Kto będzie uiszczał opłatę emisyjną? Sejm przyjął nowelizację ustawy

ESG

Sejm przyjął projekt nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, które trafią teraz do Senatu. Projektowana regulacja tworzy Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, finansowany m.in. z tzw. opłaty emisyjnej.

Fot. Pixabay.com

Sejm przyjął projekt nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, które trafią teraz do Senatu. Projektowana regulacja tworzy Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, finansowany m.in. z tzw. opłaty emisyjnej.

Projektowana regulacja tworzy Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, finansowany m.in. z tzw. opłaty emisyjnej #Sejm #opłataemisyjna

Za przyjęciem projektu ustawy głosowało 231 posłów, 199 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu."Projekt powołuje Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, którego celem jest realizacja - w ramach ponoszonych kosztów - wyodrębnionych zadań, do których należy m.in. finansowanie rozbudowy infrastruktury umożliwiającej stosowanie paliw alternatywnych, tj. biokomponentów, biopaliw ciekłych, innych paliw odnawialnych, energii elektrycznej, wodoru, sprężonego gazu ziemnego (CNG) i skroplonego gazu ziemnego (LNG) w transporcie, przy jednoczesnym wpływie na zmniejszenie stosowania takich paliw ciekłych, jak olej napędowy i benzyny silnikowe" - czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy.

Źródła finansowania Funduszu

Dysponentem Funduszu ma być minister właściwy do spraw energii. Zarządzanie Funduszem powierzono Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Trzecim uczestnikiem wspierającym działanie Funduszu jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), który zapewni obsługę bankową.Źródła finansowania Funduszu to:- dotacja celowa z budżetu państwa, której wysokość oparta będzie o odpowiedni procent planowanych w poprzednim roku wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych;- odsetki od wolnych środków Funduszu przekazanych w zarządzanie ministrowi finansów zgodnie z przepisami o finansach publicznych;- środki przekazywane przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (inny środek publiczny) w wysokości 0,1% uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego w wykonywaną działalność gospodarczą w zakresie przesyłania energii elektrycznej;- wpływy z tytułu opłaty zastępczej, uiszczanej przez podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy;- wpływy z tytułu opłaty emisyjnej, o której mowa w art. 321a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, w części przypadającej Funduszowi."Obowiązek uiszczenia opłaty będzie ciążył na producencie paliw silnikowych, importerze paliw silnikowych, podmiocie dokonującym nabycia wewnątrzwspólnotowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym paliw silnikowych, innym podmiocie podlegającym na podstawie przepisów o podatku akcyzowym obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych" - czytamy dalej.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: