Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.: Usługa Qlips usprawni opłacanie faktur

NBS 2017/09

Po kilku latach intensywnych przygotowań na rynku płatniczym pojawiła się nowa usługa usprawniająca proces opłacania faktur.

Model usługi został opracowany na forum Związku Banków Polskich przez grupę zadanio­wą (Forum ds. e-Faktur i e-Opłat ZBP), w skład której wchodzili przedstawiciele banków, Narodowego Banku Polskiego, Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., wie­rzycieli – wystawców faktur, administra­cji państwowej (Ministerstwo Rozwoju i Finansów, Ministerstwo Spraw We­wnętrznych i Administracji, Minister­stwo Cyfryzacji), integratorów takich usług na rynku.

Usługa Qlips to innowacyjne roz­wiązanie w zakresie dystrybucji infor­macji o zobowiązaniach finansowych drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemów bankowości elektronicznej i umożliwienia szybkiego i wygodnego dokonania płatności przez klientów bankowości elektronicznej.

Qlips polega na prezentowaniu płatnikom, w systemach bankowości elektronicznej, informacji o ich zobo­wiązaniach względem wierzycieli oraz umożliwieniu im realizacji płatności. Usługa Qlips jest świadczona przez banki z wykorzystaniem systemu Invoobill 2.0 należącego do Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. oraz syste­mów bankowości elektronicznej po­szczególnych banków płatników.

Jak przebiega proces płatności?

Proces inicjowany jest przez wie­rzyciela, który za pośrednictwem swojego banku może przekazywać do zainteresowanych dłużników (płatników) informacje o należ­nych zobowiązaniach z możliwością dostarczenia dodatkowej infor­macji o szczegółach zobowiązania (np. elektroniczny obraz faktury lub tytułu opłaty).

Świadczenie usługi Qlips wspiera system informatyczny Invoobill 2.0, za pośrednictwem którego informacje o płatnościach docierają do płatników, którzy wyrazili zgodę na korzystanie z usługi Qlips i prezentowanie rachun­ków od konkretnego wierzyciela.

Dla klientów, którzy wyrazili zgodę na korzystanie z usługi, bank płatnika, wykorzystując zakodowany identyfi­kator (na podstawie PESEL lub NIP), kieruje zapytania do systemu Invoobill 2.0 w celu sprawdzenia, czy istnieją in­formacje o płatności kierowane do tego konkretnego klienta.

W przypadku pojawienia się infor­macji o płatności, bank płatnika prze­kazuje ją płatnikowi, jeżeli posiada od niego zgodę na danego wierzyciela w tym zakresie.

Płatnik, któremu zaprezentowano daną informację o płatności może ją za­akceptować i opłacić lub odrzucić.

Dlaczego Qlips?

Opłacanie masowych zobowiązań przez klientów firm to proces skompli­kowany zarówno w obszarze dystrybu­cji faktur, które mogą być dostarczane odbiorcy na wiele sposobów (np. za po­średnictwem poczty, e-mailem, poprzez elektroniczne biura obsługi klienta), jak również ze względu na różnorodność możliwości uregulowania płatności.

Qlips to doskonałe, zintegrowane narzędzie umożliwiające szybkie po­zyskanie informacji o zobowiązaniach i opłacenie przez płatnika rachunków w jednym miejscu. Proces samej płat­ności ograniczony jest do jednego klik­nięcia bez konieczności samodzielnego wypełniania pól, co ogranicza ryzyko popełnienia przez płatnika błędu i zna­cząco skraca czas operacji.

Dla wierzycieli Qlips wprowadza in­nowacyjny standard kontaktu z klien­tem. Przesłanie informacji o płatności bezpośrednio do serwisu transakcyjne­go bankowości elektronicznej klientów umożliwia przyśpieszenie otrzymania płatności oraz przyczynia się do zmniej­szenia kosztów procesu poprzez elimi­nowanie papierowych faktur z obiegu.

Qlips to usługa udostępniana w zaufa­nym środowisku, gwarantująca szybkość, wygodę i bezpieczeństwo płatności.

Świadczenie usługi Qlips w przypad­ku wystawcy faktur wymaga zawarcia umowy między wierzycielem i jego bankiem. Umowa ta może być zawar­ta tylko z wierzycielem odpowiednio zweryfikowanym. Bank wierzyciela przeprowadza weryfikację swojego klienta, zgodnie z przyjętą wewnętrzną procedurą określającą metody i zakres weryfikacji. Ten proces ma na celu za­pewnienie, że z usługi Qlips korzystają wierzyciele będący wiarygodnymi pod­miotami gospodarczymi, a przesyłana informacja o płatności odpowiada fak­tycznej relacji biznesowej pomiędzy wierzycielem a płatnikiem.

nbs.2017.09.foto.053.a.850xInformacje o płatności kierowane są wyłącznie do tych płatników, od któ­rych bank pozyskał zgodę na tę usługę. Po otrzymaniu takiego upoważnienia od klientów, bank kieruje zapytania do Systemu Invoobill 2.0 w celu sprawdze­nia, czy istnieją informacje o płatno­ściach dla danego klienta. Informacje o oczekującej płatności bank przekazu­je płatnikowi tylko w przypadku posia­dania wyrażonej przez niego zgody na pobieranie takiej informacji od wskaza­nego przez niego wierzyciela.

Świadczenie usługi Qlips przez ban­ki wymaga przystąpienia do porozu­mienia międzybankowego, którego depozytariuszem jest Związek Banków Polskich oraz podpisania z KIR umo­wy o świadczenie usługi Invoobill 2.0 i spełnienia określonych w niej warun­ków technicznych.

Organizacyjne i proceduralne czyn­ności związane z funkcjonowaniem porozumienia wykonywane są przez Związek Banków Polskich, któremu banki powierzyły m.in. inicjowanie i opracowywanie zmian porozumienia, opiniowanie wniosków związanych z funkcjonowaniem porozumienia, uzgadnianie zasad współpracy z KIR.

Przystąpienie do porozumienia następuje poprzez złożenie deklaracji, której podpisanie nie jest jednak rów­noważne z rozpoczęciem świadczenia usługi Qlips. Faktyczne uczestnictwo banku w usłudze Qlips rozpoczyna się od dnia ustalonego przez KIR w uzgod­nieniu z bankiem, po spełnieniu wyma­gań określonych regulaminem i specy­fikacją techniczną oraz po pomyślnym przeprowadzeniu testu integracyjnego z Systemem Invoobill 2.0.

Do porozumienia międzybanko­wego w sprawie świadczenia usługi Qlips przystąpiło do tej pory 12 ban­ków, a kolejne dwa zadeklarowały chęć przystąpienia w terminie póź­niejszym.

Uczestnikami porozumienia mię­dzybankowego w sprawie usługi Qlips są obecnie (w porządku alfabetycznym):

 • Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
 • Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 • Bank Millennium S.A.
 • Bank Pekao S.A.
 • Bank Zachodni WBK S.A.
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • Getin Noble Bank S.A.
 • ING Bank Śląski S.A.
 • mBank S.A.
 • Mikołowski Bank Spółdzielczy
 • PKO Bank Polski S.A.
 • Raiffeisen Bank Polska S.A.

Banki, które przystąpiły do porozu­mienia utworzyły Grupę Użytkowni­ków Qlips, do której zadań należy nad­zór nad bieżącym funkcjonowaniem usługi, wsparcie dla użytkowników oraz dalszy rozwój usługi.

Obecnie w tych bankach toczą się prace wdrożeniowe, a pierwsze z nich zaczęły świadczyć usługę produkcyjnie.

Przystąpienie do usługi jak najwięk­szej liczby banków pozwoli na szybsze jej upowszechnienie i wygenerowanie efektu skali z korzyścią dla wszystkich uczestników

Udostępnij artykuł: