Kwartalnik Rynkowy BSR – Rynek walutowy

Komentarze ekspertów

Do końca II kw. spodziewamy się umocnienia euro wobec dolara (EUR/USD  = 1,33) oraz umocnienia złotego wobec obu tych walut  (EUR/PLN = 4,08; USD/PLN = 3,07) gdyż: dynamika odchyleń realnego rynkowego kursu EUR/USD od wskazań naszego behawioralnego modelu realnego eurodolara wskazuje na rosnące prawdopodobieństwo wzrostu kursu EUR/USD, a nasz behawioralny model realnego EUR/PLN wskazuje na rosnącą presję na aprecjację złotego,

 

  • zakładamy kontynuację ekspansji ilościowej Fed-u (QE3) w niezmienionej postaci, co przy równoczesnym zawężaniu się bilansu EBC (w związku ze wcześniejszą spłatą części zobowiązań zaciągniętych przez banki strefy euro w ramach LTRO) powinno wywierać presję na aprecjację kursu EUR/USD (relacja baz monetarnych Fed/EBC będzie w dalszym ciągu zmieniać na niekorzyść dolara) co pośrednio będzie również wspierać aprecjację złotego (ze względu na tradycyjnie silną ujemną korelację między kursem EUR/USD a EUR/PLN),
  • zakładamy, że zbliżający się koniec cyklu obniżek stóp procentowych w Polsce będzie stymulował napływ kapitału do Polski i umacniał złotego.

Jarosław Kosaty
Biuro Strategii Rynkowych
PKO BP SA

 

Udostępnij artykuł: