Koronawirus w Polsce: rząd wprowadza ważne zmiany w tarczy antykryzysowej

Firma / Gospodarka / Rynek pracy

Rząd zaprezentował we wtorek nowe instrumenty w zakresie pakietu antykryzysowego, które zakładają m.in. rozszerzenie świadczenia postojowego dla firm i osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, czy też umożliwienie płacenia przez 3 miesiące niższych o 50 proc. składek na ubezpieczenia społeczne firmom zatrudniających 10-49 osób.

Jadwiga Emilewicz
Jadwiga Emilewicz Fot: Krystian Maj/KPRM

Rząd zaprezentował we wtorek nowe instrumenty w zakresie pakietu antykryzysowego, które zakładają m.in. rozszerzenie świadczenia postojowego dla firm i osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, czy też umożliwienie płacenia przez 3 miesiące niższych o 50 proc. składek na ubezpieczenia społeczne firmom zatrudniających 10-49 osób.

Min. @JEmilewicz: wartość nowych rozwiązań to ok. 11 mld zł #TarczaAntykryzysowa #koronawirus #COVID19 #KoronawirusWPolsce

Wpływ nowego pakietu w 2020 r. na sektor finansów publicznych określono na minus 18,5 mld zł (wg OSR do projektu), na co składają się wydatki 11,5 mld zł i ubytek dochodów w kwocie 6,9 mld zł.

Poniżej wybrane założenia programu oraz ich koszt według OSR do rządowego projektu ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, złożonego we wtorek w Sejmie.

Czytaj także: Koronawirus w Polsce. Prezydent podpisał tzw. tarczę antykryzysową. Jakie rozwiązania dla firm wprowadza?

- Rozszerzenie kręgu przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z 3-miesięcznych „wakacji składkowych”, tj. zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, o płatników zgłaszających do ubezpieczenia do 49 osób, z zastrzeżeniem że płatnicy zatrudniający od 10 do 49 osób podlegających ubezpieczeniom społecznym zostaliby zwolnieni z 4 opłacania składek w wysokości 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc. Dodatkowo, proponuje się objąć zwolnieniem ze składek wszystkich płatników składek będących spółdzielniami socjalnymi, bez względu na liczbę pracowników, a także zmianę polegającą na tym, że do liczby osób objętych ubezpieczeniami społecznymi, nie wlicza się pracowników młodocianych, w celu przygotowania zawodowego.

Czytaj także: Rząd nie posłuchał przedsiębiorców. Nowy pakiet pomocowy nie uratuje tysięcy miejsc pracy >>>

- Proponuje się, by w miejsce jednokrotnego wsparcia dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne – w postaci świadczenia postojowego wprowadzić możliwość ponownego przyznania tego świadczenia, nie więcej niż trzykrotnie, pozostawiając jednocześnie Radzie Ministrów możliwość podjęcia decyzji o ewentualnych kolejnych wypłatach w drodze rozporządzenia. Świadczenie postojowe skierowane jest do wszystkich prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą zarówno prowadzących ją jednoosobowo i zatrudniających pracowników, jak i osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, jeśli spełniają określone warunki. Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz pierwszy tego świadczenia, pod warunkiem wykazania w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie uległa poprawie.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o pandemii koronawirusa >>>

- wprowadzenie możliwości renegocjacji warunków kredytu bankowego przez wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od ich wielkości (ostateczne rozwiązania będą oczywiście wynikiem negocjacji stron umowy kredytu, pożądane jest jednak stworzenie przez ustawodawcę możliwości zmiany warunków w obliczu epidemii);

- Rozszerzenie kręgu mikroprzedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z pożyczki, o podmioty, które nie zatrudniają pracowników, poprzez rezygnację z warunku utrzymania przez mikroprzedsiębiorcę stanu zatrudnienia w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. Aby skorzystać z umorzenia pożyczki, mikroprzedsiębiorca będzie musiał prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Warunek ten będzie miał zastosowanie do wszystkich pożyczek, tj. również tych, które zostaną udzielone do dnia wejścia w życie przedmiotowej zmiany.

Źródła finansowania nowych rozwiązań

Źródła finansowania nowych rozwiązań wg OSR to: budżet państwa, obligacje Skarbu Państwa przekazane przez Ministerstwo Finansów, środki własne Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środki własne 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska gospodarki wodnej.

Koszt wdrożenia mechanizmów wskazanych w projekcie ustawy określono jako "szacunkowy", ze względu na brak możliwości (na moment przygotowania projektu ustawy) wskazania docelowej liczby potencjalnych beneficjentów narażonych na skutki związane z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i epidemii na terytorium RP.

Szacunkowy skutek finansowy dwóch dodatkowych wypłat świadczenia postojowego (bez uwzględnienia skutków finansowych wypłaty tego świadczenia wynikającego z ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw) wynosi 3,93 mld zł (w wariancie maksymalnym 8,21 mld zł).

Rozszerzenie kręgu podmiotów zwolnionych z opłacania składek

Rozszerzenie kręgu podmiotów zwolnionych z opłacania składek, do zatrudniających do 49 osób podlegających ubezpieczeniom społecznym, przy uwzględnieniu zasady dofinansowania składek w wysokości 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc to miesięczny koszt ok. 2,1 mld zł. Całkowity szacowany koszt rozszerzenia zwolnienia za okres 3 miesięcy wynosi ok. 6,3 mld zł. Dodatkowo zwolnienie ze składek wszystkich spółdzielni socjalnych powoduje szacunkowy koszt za 3 miesiące wynoszący 5,7 mln zł, natomiast nie uwzględnienie w liczbie ubezpieczonych uprawniających do zwolnienia ze składek pracowników młodocianych, spowoduje szacunkowy wyższy koszt za 3 miesiące wynoszący ok. 31,2 mln zł.

Bądź na bieżąco z tematem koronawirusa – zapisz się na nasz newsletter >>>

Rozszerzenie kręgu mikroprzedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z pożyczki, o podmioty, które nie zatrudniają pracowników poprzez rezygnację z warunku utrzymania przez mikroprzedsiębiorcę stanu zatrudnienia w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r.

Aby skorzystać z umorzenia pożyczki, mikroprzedsiębiorca będzie musiał prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Warunek ten będzie miał zastosowanie do wszystkich pożyczek, tj. również tych, które zostaną udzielone do dnia wejścia w życie przedmiotowej zmiany. Wśród potencjalnych beneficjentów jest 2,146 mln mikrofirm (dane GUS, 2018). Założono, że o pożyczkę wystąpi 90 proc. z nich (tj. ok. 1,931 mln przedsiębiorców) oraz, że 90 proc. spośród nich nie zaprzestanie prowadzić działalności w ciągu 3 miesięcy (1,738 mln). Przy powyższych założeniach, szacowana łączna wartość pożyczek wyniesie ok. 9,657 mld zł, z czego pożyczki o wartości ok. 8,691 mld zł zostaną umorzone. Po uwzględnieniu odsetek od nieumorzonych pożyczek, całkowity koszt instrumentu dla Funduszu Pracy wynosi ok. 8,641 mld zł. Koszt rozszerzenia instrumentu w stosunku do obowiązującej dotychczas wersji przepisów to ok. 7,456 mld zł.

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews
Udostępnij artykuł: