Koszty pracy w Unii Europejskiej

Rynek pracy

Średnio w całej unijnej gospodarce z wyłączeniem rolnictwa i administracji publicznej godzinowe koszty pracy w 2018 roku wyniosły 27,4 euro, a w strefie euro 30,6 euro - pisze Witold Gadomskli

Mężczyzna w magazynie z notatnikiem
Fot. stock.adobe.com/WavebreakMediaMicro

Średnio w całej unijnej gospodarce z wyłączeniem rolnictwa i administracji publicznej godzinowe koszty pracy w 2018 roku wyniosły 27,4 euro, a w strefie euro 30,6 euro - pisze Witold Gadomskli

#WitoldGadomski: Na wspólnym rynku koszty pracy oraz wydajność pracy decydują o konkurencyjności gospodarki

Pracownik najdroższy w Danii, najtańszy w Bułgarii

Koszty godziny pracy spośród 28 krajów Unii Europejskiej w 2018 roku najniższe były w Bułgarii - 5,4 euro, a najwyższe w Danii - 43,5 euro. Bułgaria jest jednak krajem, w którym koszty pracy od 2008 roku wzrosły najszybciej – o 108 %. Na Słowacji w tym czasie wzrosły o 65 %, w Rumunii o 64 %, na Łotwie o 57 %, na Litwie o 53%, w Polsce o 33 %. Koszty jednej godziny pracy były w 2018 roku niższe niż w 2008 roku w Grecji (o 5%) i na Cyprze (o 2 %).Średnio w całej unijnej gospodarce z wyłączeniem rolnictwa i administracji publicznej godzinowe koszty pracy w 2018 roku wyniosły 27,4 euro, a w strefie euro 30,6 euro. W Polsce godzinowy koszt pracy wyniósł w 2018 roku 10,1 euro i był wyższy niż na Węgrzech (9,2 euro), a niższy niż w Czechach (12,6 euro) na Słowacji (11,6 euro) oraz Słowenii (18,1 euro). Spośród „starych” krajów Unii Europejskiej najniższe godzinowe koszty pracy były w Portugalii – 14,2 euro i w Grecji 16,1 euro.Powyższe dane, zebrane przez Eurostat obejmują przedsiębiorstwa, zatrudniające dziesięciu i więcej pracowników.

Koszty pozapłacowe wyższe w strefie euro

W przemyśle średnie koszty pracy w UE wyniosły 27,4 euro (w strefie euro 33,3 euro), w usługach 27,0 euro (w strefie euro 29,6 euro), w budownictwie odpowiednio 25,0 i 27,6 euro, a w działalności niebiznesowej (poza administracją) odpowiednio 28,5 euro i 30,8 euro.Koszty pracy obejmują wynagrodzenia i koszty pozapłacowe, przede wszystkim składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawców, minus dotacje. Uwzględnia się także koszty szkolenia zawodowego oraz inne wydatki, takie jak koszty rekrutacji, wydatki na odzież roboczą, świadczenia w naturze (jedzenie, napoje, paliwo, samochody służbowe), płatności na rzecz programów emerytalnych, płatności za dni nieprzepracowane.Udział kosztów pozapłacowych w całkowitych kosztach pracy w całej Unii Europejskiej wyniósł 23,7%, a w strefie euro 25,6%. Najniższy był na Malcie (6,1 %), a najwyższy we Francji (32,6%). W Polsce koszty pozapłacowe stanowiły w 2018 roku 18,4 % kosztów pracy i były niższe od średniej unijnej.

 

Ceny detaliczne w Polsce to 55% średniego poziomu w Unii Europejskiej.

W 2018 roku koszty pracy w Unii Europejskiej wzrosły średnio o 2,7%, a w strefie euro o 2,2 %.  Najbardziej wzrosły na Łotwie (12,9%), w Rumunii i Czechach (11,2%) oraz na Litwie 10,4%. Szwecja była jedynym krajem, w którym koszty pracy w 2018 roku spadły – o 3,9 %. W Polsce wzrosły o 6,8 %.Koszty pracy w krajach spoza strefy euro przeliczane są na walutę europejską według bieżącego kursu wymiany. Na wspólnym rynku koszty pracy oraz wydajność pracy decydują o konkurencyjności gospodarki. Z punktu widzenia pracowników oprócz wysokości wynagrodzeń (płacowych kosztów pracy) ważny jest poziom cen, który mimo wspólnego rynku dość znacznie się różni w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Według danych OECD w 2016 roku poziom cen detalicznych w Polsce wynosił 55% średniego poziomu w Unii Europejskiej.
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: