Koronawirus w Polsce: będą kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców. Możliwe częściowe zwolnienie z podatku od nieruchomości

Firma / Gospodarka

Prace nad kolejnymi rozwiązaniami legislacyjnymi, dotyczącymi ułatwień dla przedsiębiorców poszkodowanych rozprzestrzenianiem się COViD, zapowiedziała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii Fot. Newseria Biznes

Prace nad kolejnymi rozwiązaniami legislacyjnymi, dotyczącymi ułatwień dla przedsiębiorców poszkodowanych rozprzestrzenianiem się COViD, zapowiedziała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zakłada projekt nowelizacji ustawy o walce z #COVID19 #koronawirus #koronawiruspolska #TarczaAntykryzysowa

"Ta ustawa, która będzie w piątek przedmiotem głosowania w Sejmie - to na pewno nie jest nasze ostatnie słowo" - powiedziała Emilewicz w trakcie czatu live z użytkownikami Facebooka.

Zmiany w podatku VAT

Odnosząc się do propozycji użytkowników, np. dotyczących zmian w podatku VAT powiedziała: "takie pomysły będziemy się starali rozważyć przy kolejnych pracach legislacyjnych".

"Mówiąc o kolejnych, nie mam na myśli za miesiąc czy dwa, tylko to będzie pewnie przyszły tydzień i kolejny" - doprecyzowała.

Czytaj także: Koronawirus w Polsce. Tarcza antykryzysowa: rząd zaakceptował projekt. Na jakie wsparcie mogą liczyć firmy?

Sejm ma zająć się w piątek projektem tzw. tarczy antykryzysowej - pakietu działań osłonowych dla przedsiębiorców na pokrycie strat spowodowanych rozprzestrzenianiem się COViD.

Propozycje zawarte w Tarczy Antykryzysowej obejmują m.in. zwolnienie z ZUS mikrofirm, których obroty spadły o min. 50%; dopłaty ok. 2 tys. zł do płacy pracownika objętego przestojem lub obniżonym wymiarem pracy, dofinansowanie dla prowadzących działalność gosp. do 90% min płacy, gdy obroty spadną o 80% przez 2 miesiące. Znalazł się tam m.in. także zapis o tym, że Polski Fundusz Rozwoju (PFR) otrzyma 6 mld zł na wsparcie dla firm - kapitałowe lub nawet w formie bezzwrotnego finansowania.

Możliwe odroczenie czynszu w sklepach dworcowych i rachunków za energię

Rząd podejmie rozmowy w sprawie możliwości przesunięcia terminów zapłaty czynszu dla najemców sklepów dworcowych, a także terminów zapłaty rachunków za energię, zapowiedziała również Jadwiga Emilewicz.

"Myślę, że tak jak umówiliśmy się z bankami […] na to, żeby takich wakacji kredytowych udzieliły klientom, […] tak i tutaj spróbujemy umówić się ze spółkami Skarbu Państwa, z PKP, […] która udostępnia przestrzeń na terenie dworców, aby takich wakacji czynszowych udzieliła najemcom" – powiedziała Emilewicz w trakcie rozmowy wideo z użytkownikami Facebooka.

"Spróbujemy się tym zająć w najbliższym tygodniu" - dodała.

Pytana także o możliwość odroczenia terminu płatności rachunków za energię, powiedziała: "Tak jak i PGNiG […] już zapowiedziała, że takich wakacji rachunkowych […] będzie udzielać, tak spróbujemy takie porozumienie osiągnąć z dystrybutorami energii elektrycznej, zarówno wśród spółek Skarbu Państwa, jak i komercyjnych".

Rząd dopuszcza możliwość częściowego zwolnienia z podatku od nieruchomości

Możliwość zwolnienia za część roku 2020 z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej zakłada projekt nowelizacji ustawy o walce z COViD, której projekt trafił do Sejmu.

Celem proponowanych rozwiązań jest - jak podano - umożliwienie gminom, w ramach ich autonomii podatkowej wprowadzenie rozwiązań nakierowanych na pomoc dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku ze skutkami COVID-19.

Zgodnie z jednym z rozwiązań, możliwe byłoby wprowadzenie za część roku 2020 zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o pandemii koronawirusa >>>

Drugie z proponowanych rozwiązań dopuszczałoby przedłużenie, w drodze uchwały rady gminy, terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. - nie dłużej niż do 30 września tego roku.

W przypadku osób fizycznych rozwiązanie dotyczyłoby raty podatku płatnej do dnia 15 maja, natomiast w przypadku osób prawnych, rat podatku płatnych do: 15 kwietnia, 15 maja i 15 czerwca 2020 r.

Rząd chce utworzenia specjalnego funduszu gwarancyjnego w BGK

Utworzenie specjalnego Funduszu Gwarancji Płynnościowych (FGP), w ramach którego finansowana będzie działalność Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) w zakresie udzielania poręczeń i spłaty kredytów dla przedsiębiorstw narażonych na straty, zakłada projekt nowelizacji ustawy o walce z COViD.

"Dla finansowania działalności BGK w zakresie udzielania poręczeń i gwarancji spłaty kredytów w związku z pandemią SARS-CoV-2 tworzy się Fundusz Gwarancji Płynnościowych (FGP), którego środki przeznaczone są na:

- pokrycie kosztów i wydatków związanych z udzielaniem poręczeń i gwarancji spłaty kredytów zaciągniętych przez średnich i dużych przedsiębiorców, w tym wypłat z tytułu tych poręczeń i gwarancji oraz

- spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez BGK kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji na zasilenie FGP" – podano w uzasadnieniu projektu nowelizacji.

Planowane jest wprowadzenie możliwości zaciągania przez BGK na rzecz Funduszu Gwarancji Płynnościowych kredytów, pożyczek lub emitowania obligacji w kraju lub za granicą.

BGK ma sporządzać dla FGP odrębny bilans, rachunek zysków i strat oraz pozycji pozabilansowych oraz wyodrębniać plan finansowy FGP w swoim planie finansowym. Plan finansowy FGP miałby być uzgadniany do 15 czerwca roku poprzedzającego rok, na który miałby obowiązywać. BGK miałby też obowiązki sprawozdawcze za okres półroczny (w terminie 90 dni po upływie półrocza).

Bądź na bieżąco z tematem koronawirusa – zapisz się na nasz newsletter >>>

Umowę dotyczącą Funduszu Gwarancji Płynnościowych zawierałby z Bankiem Gospodarstwa Krajowego minister właściwy do spraw finansów publicznych. Poza standardowymi elementami umowy zawierałaby ona:

- szczegółowe warunki i tryb udzielania gwarancji i poręczeń,

- wysokość, warunki i tryb pobierania opłat prowizyjnych z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń,

- warunki i tryb przekazywania środków z budżetu państwa zasilających FGP

Jednym ze źródeł zasilenia obydwu funduszy gwarancyjnych BGK (Krajowego Funduszu Gwarancyjnego i Funduszu Gwarancji Płynnościowych) jest budżet państwa.

"W przypadku obu funduszy minister właściwy na ich zasilenie środki w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów i wydatków związanych z udzielaniem przez BGK poręczeń i gwarancji oraz środki na spłatę zobowiązań BGK wynikających z zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji" – zaznaczono w uzasadnieniu.

Maksymalny limit wydatków budżetu państwa w latach 2020-2029 na ten cel ma wynieść blisko 18, 2 mld zł.

W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków zostanie zastosowany mechanizm korygujący - ograniczenie wysokości poręczeń i gwarancji udzielanych przez BGK w kolejnych latach.

W projekcie założono, że plan finansowy FGP zostanie opracowany w najbliższych dwóch miesiącach. Do tego czasu ma funkcjonować w oparciu o projekt planu.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: