Kto otrzyma i ile? Przybliżony podział środków z rezerwy subwencji ogólnej

Samorząd

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła w końcu podział 230 mln zł pozostałych z rezerwy subwencji ogólnej. Teraz resort finansów raz jeszcze sprawdzi wysokość kwot dla poszczególnych gmin i powiatów (mogą się nieco różnić od tych zamieszczonych poniżej), no i rzecz jasna przeleje je na konta samorządów.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego uzgodniła w końcu podział 230 mln zł pozostałych z rezerwy subwencji ogólnej. Teraz resort finansów raz jeszcze sprawdzi wysokość kwot dla poszczególnych gmin i powiatów (mogą się nieco różnić od tych zamieszczonych poniżej), no i rzecz jasna przeleje je na konta samorządów.

Liczy się każdy grosz, więc mimo iż czasem będą to kwoty kilkunastu czy też kilkudziesięciu tysięcy złotych, dobre i to dla samorządowców łatających coraz większe dziury w budżetach.

Środki z rezerwy otrzymają więc:

Gminy dokonujące w 2012 r. wpłat do budżetu państwa, w których wskaźnik G jest:

  • niższy od 200% wskaźnika Gg - w stopniu nie wyższym niż 25% planowanych wpłat do budżetu państwa po 3 kwartałach,
  • niższy od 300% wskaźnika Gg - w stopniu nie wyższym niż 15% planowanych wpłat do budżetu państwa po 3 kwartałach,
  • niższy od 450% wskaźnika Gg - w stopniu nie wyższym niż 10% planowanych wpłat do budżetu państwa po 3 kwartałach,
  • wyższy od 450% wskaźnika Gg - w stopniu nie wyższym niż 5% planowanych wpłat do budżetu państwa po 3 kwartałach, przy założeniu, że łączne skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków oraz udzielonych ulg i zwolnień podatkowych są niższe od 5% dochodów podatkowych wykonanych w 2011 r.

Kwoty, ustalone wg powyższych kryteriów, zostaną następnie pomniejszone o wielkość (w %) zastosowanych skutków obniżenia maksymalnych stawek podatków oraz udzielonych ulg i zwolnień podatkowych w odniesieniu do dochodów podatkowych. Środki z rezerwy otrzymają gminy, które dokonały wpłat za 3 kwartały 2012 r.; kwota z rezerwy nie może być mniejsza niż 10 tys. zł.

Między gminy spełniające kryteria określone zostanie rozdzielona kwota 85.263.118 zł. Kryterium to spełniają 104 gminy.

Gminy, w których wskaźnik G po doliczeniu subwencji wyrównawczej i równoważącej wynosi mniej niż 1050,00 zł - kwotę będącą 30% różnicy między 1050 zł a tak wyliczonym wskaźnikiem G, pomnożonym przez liczbę mieszkańców, przy czym kwota winna być nie mniejsza niż 10 tys. zł. Między gminy spełniające to kryterium rozdzielone zostanie 18.981.936 zł. Kryterium spełniają 203 gminy.

Powiaty i miasta na prawach powiatu, uzyskujące dotację na prowadzenie domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości tej dotacji. Między 328 powiatów i miast na prawach powiatu rozdzielone zostanie 29.999.999 zł.

Jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty i województwa) z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011 r. do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego, według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, przyjmując stawkę na dziecko w wysokości 77,00 zł.

Kwota z rezerwy subwencji nie może być mniejsza niż 1000 zł. Pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego zostanie rozdzielona kwota 89.266.639 zł na przedszkola. Środki otrzyma 2.527 jednostek, w tym 2479 gmin i 48 powiatów.

Na wypadki losowe pozostaje 7.452.535 zł, z tego: powiaty (powodziowe) woj. dolnośląskiego - 5.000.000 zł oraz na indywidualne wnioski gminne - 2.452.535 zł.

Szczegółową listę samorządów, które mają otrzymać środki z rezerwy zamieszczono poniżej.

Przypominam, że nie jest to podział ostateczny i możliwe w nim będą pewne korekty wynikające z weryfikacji przeprowadzonej przez resort finansów, do którego należy ostanie słowo w sprawie podziału środków.

źródło: www.zpp.pl

Udostępnij artykuł: