Kredyt technologiczny?

Bankowość / Finanse i gospodarka

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) pełniący rolę Instytucji Wdrażającej dla działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (POIG) informuje, że w ramach przeprowadzonego w dniach 6 - 7 grudnia 2011 r. naboru, do BGK wpłynęła rekordowa liczba 628 wniosków o łącznej wnioskowanej kwocie dofinansowania ponad 1,6 mld zł. Wartość złożonych wniosków stanowi ok. 650% wartości środków finansowych przeznaczonych na realizację konkursu i ok. 120 % całej alokacji dla działania 4.3 POIG.

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) pełniący rolę Instytucji Wdrażającej dla działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 (POIG) informuje, że w ramach przeprowadzonego w dniach 6 - 7 grudnia 2011 r. naboru, do BGK wpłynęła rekordowa liczba 628 wniosków o łącznej wnioskowanej kwocie dofinansowania ponad 1,6 mld zł. Wartość złożonych wniosków stanowi ok. 650% wartości środków finansowych przeznaczonych na realizację konkursu i ok. 120 % całej alokacji dla działania 4.3 POIG.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej BGK rozpatruje wnioski o przyznanie premii technologicznej według kolejności wpływu poprawnych i kompletnych wniosków. Pragniemy zapewnić Wnioskodawców, że wszystkie złożone wnioski o dofinansowanie projektów zostaną ocenione bez zbędnej zwłoki, a według naszych szacunków ich ocena potrwa do końca czerwca 2012 r.

Zapytania dotyczące przewidywanego terminu oceny poszczególnych wniosków, przedsiębiorcy mogą kierować bezpośrednio do doradcy w banku kredytującym, a więc w tym, który wydał promesę kredytu technologicznego.

W związku z nadspodziewanym zainteresowaniem premią technologiczną w naborze grudniowym, zmuszeni jesteśmy zweryfikować terminy kolejnych naborów wniosków. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, nie odbędzie się nabór wniosków przewidywany na wiosnę tego roku.

Uruchomienie konkursu planowanego jesienią 2012 r. będzie możliwe w przypadku zwiększenia budżetu działania 4.3. O decyzjach w tej sprawie będziemy informować na bieżąco, za pośrednictwem strony internetowej BGK i w komunikatach do mediów.

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego

Udostępnij artykuł:

Kredyt technologiczny

EDS 2010/04-06 (kwiecień - czerwiec 2010)

Obserwowany obecnie intensywny rozwój gospodarki powoduje wzrost zainteresowania ze strony przedsiębiorstw, zarówno typowymi, jak i bardziej alternatywnymi formami finansowania ich działalności.

Obserwowany obecnie intensywny rozwój gospodarki powoduje wzrost zainteresowania ze strony przedsiębiorstw, zarówno typowymi, jak i bardziej alternatywnymi formami finansowania ich działalności.

Justyna Zabawa

Jedną z bardziej atrakcyjnych możliwości pozyskania kapitału jest oferta kredytu technologicznego. Jego udzielenie obwarowane jest przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. nr 116, poz. 730). Ustawa ta reguluje zasady zarówno udzielenia premii technologicznej przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), jak i nadawania przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego. Specyfika kredytu technologicznego wynika z faktu, że jest on częściowo spłacany w formie premii technologicznej udzielanej ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego na zasadach określonych w ustawie.

Zgodnie z przepisami tej ustawy do wydatków przeznaczonych na realizację inwestycji technologicznej zaliczyć można m.in.:

  • zakup nowych lub używanych środków trwałych, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu,
  • rozbudowę istniejących budynków, budowli, maszyn oraz urządzeń, które stanowią środki trwałe,
  • instalację oraz uruchomienie maszyn i urządzeń, które stanowią środki trwałe,
  • najem, dzierżawę lub też leasing gruntów, budynków lub budowli, jeśli trwać będą minimum trzy lata, licząc od dnia zakończenia inwestycji technologicznej,
  • najem, dzierżawę lub leasing środków trwałych innych niż grunty, budynki oraz budowle, jeśli umowa dotycząca najmu, dzierżawy lub leasingu przewidującej obowiązek nabycia przez kredytobiorcę prawa własności środka trwałego wraz z upływem okresu, na jaki została zawarta umowa,
  • zakup lub leasing, jeśli umowa leasingu przewiduje obowiązek nabycia z upływem jej okresu odpowiednich wartości niematerialnych i prawnych,
  • wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych prace przedrealizacyjne, ekspertyzy, studia, koncepcje oraz projekty techniczne, które niezbędne są do wdrożenia nowej technologii w ramach planowanej inwestycji technologicznej.

Należy również zaznaczyć, że udział własny przedsiębiorcy realizującego inwestycję technologiczną w finansowaniu tej inwestycji nie może stanowić mniej niż 25 proc. ww. wydatków.

Zgodnie z przepisami ustawy, wniosek o udzielenie kredytu technologicznego składany jest przez przedsiębiorcę do jednego z czternastu banków kredytujących. Są to: Bank BPH SA, BRE Bank SA, Bank Polska Kasa Opieki SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, ING Bank Śląski SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Gospodarczy Bank Wielkopolski, Mazowiecki Bank Regionalny SA, Bank Millenium SA, Alior Bank SA oraz Krakowski Bank Spółdzielczy.

Do wniosku należy dołączyć wiele innych dokumentów, których szczegółowy wykaz został podany w art. 5 ww. ustawy. Wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu kompletnych dokumentów, do wyczerpania środków przewidzianych na wypłatę premii technologicznych.

W terminie 60 dni, licząc od dnia złożenia wniosku, bank kredytujący zawiera z przedsiębiorą warunkową umowę kredytu technologicznego lub przyznaje promesę kredytową. W kolejnym kroku BGK zobowiązany jest do przyznania promesy premii technologicznej nie później niż do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym został złożony kompletny wniosek, lub też po miesiącu, w którym usunięto nieprawidłowości. Następnie w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji z Banku Gospodarstwa Krajowego o uzyskaniu przez dany podmiot promesy premii technologicznej podpisywana jest umowa o udzielenie kredytu technologicznego przez bank kredytujący z przedsiębiorcą. Umowa o wypłatę premii technologicznej zawierana jest w terminie 30 dni, licząc od dnia spełnienia jednego z poniższych warunków:

  • otrzymania kopii umowy o udzielenie kredytu technologicznego,
  • przyznania promesy technologicznej, jeśli przyznanie owej promesy było jedynym warunkiem postawionym w warunkowej umowie kredytu technologicznego,
  • przyznania promesy premii technologicznej albo otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 art. 8 ww. ustawy, w zależności od tego, które z tych zdarzeń było późniejsze.

BGK może dokonać na mocy obecnie obowiązujących przepisów kontroli przedsiębiorcy odnośnie prawdziwości oświadczeń, informacji, kopii dokumentów, które uprzednio zostały złożone, jak również realizacji zobowiązań oraz inwestycji technologicznej.

Przedsiębiorca podejmujący decyzję o złożeniu wniosku o kredyt technologiczny powinien pamiętać, że premia technologiczna może być wypłacana przez BGK do końca grudnia 2015 r., natomiast bank kredytujący może zawierać umowy o udzielnie kredytu technologicznego do 31 października 2013 r. Wypłata premii technologicznej dokonywana jest jednorazowo lub też w ratach, a wniosek o wypłatę raty technologicznej może być składany do Banku Gospodarstwa Krajowego nie częściej niż raz na trzy miesiące.

Wysokość premii technologicznej nie może przekroczyć kwoty 4 mln zł oraz limitów pomocy publicznej wyznaczonych na inwestycję dla mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, a określonych przepisami ustawy. Oprocentowanie kredytu technologicznego nie może być wyższe niż średnie oprocentowanie pozostałych kredytów inwestycyjnych udzielanych przez bak kredytujący, natomiast prowizje i opłaty związane z udzieleniem kredytu nie mogą być mniej korzystne niż warunki proponowane przy udzielaniu przez bank kredytujący innych kredytów inwestycyjnych.


Autorka jest pracownikiem naukowym Katedry Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

 

Udostępnij artykuł: