Koronawirus w Polsce. UKNF proponuje pakiet działań ograniczających wpływ pandemii na ubezpieczycieli i rozwiązania zmniejszające obciążenia podmiotów rynku kapitałowego

Gospodarka / Z rynku

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) przygotował pakiet działań mający na celu w szczególności zapewnienie ochrony klientów sektora ubezpieczeń oraz ograniczenie wpływu wahań rynkowych na ten sektor.

.@uknf podał, że opracował pakiet działań wzmacniających odporność polskiego sektora ubezpieczeniowego na skutki epidemii #koronawirus #COVID19 #koronawiruspolska #KNF

Pakiet Impulsów Nadzorczych na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju (PIN) w obszarze rynku ubezpieczeniowego zakłada m.in. działania w obszarze wymogów kapitałowych oraz wypłacalności, których celem jest zapewnienie zakładom ubezpieczeń i zakładom reasekuracji możliwości wywiązywania się ze zobowiązań zaciągniętych względem klientów. UKNF dopuszcza przeprowadzenie całego procesu zawierania umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną (telefonicznie, drogą mailową lub przez internet), po uzyskaniu na to zgody klienta.

„UKNF obniży wymóg kapitałowy przez stworzenie możliwości wyznaczania kwartalnego wymogu SCR bez zmiany parametrów (m.in. dla segmentu ubezpieczenia i reasekuracja proporcjonalna kredytów i poręczeń w podmodule ryzyka składki i rezerw w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie). UKNF zaproponuje szybką ścieżkę zatwierdzania przez organ nadzoru uzupełniających środków własnych” – czytamy w dokumencie.

Czytaj także: Koronawirus w Polsce. UKNF uruchamia #PIN, pakiet działań wzmacniających odporność banków >>>

UKNF zaproponuje także szybką ścieżkę zatwierdzania przez organ nadzoru miar LTG (korekty z tytułu zmienności (VA), korekty dopasowującej (MA), korekty do odpowiedniej struktury terminowej stopy procentowej wolnej od ryzyka), podano także.

Urząd proponuje także odejście od wymogu stosowania maksymalnej stopy technicznej, o której mowa w § 46 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

UKNF zawiesił rozpoczęcie kontroli w zakładach ubezpieczeń i u dystrybutorów

W zakresie bieżącego nadzoru, UKNF zawiesił rozpoczęcie kontroli w zakładach ubezpieczeń i u dystrybutorów, a kontrole wszczęte prowadzone są z mniejszą intensywnością, głównie z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej. UKNF zminimalizuje lub odsunie w czasie takie działania nadzorcze, które szczególnie absorbują (organizacyjnie lub kadrowo) zakłady ubezpieczeń (np. ocenę BION, testy warunków skrajnych, interwencję produktową).

„UKNF zwolnił zakłady ubezpieczeń z obowiązku raportowania szczegółowych danych w zakresie UFK oraz odroczył termin wprowadzenia nowych dodatkowych obowiązków sprawozdawczych. UKNF zwolnił zakłady ubezpieczeń z obowiązku przekazywania szczegółowych danych ilościowych dla potrzeb wyznaczania wymogu SCR dla ryzyka pożaru na bazie brutto, a nie netto” – czytamy dalej.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o pandemii koronawirusa >>>

UKNF, określając terminy innych obowiązków informacyjnych, będzie uwzględniał bieżące możliwości podmiotów nadzorowanych w zakresie ich realizacji – termin przekazania do UKNF wypełnionego kwestionariusza badanie EIOPA na potrzeby przeglądu systemu Wypłacalność II został przesunięty na 1 czerwca 2020 r.

Przy podejmowaniu decyzji sankcyjnych, Urząd weźmie pod uwagę okoliczności wynikające z wprowadzonego stanu epidemicznego i w uzasadnionych przypadkach będzie odstępował od zastosowania sankcji wobec nadzorowanego podmiotu, zaznaczono.

„Ponadto, UKNF aktywnie uczestniczy w wypracowaniu przez EIOPA pakietu rozwiązań umożliwiających przesunięcie terminów danych i informacji do celów nadzoru, jak również na poziomie krajowym rozwiązań legislacyjnych dotyczących terminów dodatkowych sprawozdań finansowych i statystycznych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji za 2020 rok” – czytamy także.

UKNF zaproponuje także wprowadzenie przepisu znoszącego obligatoryjne nakładanie sankcji administracyjnych za nieterminową likwidację szkód wskutek wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego koronawirusem COVID-19.

Czytaj także: Koronawirus w Polsce. Glapiński: jesteśmy doskonale przygotowani do obecnego kryzysu, złoty stabilny. NBP będzie skupować polskie obligacje w ramach operacji strukturalnych >>>

W zakresie zawierania umów ubezpieczenia przez zakłady ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych, UKNF zastosuje pragmatyczne podejście do sposobu oceny dokumentowania procesu zawarcia umowy ubezpieczenia, zarówno mając na uwadze wymogi określone w ustawie o działalności ubezpieczeniowej, jak i ustawie o dystrybucji.

„UKNF dopuszcza przeprowadzenie całego procesu drogą elektroniczną (telefonicznie, drogą mailową lub przez Internet), po uzyskaniu na to zgody klienta. Zgoda taka może być również wyrażona elektronicznie – telefonicznie, drogą e-mailową lub przez internet. W takim przypadku należy jednak zapewnić odpowiednią dokumentację elektroniczną, która będzie jednoznacznie wskazywała poszczególne elementy zawarcia umowy” – głosi dokument.

Dokumentacja może być archiwizowana w formie elektronicznej – jako nagranie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mailowej, czy też obrazu elektronicznego formularza wypełnianego przez Internet. Przy zawieraniu umów ubezpieczenia drogą elektroniczną należy odpowiedni nacisk położyć na bezpieczeństwo przetwarzanych informacji. UKNF w tym zakresie odsyła do wytycznych dotyczących zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji, wskazano.

Czytaj także: Są założenia pakietu pomocowego: rząd wprowadzi system wypłat wynagrodzeń dla tych, co nie mogą świadczyć pracy. Co jeszcze? Pięć filarów tarczy antykryzysowej >>>

„Katalog tych działań ma charakter otwarty, a jego poszczególne elementy mogą być wdrażane w zależności od rozwoju sytuacji. Część wskazanych kwestii pozostaje poza właściwością UKNF i wymaga ścisłego współdziałania m.in. z Ministerstwem Finansów, EIOPA, Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym, Polska Izbą Ubezpieczeń, Polską Agencją Nadzoru Audytowego, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z audytorami, a przede wszystkim z zarządami zakładów ubezpieczeń oraz pośrednikami ubezpieczeniowymi. Organ nadzoru deklaruje także – w możliwym zakresie – ograniczenie lub zawieszenie działań nadzorczych, zwłaszcza tych bardziej obciążających organizacyjnie lub kadrowo podmioty nadzorowane, a także pragmatyczne podejście do środków sankcyjnych związanych z brakiem wypełniania norm” – powiedziała zastępca przewodniczącego KNF nadzorująca Pion Nadzoru Ubezpieczeniowego Dagmara Wieczorek-Bartczak, cytowana w komunikacie.

Bądź na bieżąco z tematem koronawirusa – zapisz się na nasz newsletter >>>

Dodała, że proponowane działania o charakterze nadzwyczajnym w przekonaniu organu nadzoru stworzą zarządom zakładów ubezpieczeń możliwość adekwatnej reakcji na obecne i przyszłe ryzyka, w tym związane z zachowaniem ciągłości ochrony ubezpieczeniowej udzielanej klientom na podstawie zawartych umów ubezpieczenia.

Wieczorek-Bartczak podkreśliła, że posiadane przez zakłady ubezpieczeń środki własne na pokrycie wymogów kapitałowych pozwalają na bieżącą obsługę ich zobowiązań i wypłatę świadczeń z zawartych umów ubezpieczenia. Sytuacja w polskim sektorze ubezpieczeń jest stabilna.

Rozwiązania zmniejszające obciążenia podmiotów rynku kapitałowego

UKNF przygotował dla podmiotów nadzorowanych rynku kapitałowego pakiet propozycji zmniejszających obciążenia regulacyjne, podał Urząd. Pakiet Impulsów Nadzorczych na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju (PIN) w obszarze rynku kapitałowego zakłada m.in. pragmatyczne podejście do wybranych działań nadzorczych, indywidualne podejście do kwestii przekroczeń limitów inwestycyjnych obowiązujących fundusze inwestycyjne. UKNF, wspólnie z Ministerstwem Finansów, zaproponuje zmianę legislacyjną dotyczącą memorandów informacyjnych spółek.

„W celu zapewnienia utrzymania płynności na rynku, UKNF w sposób indywidualny podejdzie do kwestii przekroczeń limitów inwestycyjnych obowiązujących fundusze inwestycyjne, dostosowując działania nadzorcze do aktualnej sytuacji rynkowej. UKNF podejmuje i wspiera działania zmierzające do stworzenia lub uruchomienia narzędzi mających na celu wsparcie płynności w obszarze skarbowych papierów wartościowych”- czytamy w komunikacie.

Pragmatyczne podejście do wybranych działań nadzorczych

UKNF deklaruje pragmatyczne podejście do wybranych działań nadzorczych, w tym m.in.: w zakresie raportowania bieżącego UKNF dokona przeglądu pozyskiwanych informacji w celu zminimalizowania ciążących na podmiotach nadzorowanych obowiązków; UKNF liczy się także z koniecznością akceptacji przesunięć w czasie realizacji takich obowiązków.

UKNF odsunie w czasie zaplanowane działania poza sprawozdawcze (np. badania, pozyskiwanie informacji) w przypadku naruszeń norm adekwatności kapitałowej, w tym limitów dużych ekspozycji, przy podejmowaniu odpowiednich działań nadzorczych UKNF weźmie pod uwagę wpływ czynników związanych z obecną sytuacją epidemiczną, podano także.

Urząd dokona aktualizacji planu kontroli (weryfikacja przeprowadzanych czynności kontrolnych w najbliższym czasie) przy zachowaniu celów nadzorczych.

„UKNF pragmatycznie podejdzie do przesuwania w czasie poszczególnych terminów nadzorczych, np. terminów zaleceń wydawanych w następstwie czynności kontrolnych, także w stosunku do pierwotnie ustalonych terminów. Oceny nadzorcze UKNF, które będą przeprowadzane w 2020 r., zostaną nadane w formule uproszczonej i będą uwzględniały nadzwyczajną sytuację związaną z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2” – czytamy dalej.

Urząd deklaruje także przesunięcie w czasie o pół roku terminu dostosowania się biur maklerskich do wytycznych EBA w sprawie outsourcingu.

Ułatwienie pozyskiwanie kapitału przez firmy

W celu ułatwienie pozyskiwanie kapitału przez firmy, UKNF, wspólnie z MF, zaproponuje zmianę legislacyjną dotyczącą memorandów informacyjnych. Będzie ona prowadzić do istotnego ułatwienia i przyspieszenia procedowania dokumentów ofertowych wymaganych dla pozyskania kapitału przez przedsiębiorców.

Propozycje legislacyjne UKNF, których celem jest wywiązania się z obowiązków regulacyjnych przez przesunięcie terminów sprawozdawczych, dotyczą wydłużenia m.in.: terminów sporządzania, zatwierdzenia i publikacji rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych podmiotów podlegających nadzorowi KNF terminu przekazania raportów kwartalnych i skonsolidowanych raportów kwartalnych emitentów za pierwszy kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2020 r. terminu na przeprowadzenie walnego zgromadzenia akcjonariuszy terminu na zatwierdzanie polityki wynagrodzeń.

„Katalog tych inicjatyw ma charakter otwarty, a ich poszczególne elementy będą wdrażane w zależności od rozwoju sytuacji. Większość z nich wymaga ścisłego współdziałania UKNFz Ministerstwem Finansów, Narodowym Bankiem Polskim oraz Polską Agencją Nadzoru Audytowego. W ramach tych działań UKNF pozostaje w dialogu również z Izbą Domów Maklerskich, Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami oraz Radą Banków Depozytariuszy. Organ nadzoru deklaruje swoją gotowość do współpracy oraz podjęcie aktywnych działań w celu wdrożenia proponowanych rozwiązań” – powiedział zastępca przewodniczącego KNF nadzorujący Pion Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym Rafał Mikusiński, cytowany w komunikacie.

W ocenie UKNF, proponowane rozwiązania zmniejszą obciążenia regulacyjne podmiotów nadzorowanych, a tym samym pozwolą im na adekwatną reakcję na stojące przed nimi wyzwania oraz na wsparcie w organizacji finansowania gospodarki.

„Z uwagi na szeroki katalog proponowanych działań pozostajemy też otwarci na dalsze sugestie lub postulaty uczestników rynku. Jesteśmy gotowi przedyskutować z uczestnikami rynku wszelkie zasygnalizowane nam inicjatywy zmierzające do minimalizacji negatywnych skutków sytuacji związanej z zagrożeniem COVID-19 dla podmiotów rynku kapitałowego” – podkreślił Mikusiński.

Źródło: PAP BIZNES, ISBnews
Udostępnij artykuł: