Koronawirus: warunki, tryb i formy udzielania pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców

Firma / Prawo i regulacje

W dniu 28 maja 2020 r. Sejm przyjął ustawę o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.

Pieniądze i przedsiębiorca
Fot. stock.adobe.com/Andrey Popov

W dniu 28 maja 2020 r. Sejm przyjął ustawę o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.

#PomocPubliczna jest udzielana ze środków budżetu państwa na pisemny wniosek o udzielenie pomocy #przedsiębiorcy #koronawirus #COVID19

Ustawa została przekazana do Senatu w dniu 29 maja 2020 r. (druk senacki nr 132), gdzie tego samego dnia została skierowana do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Wspomniana Komisja rozpatrzyła ustawę w dniu 16 czerwca 2020 r., składając wniosek o wprowadzenie poprawek do tekstu ustawy. Senat rozpatrzył ustawę w dniach 17 i 18 czerwca 2020 r., wprowadzając poprawki do tekstu ustawy, po czym przekazał swoje stanowisko do Sejmu (druk sejmowy nr 444). W dniu 19 czerwca 2020 r. stanowisko Senatu zostało skierowane do sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju celem rozpatrzenia.

Czytaj także: Wsparcie związane z pandemią koronawirusa będzie przysługiwać do 31 grudnia 2021 roku?

Ustawa określa warunki, tryb i formy udzielania pomocy publicznej

Zgodnie z art. 1, ustawa określa warunki, tryb i formy udzielania pomocy publicznej (zwanej na gruncie ustawy „pomocą”) przedsiębiorcom na ich:
- ratowanie (tzw. pomoc na ratowanie – szczegółowo uregulowana w art. 14-24 ustawy),
- tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne (art. 25-32 ustawy),
- restrukturyzację (tzw. pomoc na restrukturyzację – art. 33-44 ustawy).

Jak stanowi art. 2 ustawy, pomoc:
- na ratowanie i restrukturyzację może być udzielana przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 141 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne: (a) spełniającemu warunki określone w art. 141 ust. 2 tej ustawy lub (b) niewypłacalnemu w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;
- na tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne może być udzielana mikro-, małemu i średniemu przedsiębiorcy, spełniającemu warunki, o których mowa powyżej, w sytuacji, o której mowa w art. 10 ust. 2 ustawy.
Na gruncie ustawy, przedsiębiorcy spełniający powyższe kryteria są określani jako „przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej”.

Czytaj także: 120 mln zł rocznie przez 10 lat. Sejm uchwalił ustawę o pomocy publicznej dla firm w trudnej sytuacji >>>

Warunki udzielenia pomocy

Pomoc może być udzielana, jeżeli zapobiega i prowadzi do ograniczenia trudności społecznych lub przezwyciężenia niedoskonałości rynku, w przypadku gdy bez jej udzielenia cel ten nie zostałby osiągnięty lub zostałby osiągnięty w mniejszym zakresie (art. 4). Pomoc może być udzielana, jeżeli (art. 5 ust. 1):
- przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej nie otrzymał tej pomocy;
- od dnia otrzymania pomocy upłynęło co najmniej dziesięć lat, z uwzględnieniem warunków określonych w art. 5 ust. 2 ustawy,
- od dnia otrzymania pomocy nie upłynęło co najmniej dziesięć lat, z uwzględnieniem warunków określonych w art. 5 ust. 2-3 ustawy.
 
Dalsze, szczegółowe warunki udzielenia pomocy zostały uregulowane w art. 5-10 ustawy.

Pomoc jest udzielana ze środków budżetu państwa na pisemny wniosek

Zgodnie z art. 11 ustawy, pomoc jest udzielana ze środków budżetu państwa na pisemny wniosek o udzielenie pomocy. Pomocy udziela minister właściwy do spraw gospodarki (z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2 i art. 37 ust. 3 ustawy), przy czym może on powierzyć udzielanie pomocy Agencji Rozwoju Przemysłu Spółce Akcyjnej, zwanej na gruncie ustawy „ARP”.

Pomoc może być udzielana do wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa (art. 47 ust. 1), przy czym wysokość tych środków nie może przekroczyć kwoty 120 000 000 zł w każdym roku (art. 47 ust. 2) - przy czym w każdym roku wysokość środków przeznaczonych na pożyczki (o których mowa w art. 15 ust. 1, art. 27 i art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy) wynosi 69% przeznaczonej kwoty, wysokość środków przeznaczonych na pomoc w formach, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – 29% przeznaczonej kwoty, zaś do 2% kwoty przeznacza się na koszty udzielania pomocy.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Udostępnij artykuł: