Krajowy Rejestr Zadłużonych. Będą ułatwienia w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz upadłościowym przedsiębiorców

Firma

Mężczyzna w garniturze pokazujący puste kieszenie
Fot. stock.adobe.com/photo 5000

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nowelizacja przewiduje m.in. ułatwienia w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz upadłościowym przedsiębiorców.

Nowe prawo przewiduje m.in. ułatwienia w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz upadłościowym przedsiębiorców #firmy #upadłość #restrukturyzacja

“Jest to odpowiedź na istotne problemy sądów restrukturyzacyjnych i upadłościowych, wynikające ze znacznego zwiększenia liczby spraw, dotyczących zwłaszcza upadłości konsumenckiej. Przewidziano także powstanie Krajowego Rejestru Zadłużonych. Będzie on jawny, co oznacza że każdy będzie mógł m.in. zapoznać się z danymi w nim ujawnionymi za pośrednictwem internet” – podało CIR.

Najważniejsze propozycje

Wprowadzano obowiązek składania w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz w postępowaniu upadłościowym przedsiębiorców wniosków oraz dokumentów drogą elektroniczną – umożliwi to automatyczne przenoszenie danych z wniosku złożonego drogą elektroniczną do repertoriów oraz wzorców postanowień sądu i sędziego-komisarza tworzonych w danej sprawie.

Jako zasadę wprowadzano dokonywanie elektronicznych doręczeń, co znacznie przyspieszy komunikację uczestników postępowania z sądem.

Od powyższej zasady zaproponowano wyjątek umożliwiający składanie wniosków poza systemem teleinformatycznym – pracownicy, wierzyciele alimentacyjni oraz dłużnicy będący konsumentami będą mogli składać wnioski papierowe oraz ustnie w biurze podawczym każdego sądu (tożsamość składającego będzie sprawdzał i potwierdzał pracownik sądu, a pracownik biura podawczego będzie wprowadzał dane do systemu).

Akta postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych będą prowadzone w formie elektronicznej.

Dostęp do nich będzie możliwy zarówno w czytelni akt w sądzie, jak i przez stworzenie ogólnodostępnego portalu internetowego.

Zrezygnowano z dokonywania obwieszczeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wprowadzono obowiązek składania pism na formularzach określonych w systemie teleinformatycznym, które będą miały charakter obowiązkowy dla uczestników i organów postępowania.

Wprowadzono zasadę przygotowania sprawozdań okresowych oraz końcowych zawierających raporty generowane z prowadzonego w systemie teleinformatycznym, i na bieżąco aktualizowanego, spisu masy upadłości oraz spisu wierzytelności.

Zaproponowano utworzenie jednego konta dla danego podmiotu, które pozwoli na komunikację z sądem w sprawach restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz rejestrowych.

W Krajowym Rejestrze Zadłużonych będą ujawniane dane osób, wobec których prowadzi się postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe oraz tych, wobec których była prowadzona bezskuteczna egzekucja, podano w komunikacie.

Oczekiwane rezultaty

Wyeliminowanie publikowania ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wpłynie na zwiększenie oszczędności przedsiębiorców i obniżenie kosztów postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego dla uczestników tych postępowań (szacuje się, że będzie to ok. 3,6 mln zł rocznie).

Ograniczenie o 99% liczby korespondencji wysyłanej do uczestników postępowania w formie papierowej, co wpłynie na obniżenie kosztów postępowania restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego dla organów postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego (szacuje się, że będzie to ok. 10,8 mln zł rocznie).

Skrócenie o 80% czasu od wydania orzeczenia do jego wysyłki oraz wyeliminowanie opóźnień w doręczaniu korespondencji.

Ułatwienie dostępu do akt sądowych i znaczne skrócenie czasu potrzebnego na dostęp do danych zawartych w postanowieniach, zarządzeniach, dokumentach i informacjach dotyczących postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych (w tym dostęp dla osób z ograniczoną możliwością przemieszczania się lub wymagających zwiększonej elastyczności czasu pracy – np. opiekujących się bliskimi wymagającymi stałej lub zwiększonej opieki bądź osób z niepełnosprawnościami)” – czytamy także.

Według CIR, zaproponowane rozwiązania będą wsparciem w przeprowadzaniu restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika i pomogą zapobiec jego likwidacji. Zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika oznacza utrzymanie miejsc pracy oraz – co do zasady – możliwość nieprzerwanego realizowania kontraktów.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 lutego 2019 r., z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: