Koronawirus w Polsce: o ile spadnie PKB w 2020 roku? OECD kreśli scenariusze jednego i podwójnego uderzenia

Gospodarka

Przy założeniu stopniowego wygasania epidemii koronawirusa PKB Polski w 2020 r. spadnie o 7,4 proc., a gdyby globalnie wystąpiła druga fala choroby krajowy PKB obniżyłby się w br. o 9,5 proc. - wynika z najnowszych prognoz OECD. Organizacja szacuje na 2021 r., analogicznie, wzrost krajowego PKB o 4,8 proc. lub 2,4 proc.

Koronawirus COVID-19 i wykres gospodarczy
Fot.stock.adobe.com/learchitecto

Przy założeniu stopniowego wygasania epidemii koronawirusa PKB Polski w 2020 r. spadnie o 7,4 proc., a gdyby globalnie wystąpiła druga fala choroby krajowy PKB obniżyłby się w br. o 9,5 proc. - wynika z najnowszych prognoz OECD. Organizacja szacuje na 2021 r., analogicznie, wzrost krajowego PKB o 4,8 proc. lub 2,4 proc.

#OECD: przy jednej fali epidemii #PKB Polski w 2020 r. spadnie o 7,4 proc., przy dwóch falach spadek o 9,5 proc. #koronawirus #COVID19

Z uwagi na dużą niepewność dotyczącą rozwoju pandemii w najnowszej rundzie prognostycznej OECD przedstawiło dla całego świata, a także dla poszczególnych regionów i krajów dwa równie prawdopodobne scenariusze makroekonomiczne. W jednym założono, że pod koniec 2020 r. roku globalnie wystąpi kolejna fala epidemii koronawirusa, a w drugim uwzględniono brak nawrotu choroby.

"Zakładając, że obecnie szalejąca pandemia stopniowo będzie zanikać i uniknie się dalszych jej wybuchów (scenariusz "jednego uderzenia"), prognozujemy spadek PKB Polski w 2020 r. o 7,4 proc. i odbicie o 4,8 proc. w 2021 r. W równie prawdopodobnym scenariuszu "podwójnego uderzenia", kolejna fala epidemii w dalszej części roku oraz ponowne wprowadzenie ograniczeń związanych z koronawirusem skutkowałoby znacznie słabszymi perspektywami dla gospodarki: 9,5-proc. spadkiem PKB w 2020 r. i 2,4 proc. wzrostem w 2021 r." - napisano w raporcie.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o pandemii koronawirusa >>>

Dla całego świata OECD prognozuje w scenariuszu drugiej fali w 2020 r. spadek PKB o 7,6 proc. i -6,0 proc. dla wygasającej epidemii. Analogicznie, w 2021 r. należy wg OECD oczekiwać 2,8-proc. lub 5,2-proc. odbicia globalnego PKB.

Zdaniem ekonomistów OECD, pomimo zapewnienia przez polski rząd znacznego wsparcia dla przedsiębiorców, które pomogło ograniczyć skutki pandemii, wzrost bezrobocia będzie hamować wzrost konsumpcji, a utrzymująca się niepewność negatywnie wpływać będzie na inwestycje prywatne, co ograniczy tempo odbudowy wzrostu gospodarczego.

Deficyt sektora general government

W łagodniejszym scenariuszu OECD prognozuje deficyt sektora general government dla Polski w 2020 r. rzędu 9,4 proc. PKB, a w 2021 r. deficyt 7,1 proc. PKB. Bardziej pesymistyczny scenariusz zakłada deficyt sektora w 2020 r. na poziomie 11,3 proc. PKB, a w 2021 r. 10,3 proc. PKB.

OECD rekomenduje Polsce zniesienie zakazu handlu w niedzielę, by wspomóc sektor detaliczny, a w przypadku przedłużającego się kryzysu i wystąpieniu problemów w sektorze bankowym również zniesienie lub przynajmniej zawieszenie podatku bankowego.

Bądź na bieżąco z tematem koronawirusa – zapisz się na nasz newsletter >>>

Poniżej prognozy OECD w dwóch scenariuszach.

ScenariuszeJedna fala epidemii   Dwie fale epidemii 
 20202021 20202021
wzrost PKB-7,44,8 -9,52,4
spożycie prywatne-9,14,9 -11,62,6
spożycie publiczne5,34,4 5,44,3
inwestycje-10,66,1 -13,32,7
popyt krajowy-6,75 -8,73
eksport-910,4 -11,73,9
import-10,110,7 -12,83,9
      
bezrobocie7,35,8 7,98,8
CPI31,7 2,91,2
CPI bazowy (bez żywności i energii)2,41,8 2,41,2
saldo C/A (w proc. PKB)10,8 0,90,4
      
Saldo sektora gg (proc. PKB)-9,4-7,1 -11,3-10,3
Dług sektora gg, def. UE (proc. PKB)57,361,6 60,268,8

CLI dla Polski w maju spadł o 1,41 proc. rdr

Wyprzedzający wskaźnik Composite Leading Indicator (CLI) dla Polski w maju spadł o 1,41 proc. rdr, a mdm spadł o 0,18 proc. i wyniósł 98,22 pkt. - podała także OECD.

Poziom 100,00 pkt. oznacza długoterminową średnią wskaźnika.

Jak informuje OECD, rosnący CLI o wartości powyżej 100 pkt. oznacza ekspansję gospodarki, spadające CLI powyżej poziomu 100 pkt. oznacza spadek koniunktury, CLI w trendzie spadkowym i poniżej 100 pkt. oznacza spowolnienie, zaś rosnące CLI będące poniżej poziomu 100 pkt. oznacza ożywienie (odbudowę) w gospodarce. CLI wyprzedza cykle biznesowe, zamiarem OECD jest, by przesunięcie wynosiło 6-9 miesięcy.

Composite Leading Indicator jest wskaźnikiem przygotowywanym przez OECD. Ma on służyć do wczesnego wskazywania punktów zwrotnych w cyklu biznesowym w danym kraju, jednak, jak zastrzega OECD, nie do prognoz kwantytatywnych.

OECD wybiera kluczowe składniki wskaźnika osobno dla każdego z państw. W przypadku Polski brane pod uwagę są: realny efektywny kurs walutowy, stopa WIBOR 3M, a także podawane przez GUS: koniunktura w przemyśle przetwórczym, liczba ofert pracy oraz dynamika produkcji węgla.

Światowy PKB spadnie nawet o 7,6 proc.

OECD znacząco obniżyła też swoje szacunki globalnego PKB w 2020 r. do -7,6 proc. w pesymistycznym scenariuszu z +2,9 proc. we wcześniejszej projekcji - wynika z najnowszego raportu. W 2021 r. światowy PKB ma odbić do +2,8 proc.

OECD w najnowszej prognozie opracowała dwa możliwe scenariusze "w obliczu niezwykłej niepewności" w światowej gospodarce spowodowanej przez pandemię koronawirusa. Pierwszy, w którym pandemia nadal ustępuje i pozostaje pod kontrolą, i drugi, w którym wybuchnie druga, mniej intensywna, fala zachorowań na koronawirusa w 2020 r. na przełomie października i listopada.

Ponadto, w publikacji zakłada się, że kolejnych nawrotów pandemii w 2021 r. można będzie uniknąć dzięki pracom nad kuracjami w przemyśle farmaceutycznym, ale te przewidywania wiążą się z wieloma czynnikami ryzyka.

W ocenie OECD w obu scenariuszach działalność gospodarcza nie może w tych okolicznościach wrócić do normalności.

"Przewiduje się, że wszystkie kraje doświadczą głębokiej recesji w 2020 r., a następnie powolnego i stopniowego ożywienia w 2021 r. w obu scenariuszach. W scenariuszu podwójnej pandemii przewiduje się, że globalny PKB spadnie o 7,6 proc. w 2020 r., a następnie wzrośnie o 2,8 proc. w 2021 r. (...) Do końca 2021 r. utrata dochodów przekracza wszelkie wcześniejsze recesje w ciągu ostatnich stu lat poza II wojną światową, co będzie miało tragiczne i długotrwałe konsekwencje dla ludzi, firm i rządów" - napisano w raporcie.

"W scenariuszu pojedynczej pandemii w 2020 r. nadal występuje bardzo duży spadek produkcji, przy prognozowanym spadku globalnego PKB o 6 proc. Jednak perspektywy wzrostu są nieco silniejsze w 2021 r., dzięki oddziaływaniu efektów przenoszenia ze stopniowego wznowienia działalności w drugiej połowie 2020 r., przy przewidywanym wzroście globalnego PKB o około 5,2 proc. w przyszłym roku" - dodano.

Prognozy OECD są zróżnicowane w zależności od regionu

Analitycy OECD wskazują, że prognozy są zróżnicowane w zależności od regionu.

"Przewiduje się, że wśród gospodarek rozwiniętych, PKB w 2020 r. będzie szczególnie słaby w Europie, odzwierciedlając wdrożenie rygorystycznych restrykcji na stosunkowo długi okres. Prognozuje się, że PKB strefy euro w 2020 r. spadnie o 11,5 proc. w scenariuszu podwójnej pandemii i będzie nieco ponad 9 proc. słabszy w scenariuszu pojedynczej pandemii. Spodziewamy się, że w Stanach Zjednoczonych i Japonii PKB spadnie odpowiednio o 8,5 proc. procent i 7,2 procent w scenariuszu pesymistycznym, a w przypadku pojedynczej pandemii PKB spadnie odpowiednio o 7,2 proc. i 6 proc." - napisano w raporcie.

"Przewiduje się, że poziom PKB w 2020 r. spadnie o 7 proc. lub niżej w Brazylii, Rosji, RPA i Meksyku w obu scenariuszach, a w Turcji w scenariuszu podwójnej pandemii. Wyniki w niektórych dużych gospodarkach wschodzących w Azji są bardziej stonowane. W obu scenariuszach przewiduje się mniejsze spadki PKB o około 2-4 proc. w Chinach i Indonezji w 2020 r. w obu scenariuszach, dzięki korzystnemu wpływowi niższych cen towarów na realne dochody" - dodano.

Perspektywy gospodarcze są wyjątkowo niepewne

Według analityków perspektywy gospodarcze są wyjątkowo niepewne.

"Perspektywy wzrostu zależą od wielu czynników, w tym od wielkości i czasu trwania restrykcji w gospodarkach, tempa złagodzenia środków ograniczających aktywność gospodarczą, wpływu na zaufanie, a także szybkości i skuteczności znacznego wsparcia ze strony polityki fiskalnej i pieniężnej" - napisano.

"Wpływ pandemii koronawirusa w gospodarkach rynków wschodzących i krajów rozwijających się jest niezwykle trudny do przezwyciężenia, ponieważ systemy opieki zdrowotnej często nie dysponują zasobami niezbędnymi do skutecznego reagowania, a także ze względu na gwałtownie spadające ceny towarów, spadające przekazy pieniężne, słaby popyt zewnętrzny i zaostrzone warunki finansowe" - dodano.

OECD ostrzegła, by nie wycofywać środków stymulacyjnych, nawet jeśli sytuacja w zakresie zdrowia publicznego i gospodarki będzie się poprawiać w krótkim okresie.

"Jeśli nastąpi kolejny wybuch pandemii, jak zakładano w scenariuszu pesymistycznym, lub ożywienie okaże się nieoczekiwanie słabe, to zapewnienie dodatkowej stymulacji będzie konieczne ze strony fiskalnej, biorąc pod uwagę ograniczony zakres możliwości dalszego łagodzenia w ramach polityki pieniężnej" - oceniają analitycy OECD.

"Nawet jeśli nie dojdzie do kolejnego wybuchu pandemii, należy utrzymać wspierające stanowisko w zakresie polityki fiskalnej i monetarnej, aby sprzyjać trwałemu ożywieniu. Polityka pieniężna powinna pozostać bardzo akomodacyjna i zapewniać niskie stopy procentowe, aby zapobiec spadkom prywatnych wydatków" - dodali.

Według analityków podjęte środki naprawcze będą kształtować perspektywy gospodarcze i społeczne w obecnej dekadzie.

"Niezwykle akomodacyjna polityka pieniężna i wyższy dług publiczny są konieczne i będą akceptowalne tak długo, jak aktywność gospodarcza i inflacja będą obniżone, a bezrobocie będzie wysokie" - napisano w publikacji.

"Do 2021 r. nastąpi spadek realnego dochodu na mieszkańca w większości gospodarek OECD do poziomów z 2013 r. w scenariuszu podwójnej pandemii i do poziomów z 2016 r. w scenariuszu pojedynczej pandemii" - dodano.

Poniżej wybrane, najnowsze szacunki dynamiki PKB wg OECD (dane w proc.) w porównaniu z prognozami z listopada 2019 r.

Dane/ prognozy na:2020 |2021 
Dane/ prognozy z:VI '20Różnica względem III '20|VI '20Różnica względem III '20
Świat-7,6-10|2,8-0,5
G20-7,3-10|3,1-0,4
Strefa Euro-11,5-12,3|3,52,3
Japonia-7,3-7,5|-0,5-1,7
USA-8,5-10,4|1,9-0,2
Chiny-3,7-8,6 4,5-1,9

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: