy produktów i usług kosztem czynności manualnych związanych z procesowaniem gotówki.

Recyclery sieci Planet Cash, których liczba wzrosła do 20 tyś. zapewniają powszechny dostęp do wypłat i wpłat gotówki, z czego 1300 dostępnych jest klientom banków spółdzielczych. Operacja jest księgowana bezpośrednio na rachunku klienta, który na ekranie maszyny widzi logo swojego banku.

To wartość dodana dla budowania relacji. Rozwiązania oferowane przez ITCARD gwarantują także dostęp do płatności mobilnych z użyciem smartfona i aplikacji mobilnej banku. Mówca wyraził przekonanie, że rok 2021 okaże się przełomowy dla wzajemnych relacji sektora oraz dostawców rozwiązań.

Kolejna sesja moderowana przez Bartłomieja Noconia, Dyrektora Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej ZBP dedykowana była wspólnym działaniom sektora w obszarze wdrożeń.

Doświadczenia niemieckich banków spółdzielczych

Otworzył ją wiceprezes ZBP Włodzimierz Kiciński, który zaprezentował doświadczenia niemieckiego BVR z dostawcą rozwiązań technologicznych i produktowych -Fidutią. Prezentacja stanowiła podsumowanie dwóch wizyt studyjnych, jakie przedstawiciele polskiego sektora banków spółdzielczych mieli okazje odbyć u niemieckich partnerów.

Synergia współpracy oparta jest na rozwiązaniu, w którym na czele każdego z komitetów po stronie dostawcy stoi spółdzielca, co gwarantuje kontrolę i kalibrowanie oferowanych usług i produktów do potrzeb beneficjenta. W efekcie sektor niemieckiej bankowości spółdzielczej obsługujący 31 milionów klientów dysponował na koniec roku 2019 sumą aktywów rzędu 985 mld euro co stanowi dwukrotność polskiego PKB, przy wskaźniku ROE na poziomie 6,6 %, t.j. wyższym niż w sektorze banków komercyjnych.

Definiując wyzwania jakie stoją przed polską bankowością spółdzielczą Włodzimierz Kiciński wskazał na potrzebę szukania rozwiązań adekwatnych do zmian zachodzących na rynku w warunkach niskich stóp procentowych, co wymaga wypracowania nowego modelu współpracy z poziomu zrzeszeń, systemów ochrony, obu izb, wreszcie pojedynczych banków. Dotyczy to modelu biznesowego, standaryzacji produktów, sprawozdawczości, zarządzania ryzykiem i efektu skali w zakresie wdrożeń technologicznych.

Bank w pudełku

Z kolei Zbigniew Pomianek – wiceprezes zarządu Asseco Poland S.A. zaprezentował rozwiązanie Asseco BooX, oparte na oferowaniu bankowi funkcjonalności eliminujących posiadanie własnych zasobów informatycznych i kanałów komunikacji, jako efektu rozmów podjętych przed trzema laty.

Istota pomysłu osadzona na wspólnej platformie informatycznej gwarantuje nie tylko doraźne korzyści, ale tworzy bezpieczny, wydajny, efektywny i zgodny z ładem regulacyjnym model zapewniający rozwój w perspektywie dekady. U podstaw rozwiązania legła zmiana obowiązujących paradygmatów, a inspirację stanowił model sprzedażowy, gdzie operator nie posiadający miejsc noclegowych oferuje usługę hotelową.

BS w Płońsku i Lubaczowie o rozwiązaniu od Asseco

Technologia oparta na prostym obsługowo modelu przeglądarki oferuje bezpieczeństwo, otwartość, ciągłość procesów, efektywne zarządzanie zmianą i atrakcyjny model biznesowy. Comiesięczna opłata subskrypcyjna pojawia się od momentu produkcyjnego skorzystania z zasobów systemu i zawiera koszt wdrożenia.

Ekosystem zagregowanych ze sobą operacji gwarantuje wydajność, a elastyczna architektura optymalizuje proces migracji danych dla celów sprawozdawczych i zarządczych. Rozwiązanie określone jako WPI – Wspólna Platforma Informatyczna, uwzględnia szereg elementów, gdzie cena i funkcjonalność nawet w przypadku nadania im równej wagi nie stanowią jedynych elementów przewagi konkurencyjnej.

Dowiodły tego prezentacje beneficjentów – Wiolety Ciulińskiej – wiceprezes Zarządu BS Płońsk i Pawła Kapela -Prezesa zarządu BS w Lubaczowie.

Jak pokazała mówczyni, w trzy miesiące od wdrożenia  WPI w Płońsku uzyskano: system transakcyjny i księgę główną, bankowość internetową i mobilną, automatyzację sprzedaży, nośnik trwały( e-dokumenty), hurtownię danych wraz z informacją zarządczą, zarządzanie ryzykiem, sprawozdawczość obowiązkową.

Kompleksowa kontrola należności jest ułatwiona dzięki jednej, comiesięcznej fakturze. Wdrożone rozwiązanie zapewniło sprawną migrację zasobów z przejętego banku w Załuskach w przeciągu miesiąca grudnia ub.r., czego klienci w żadnej mierze nie odczuli, zaś bank ograniczył się do weryfikacji prawidłowości przenoszonych danych.

Co zmieniło się w samym biznesie? Zredukowano obszar ryzyka operacyjnego, obsługa jest prostsza i intuicyjna, ustała konieczność szkoleń w zakresie obsługi systemów operacyjnych, co przyspieszyło proces adaptacji nowych pracowników.

Kontynuując ten wątek Paweł Kapel zaprezentował efekty wdrożenia WPI pod hasłem; Czego już nie robimy?

Zautomatyzowanie procesów pozwoliło wyeliminować zamknięcie roku, kwartału, miesiąca a nawet dnia. To ostatnie pozwoliło bezkolizyjnie drożyć Express Elixir. Podobnie w przypadku zarządzania tabelami kursów i profilami uprawnień dostępu do poszczególnych obszarów.

Bank ogranicza się do zarządzania oprocentowaniem, prowizjami handlowymi i regulaminami dotyczącymi standardami bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi EBA, prawem bankowym i rekomendacjami D i M KNF

Dostawca rozwiązania na bieżąco monitoruje 6 tys. parametrów, zaś 2700 funkcjonalności dostępnych w ramach API gwarantuje możliwości rozbudowy systemu operacyjnego.

Podsumowując wypowiedzi uczestników prezentacji Bartłomiej Nocoń wskazał, ze nadal jesteśmy na początku drogi, uczymy się od siebie nawzajem i zachęcił banki zainteresowane wdrożeniem, do korzystania z doświadczeń obu banków.

Rozwiązania informatyczne w grupie BPS

Ostanie wystąpienie w ramach tej sesji wygłosił Paweł Gula Prezes Centrum Rozwoju Usług Zrzeszeniowych BPS.

Odwołując się do wystąpienia Błażeja Miki podkreślił wagę współpracy, która z cała mocą ujawnia swoją wagę na etapie wdrażania zintegrowanych rozwiązań informatycznych z poziomu banków zrzeszających przy okazji wprowadzana tarczy PFR.

Obie strony biznes i IT lepiej się rozumieją, co pozwoliło w wymiarze biznesowym, operacyjnym i prawno -regulacyjnym uzyskać efekt synergii.

Koordynacja techniczna, projektowa i biznesowa pozwoliła dzięki współpracy z KIR-em jako integratorem uzyskać efekt skali wcześniej niespotykany. Kolejne kroki to mojeID, sprawozdawczość, platformy antyfraudowe, w tej liczbie przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zgodnie z AML.  

Podsumowanie i wnioski

Podsumowania tegorocznych prac konwentu dokonał Prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz, który wyraził zadowolenie z efektów zgodnego współdziałania banków zrzeszających, IPS-ów, obu Izb, Rady Konsultacyjnej.

Nasza wspólna powinność – powiedział – to przejść przez obecny trudny czas, sprostać wyzwaniom cywilizacyjnym i gospodarczym oraz aktywny udział w Planie Odbudowy,  dekarbonizacji gospodarki i Zielonej ekonomii.

Końcowe rekomendacje Konwentu przedstawił Bartosz Kublik -Prezes Zarządu BS w Ostrowi Mazowieckiej. Stwierdził, że paradoksalnie czas pandemii, kryzys gospodarczy i lockdown sprzyjały transformacji cyfrowej sektora.

Nowa strategia wymaga współpracy zwłaszcza w obszarze poprawy efektywności. Budowa ekosystemu zielonej energii, szkolenie pracowników, relacje biznesowe, centra kompetencyjne i produktowe, kampania wizerunkowa, to węzłowe zadania.

W obszarze bezpieczeństwa nieustannej pieczy wymagają procesy łączeniowe przy aktywnym udziale IPS i banków zrzeszających. W sferze komunikacji dominować musi narracja sektorowa i dbałość o pozytywny przekaz w mediach społecznościowych, także w odniesieniu do skoku technologicznego jaki się dokonał.

Przypomniał także, że zachowują ważność nie zrealizowane dotąd rekomendacje z roku ubiegłego.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: