Krajowy Ranking „Wyróżniające się Banki Spółdzielcze”: Laureaci tegorocznej edycji rankingu

NBS 2018/05

Zmienione zasady wyboru laureatów tegorocznej edycji Krajowego Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze” oznaczają, że w poszczególnych kategoriach mamy podwójnych zwycięzców – instytucje uczestniczące w Systemie Ochrony Zrzeszenia BPS oraz w Spółdzielczym Systemie Ochrony SGB. Oto, krótkie z konieczności, opisy tegorocznych laureatów rankingu.

Zmienione zasady wyboru laureatów tegorocznej edycji Krajowego Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze” oznaczają, że w poszczególnych kategoriach mamy podwójnych zwycięzców – instytucje uczestniczące w Systemie Ochrony Zrzeszenia BPS oraz w Spółdzielczym Systemie Ochrony SGB. Oto, krótkie z konieczności, opisy tegorocznych laureatów rankingu.

System Ochrony Zrzeszenia BPS

Banki o aktywach powyżej 500 mln zł

Bank Spółdzielczy w Wolbromiu, którego prezesem zarządu jest Witold Myszor, należy do grupy dużych banków pod względem skali działania, mierzonej wysokością sumy bilansowej (534 mln zł wg stanu na 31 grudnia 2017 r.). Prowadzi działalność na terenie woj. małopolskiego i śląskiego. Poza centralą posiada siedem placówek: w Żarnowcu, Skale, Charsznicy, Pilicy, Olkuszu, Łazach i Sędziszowie, zatrudnia 95 pracowników. W 2017 r. odnotował wzrost skali działania wyrażający się zwiększeniem sumy bilansowej. Sytuacja ekonomiczno-finansowa banku jest stabilna i zapewnia bezpieczeństwo środkom pieniężnym zgromadzonym na rachunkach bankowych klientów. Suma bilansowa przypadająca na jednego zatrudnionego wynosi blisko 5,4 mln zł.

W strukturze aktywów istotną pozycję zajmują bezpieczne instrumenty, blisko połowa to lokaty w banku zrzeszającym oraz papiery wartościowe. Udział kredytów i innych należności kształtuje się na poziomie ok. 39%. W strukturze podmiotowej portfela kredytowego przeważają kredyty dla osób prywatnych oraz przedsiębiorstw (ok. 66%).

Bank w znaczący sposób angażuje się także we współpracę z sektorem samorządowym, którego udział w portfelu kredytowym wynosi ok. 17%. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych stanowią ponad 85% pasywów. W strukturze podmiotowej depozytów przeważają depozyty od osób prywatnych.

W zarządzaniu bankiem przestrzegane są zasady ostrożności, czego wyrazem jest korzystniejsza od średniej w grupie rówieśniczej jakość portfela kredytowego (bank 7,1%, grupa 12,7%) oraz wysokie pokrycie tych kredytów rezerwami celowymi – 64%. Efektywność jest umiarkowana, o czym świadczy poziom wskaźników C/I – 66% oraz ROA – 0,66%. Generowane wyniki w długim okresie utrzymują tendencję rosnącą. Fundusze własne są adekwatne do ryzyka prowadzonej działalności, corocznie zasila je wypracowany zysk, a ich poziom zapewnia utrzymywanie wskaźników kapitałowych powyżej wartości rekomendowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz wymaganego bufora kapitałowego. Wartość łącznego współczynnika kapitałowego wynosi 21,4%.

Bank Spółdzielczy w Jarosławiu, którego prezesem zarządu jest Zbigniew Baryła, należy do grupy dużych banków pod względem skali działania, mierzonej wysokością sumy bilansowej (601 mln zł wg stanu na 31 grudnia 2017 r.). Swoją działalność prowadzi w woj. podkarpackim, na obszarze trzech powiatów: jarosławskiego, przeworskiego i rzeszowskiego, poprzez sieć 5 oddziałów, 8 filii oraz 1 punktu obsługi klienta. Zatrudnienie wynosi 81 osób, a aktywa na zatrudnionego to 7,4 mln zł. W 2017 r. przyłączył BS w Roźwienicy. Bank odnotowuje wzrost skali działania wyrażający się zwiększeniem sumy bilansowej. Sytuacja ekonomiczno-finansowa jest stabilna i zapewnia bezpieczeństwo środkom pieniężnym zgromadzonym na rachunkach bankowych klientów.

Udział kredytów i innych należności w aktywach kształtuje się na poziomie 44%. W strukturze aktywów istotną pozycję zajmują bezpieczne instrumenty: 22% lokaty międzybankowe i 22% papiery wartościowe. Baza depozytowa jest systematycznie powiększana, a w ujęciu podmiotowym największy udział zajmują osoby prywatne, ponad 77%. W strukturze kredytowej również dominują osoby prywatne 60%, oraz przedsiębiorstwa 15% i przedsiębiorcy indywidualni 14%.

W zarządzaniu bankiem przestrzegane są zasady ostrożności, czego wyrazem jest niski poziom wskaźnika kredytów zagrożonych, który wynosił 3,53%. Kredyty te pokryte są rezerwami celowymi w 62%. Efektywność prowadzonej działalności jest dobra, o czym świadczy poziom wskaźników C/I – 52,43%, oraz ROA – 1,03%. Generowane wyniki w długim okresie utrzymują tendencję rosnącą. Fundusze własne banku adekwatne do ryzyka prowadzonej działalności, corocznie zasilane są wygenerowanym zyskiem, a ich wysokość zapewnia utrzymywanie wskaźników kapitałowych na poziomie rekomendowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego z uwzględnieniem wymaganego bufora kapitałowego. Łączny współczynnik kapitałowy na koniec 2017 r. wynosił 19,08%

Banki o aktywach od 200 do 500 mln zł

Bank Spółdzielczy w Łomazach, którego prezesem zarządu jest Krzysztof Łojewski, należy do grupy większych banków pod względem skali działania, mierzonej wysokością sumy bilansowej (235 mln zł wg stanu na 31 grudnia 2017 r.). Obsługuje klientów poprzez centralę, 6 oddziałów bankowych oraz filię. Zatrudnia 49 pracowników. Zlokalizowany jest na terenie powiatu bialskiego w woj. lubelskim. W 2017 r. odnotował niewielki wzrost skali działania wyrażający się zwiększeniem sumy bilansowej. Sytuacja ekonomiczno-finansowa banku jest stabilna i zapewnia bezpieczeństwo środkom pieniężnym zgromadzonym na rachunkach bankowych klientów. Suma bilansowa przypadająca na jednego zatrudnionego wynosi ok. 4,7 mln zł.

W strukturze aktywów istotną pozycję zajmują bezpieczne instrumenty, połowa to lokaty w banku zrzeszającym oraz papiery wartościowe. Kredyty stanowią 42% aktywów. Gromadzone depozyty, których wolumen jest systematycznie powiększany, są wystarczającym źródłem finansowania akcji kredytowej. Pochodzą głównie od osób prywatnych – 75,8% oraz rolników indywidualnych – 17,7%. W strukturze podmiotowej portfela kredytowego przeważają kredyty dla rolników indywidulanych – 36% oraz osób prywatnych – 31%.

W zarządzaniu bankiem przestrzegane są zasady ostrożności, czego wyrazem jest niski poziom wskaźnika kredytów zagrożonych, który wynosił 3%. Kredyty te pokryte są rezerwami celowymi w 100%. Efektywność prowadzonej działalności jest dobra, wskaźnik C/I na koniec roku wynosił 67,55%. Wynik finansowy, oparty na stabilnych źródłach przychodów, przewyższał średnią w grupie rówieśniczej. Fundusze własne banku adekwatne do ryzyka prowadzonej działalności, coroczne zasilane są wygenerowanym zyskiem, a ich poziom zapewnia utrzymywanie wskaźników kapitałowych znacznie powyżej wartości rekomendowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego z uwzględnieniem wymaganego bufora kapitałowego. Wartość łącznego współczynnika kapitałowego wynosi 24,76%.

Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze, którego prezesem zarządu jest Edward Buczek, należy do grupy większych banków pod względem skali działania, mierzonej wysokością sumy bilansowej (239 mln zł wg stanu na 31 grudnia 2017 r.). Bank jest instytucją lokalną, prowadzi działalność na terenie Dolnego Śląska. Poza centralą posiada oddział w Lubawce oraz sześć punktów obsługi klienta, zatrudnia 53 pracowników. W 2017 r. odnotował wzrost skali działania wyrażający się zwiększeniem sumy bilansowej. Sytuacja ekonomiczno-finansowa banku jest stabilna i zapewnia bezpieczeństwo środkom pieniężnym zgromadzonym na rachunkach bankowych klientów. Suma bilansowa przypadająca na jednego zatrudnionego wynosi ponad 4,5 mln zł.

W strukturze aktywów istotną pozycję zajmują bezpieczne instrumenty, połowa to lokaty w banku zrzeszającym oraz papiery wartościowe. Udział kredytów i innych należności kształtuje się na poziomie ok. 38%. W strukturze podmiotowej portfela kredytowego przeważają kredyty dla osób prywatnych oraz przedsiębiorstw (ok. 49%). Bank w znaczący sposób angażuje się także we współpracę z sektorem samorządowym, którego udział w portfelu kredytowym wynosi ok. 29%. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego oraz instytucji rządowych i samorządowych stanowią blisko 85% pasywów. W strukturze podmiotowej depozytów przeważają depozyty od osób prywatnych.

W zarządzaniu bankiem przestrzegane są zasady ostrożności, czego wyrazem jest dość niski poziom wskaźnika kredytów zagrożonych 3,98% (średnia w grupie rówieśniczej 5,20%) oraz pełne pokrycie tych kredytów rezerwami celowymi. Efektywność Banku jest dość dobra o czym świadczy poziom wskaźników C/I – 78,7% oraz ROA – 0,97%. Generowane wyniki w długim okresie utrzymują tendencję rosnącą. Fundusze własne banku są adekwatne do ryzyka prowadzonej działalności, corocznie zasila je wypracowany zysk, a ich poziom zapewnia utrzymywanie wskaźników kapitałowych powyżej wartości rekomendowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz wymaganego bufora kapitałowego. Wartość łącznego współczynnika kapitałowego wynosi 36,11%.

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: