Rynek finansowy: Kronika – listopad 2010

BANK 2010/11

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Niezbędne jest podjęcie przez rząd pilnych działań rewitalizacyjnych obejmujących BGK w zakresie poręczeń kredytowych dla MŚP. Związek Banków Polskich wskazuje, że dla osiągnięcia tego celu konieczne byłoby wyłączenie systemu poręczeń, w ramach programu rządowego, spod regulacji Prawa bankowego i bankowych reguł nadzorczych albo przez powrót do poprzedniej formuły lub przez wydzielenie działań poręczeniowo-gwarancyjnych poza Bank Gospodarstwa Krajowego w formie np. spółki zależnej BGK (ewentualnie innego podmiotu - np. agencja rządowa) tak, aby uniknąć konieczności spełniania bankowych standardów czy uzależnienia prowadzenia niektórych form działalności (np. poręczenia portfelowe) od zgody KNF.

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Niezbędne jest podjęcie przez rząd pilnych działań rewitalizacyjnych obejmujących BGK w zakresie poręczeń kredytowych dla MŚP. Związek Banków Polskich wskazuje, że dla osiągnięcia tego celu konieczne byłoby wyłączenie systemu poręczeń, w ramach programu rządowego, spod regulacji Prawa bankowego i bankowych reguł nadzorczych albo przez powrót do poprzedniej formuły lub przez wydzielenie działań poręczeniowo-gwarancyjnych poza Bank Gospodarstwa Krajowego w formie np. spółki zależnej BGK (ewentualnie innego podmiotu - np. agencja rządowa) tak, aby uniknąć konieczności spełniania bankowych standardów czy uzależnienia prowadzenia niektórych form działalności (np. poręczenia portfelowe) od zgody KNF.

Aby uniknąć opóźnień płatności zagrażających płynności finansowej przedsiębiorstw, maksymalny termin regulowania wierzytelności w Unii Europejskiej będzie wynosił 30 dni – stanowi nowa unijna dyrektywa zatwierdzona przez Parlament Europejski. Z nowego prawa, które zostało już uzgodnione z krajami członkowskimi, wynika, że tylko w wyjątkowych okolicznościach termin płatności będzie mógł być przedłużony do 60 dni od wystawienia faktury. Państwa członkowskie UE mają dwa lata na wdrożenie nowych przepisów.

Projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych zakłada, że jeśli w 2011 r. dług publiczny w relacji do PKB przekroczy 55 proc., to w 2012 r. stawki VAT wzrosną o 1 pkt proc. – do 24 proc., 9 proc. i 6 proc., a w 2013 r. – o kolejny punkt proc. Resort finansów chce, żeby wybrane jednostki sektora finansów publicznych, zamiast lokować wolne środki w bankach, deponowały je na rachunku zarządzanym przez ministra finansów. Nadwyżki jednostek sektora miałyby być deponowane w Banku Gospodarstwa Krajowego; depozytem zarządzałby minister finansów. Autorzy projektu nowelizacji proponują, żeby stopa oprocentowania takiego depozytu stanowiła maksymalnie stopę depozytową NBP.

Sektor bankowy pokrywa powyżej 90 proc. kosztów całego nadzoru nad rynkiem finansowym. Koszt nadzoru nad bankami wyniósł w 2009 r. 116, 3 mln zł, co w przeliczeniu na 1 mln euro sumy bilansowej banków daje kwotę 110 euro. Jak wynika z przyjętej ustawy budżetowej na 2010 r., wydatki Komisji Nadzoru Finansowego mają wynieść 199,286 mln zł. Na 1 mln euro sumy bilansowej banków polskich przypada 188 euro kosztów nadzoru (na 1 mln udzielonych kredytów to już 359 euro), co stanowi kwotę kilkakrotnie wyższą niż w większości innych krajów UE.

Komisja Europejska zdecydowała o pozwaniu Polski do Trybunału Sprawiedliwości UE za niewdrożenie dyrektywy z 2007 r. o płatnościach transgranicznych za pomocą kart płatniczych i kredytowych czy przelewów bankowych. Czas na wdrożenie dyrektywy minął 1 listopada 2009 r. KE od kwietnia domagała się od Polski wdrożenia dyrektywy o usługach płatniczych w UE. Listowne napominania nie przyniosły rezultatu i dlatego KE skierowała sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luksemburgu. Dyrektywa wprowadza w UE Jednolity Obszar Płatniczy. Płatności zagraniczne obywateli i firm są dokonywane tak jak we własnym kraju. Wszystkie przelewy elektroniczne mają być realizowane w ciągu jednego dnia.

PRODUKTY

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł:

Rynek finansowy: Kronika – listopad 2008

BANK 2008/12

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Rząd zaprezentował, opiewający na kwotę 91 mld 300 mln zł "Plan stabilności i rozwoju". Ma on na celu podtrzymać szybki wzrost gospodarczy na lata 2009-2010. Plan zakłada m.in. wzrost limitów na poręczenia i gwarancje kredytów od 3 miesięcy do 5 lat o wartości 40 mld zł, kreację akcji kredytowej dla małych i średnich przedsiębiorstw o wartości 20 mld zł, przyspieszenie inwestycji współfinansowanych ze środków UE o wartości 16,8 mld zł. Rządowa autopoprawka do budżetu zakłada spadek wzrostu PKB na 2009 r. do 3,7 proc.

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Rząd zaprezentował, opiewający na kwotę 91 mld 300 mln zł "Plan stabilności i rozwoju". Ma on na celu podtrzymać szybki wzrost gospodarczy na lata 2009-2010. Plan zakłada m.in. wzrost limitów na poręczenia i gwarancje kredytów od 3 miesięcy do 5 lat o wartości 40 mld zł, kreację akcji kredytowej dla małych i średnich przedsiębiorstw o wartości 20 mld zł, przyspieszenie inwestycji współfinansowanych ze środków UE o wartości 16,8 mld zł. Rządowa autopoprawka do budżetu zakłada spadek wzrostu PKB na 2009 r. do 3,7 proc.

Produkt Krajowy Brutto wzrósł w III kwartale 2008 r. o 4,8 proc., wobec 5,8 proc. w II i 6,7 proc. w całym ubiegłym roku. Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab wzrósł w listopadzie o 8,6 pkt m/m do 24,2 pkt. Stopa bezrobocia wyniosła w październiku 8,8 proc. wobec 8,9 proc. we wrześniu 2008 roku oraz 11,3 proc. w październiku 2007 r. Sprzedaż detaliczna wzrosła o 3,8 proc. m/m i 7,9 proc. r/r, wobec 1,8 proc. m/m i 11,6 proc. r/r w poprzednim miesiącu. Podstawowa stopa NBP zmniejszyła się o 0,25 pkt proc. i wynosi 5,75 proc.

Komisja Europejska zaproponowała skoordynowany plan pobudzenia unijnej gospodarki o wartości 200 mld euro (1,5 proc. PKB UE), który ma być finansowany przez kraje członkowskie. Ma to dać impuls do rozwoju gospodarczego poprzez nowe inwestycje i pobudzenie popytu i siły nabywczej obywateli, np. przez obniżkę podatków – nawet kosztem przekroczenia dopuszczalnego pułapu deficytu budżetowego w wysokości 3 proc. PKB.

Prezydent Lech Kaczyński podpisał ustawę o Komitecie Stabilności Finansowej. W jego ramach minister finansów, prezes Narodowego Banku Polskiego i przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego będą współpracować m.in. w zakresie współdziałania na wypadek wystąpienia zagrożenia dla polskiego systemu finansowego. Komitet ma obradować co najmniej raz na sześć miesięcy.

W obawie przed kryzysem PKPP Lewiatan postuluje podjęcie przez Ministerstwo Finansów, Narodowy Bank Polski i Komisję Nadzoru Finansowego jak najszybszych działań zmierzających do wsparcia sektora bankowego instrumentami pozwalającymi na zachowanie przez banki płynności i zmniejszenia tym samym ryzyka braku płynności krótkoterminowej i długoterminowej w przedsiębiorstwach.

Prezydent Lech Kaczyński podpisał nowelizację ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, przewidującą podwyższenie do 50 tys. euro stuprocentowych gwarancji dla depozytów bankowych. Zapowiedział jednak, że skieruje do Trybunału Konstytucyjnego te przepisy, które ograniczają pozycję Narodowego Banku Polskiego w BFG. Zasady gwarancji udzielanych przez BFG dotyczą depozytów ulokowanych we wszystkich bankach krajowych, czyli takich, które mają siedzibę na terytorium Polski. Natomiast oddziały zagranicznych instytucji kredytowych podlegają odrębnym przepisom, obowiązującym w ich krajach macierzystych. Ochrona BFG nie dotyczy także depozytów w SKOK-ach, są one jednak objęte ubezpieczeniem do wysokości 50 tys. euro.

Analitycy ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł:

Rynek Finansowy: Kronika wrzesień 2009

BANK 2009/09

WYDARZENIA I WSKAŹNIKIProdukt krajowy brutto nie wyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł w II kw. br. o 1,1 proc. r/r wobec 0,8 proc. w poprzednim, w całym pierwszym półroczu zwiększył się o 1,0 proc. r/r.

WYDARZENIA I WSKAŹNIKIProdukt krajowy brutto nie wyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) wzrósł w II kw. br. o 1,1 proc. r/r wobec 0,8 proc. w poprzednim, w całym pierwszym półroczu zwiększył się o 1,0 proc. r/r.

 • Prezydent podpisał ustawę antykryzysową. Zgodnie z nią, aby firma mogła skorzystać z pomocy publicznej, spadek jej przychodów musi osiągnąć 25 proc. w ciągu trzech miesięcy. Przedsiębiorca, który skorzystał z pomocy publicznej po 1 lutego 2009 r., będzie objęty ustawą dopiero po 12 miesiącach.

 • BGK podpisał umowy z 19 bankami komercyjnymi, uruchamiając tym samym system poręczeń dla przedsiębiorców w ramach rządowego programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”. Dotyczą one poręczeń kredytów udzielanych w trybie indywidualnym. Poręczenia i gwarancje mają obejmować maksimum 80 proc. wartości kredytu.
 • W lipcu dług z tytułu kredytów walutowych wzrósł zaledwie o 241 mln zł, a stan zadłużenia z tytułu kredytów w złotych wzrósł o 1,8 mld zł, bo głównie w ten sposób są finansowane obecnie zakupy nieruchomości. Niższa wartość kredytu w przeliczeniu na złote w niektórych przypadkach odblokowuje ewentualną sprzedaż mieszkania.
 • Wskaźnik bezpieczeństwa w obrocie gospodarczym (BOG) spadł do poziomu 1,44 pkt. w lipcu i był o 2,37 pkt. niższy niż w marcu tego roku – poinformowali przedstawiciele InfoMonitora Biura Informacji Gospodarczej. W grupie przedsiębiorców zaobserwowano największy spadek (o 5,52 pkt. w stosunku do marca) do poziomu -4,08 pkt., w przypadku dostawców usług finansowych zanotowano minimalny wzrost (o 0,02 pkt.) do poziomu 0,08 pkt., a w przypadku dostawców usług masowych spadek o 1,92 pkt. do poziomu 8,01 pkt.
 • Sejm znowelizował ustawę budżetową na 2009 r. Przewiduje ona m.in. wzrost deficytu z 18,18 mld zł do 27,18 mld zł. Tegoroczne wpływy do budżetu mają wynieść 272,9 mld zł, a nie ponad 303 mld zł, jak wcześniej planowano.
 • W I kw. br. nastąpiło wyraźne pogorszenie wyników finansowych sektora bankowego w porównaniu z tym okresem roku poprzedniego. Wynik finansowy brutto obniżył się o 49,3 proc., a netto o 49,8 proc. Do 22 (z 12) wzrosła liczba banków, które poniosły stratę netto. Depozyty ogółem osiągnęły wartość 569,9 mld zł, w tym depozyty sektora niefinansowego stanowiły 89,8 proc. (511,5 mld zł – wzrost o 18,6 proc.) – podał GUS. Poinformował też, że w końcu marca 2009 r. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych, czyli o 6 więcej, niż rok wcześniej, w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie należących do zagranicznych akcjonariuszy. Funkcjonowało też 579 banków spółdzielczych.

 

PRODUKTY

 • ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

 • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
 • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
 • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
 • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

 • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
 • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

 • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: