Lokata Inwestycyjna „Baryłka Zysku” w Banku BPH

Bankowość / Finanse i gospodarka

Bank BPH wprowadza do oferty Lokatę Inwestycyjną "Baryłka Zysku" opartą na cenach ropy naftowej Brent. Zapisy potrwają od 11 czerwca do 6 lipca br.

Lokata Inwestycyjna „Baryłka Zysku” umożliwia uzyskanie atrakcyjnego oprocentowania w przypadku systematycznego wzrostu cen ropy naftowej Brent w okresie inwestycji, czyli w perspektywie 12 miesięcy.

W dniu emisji certyfikatów i co 3 miesiące po nim zostaną dokonane pomiary ceny ropy naftowej, na podstawie których będą wyznaczone procentowe zmiany ceny w każdym 3-miesięcznym okresie. Jeśli w którymkolwiek 3-miesięcznym okresie cena wzrośnie o więcej niż 4%*, jako zmiana ceny dla takiego okresu zostanie przyjęta wartość 4%*.  Z kolei jeśli w którymkolwiek 3-miesięcznym okresie cena spadnie o więcej niż 4%, jako zmiana ceny dla takiego okresu zostanie przyjęta wartość -4%. Limit ten chroni inwestora przed dużymi spadkami ceny.

Ostatecznie oprocentowanie certyfikatów zostanie obliczone jako suma zmian cen w poszczególnych okresach 3-miesięcznych, z uwzględnieniem limitów wzrostu i spadku ceny. Zatem oprocentowanie certyfikatów będzie mogło wynieść 16%**. W przypadku jeśli suma kwartalnych zmian cen będzie ujemna, Klient otrzyma zwrot 100% zainwestowanego kapitału w dniu zapadalności.

120618.lokata.inwestycyjna.01.567x333

Ropa naftowa Brent, nazywana czarnym złotem, jest jednym z głównych wskaźników światowej gospodarki i stanowi punkt odniesienia, według którego ustalane są ceny w obrocie hurtowym ropą naftową. Produkt oferuje korzystną formułę naliczania odsetek, ponieważ umożliwia wygenerowanie zysku nawet w sytuacji, gdy cena ropy Brent (Wartość Wskaźnika Odniesienia)  w terminie zapadalności będzie niższa niż na początku, pod warunkiem, że suma kwartalnych zmian będzie dodatnia – powiedział Tomasz Rzeski, Dyrektor Departamentu Produktów Oszczędnościowych i Inwestycyjnych w Banku BPH.

Odsetki z Lokaty Inwestycyjnej podlegają standardowemu opodatkowaniu od zysków kapitałowych. Środki ulokowane na SCD są objęte 100% ochroną BFG do kwoty 100 tys. EUR. Od zdeponowanych środków w okresie subskrypcji nie są naliczane odsetki.

Inwestowanie w strukturyzowane certyfikaty depozytowe niesie ze sobą ryzyko inwestycyjne i możliwość utraty części zainwestowanego kapitału.

Zapisy będą przyjmowane we wszystkich oddziałach Banku BPH na terenie całego kraju. Warunkiem subskrypcji jest posiadanie lub otwarcie bezpłatnego konta oszczędnościowego bądź konta osobistego w Banku BPH. Dodatkowych informacji na temat subskrypcji udzielają Doradcy Klienta.

* Emitent może w dniu emisji podnieść limit kwartalnego wzrostu ceny maksymalnie do 5%.
**W przypadku podniesienia limitu kwartalnego wzrostu ceny do 5%, maksymalny

Katarzyna Ewert
Bank BPH

Udostępnij artykuł: