Lokaty inwestycyjne oparte na kursie euro i funta brytyjskiego ponownie w ofercie Raiffeisen Polbank

Bankowość

"EUROzysk II" i "Londyńska lokata II" to 12-miesięczne lokaty inwestycyjne ze 100 proc. ochroną kapitału w dacie zapadalności; Produkty oparte są na kursie złotego do jednej z dwóch walut obcych - euro lub funta brytyjskiego;

"EUROzysk II" i "Londyńska lokata II" to 12-miesięczne lokaty inwestycyjne ze 100 proc. ochroną kapitału w dacie zapadalności; Produkty oparte są na kursie złotego do jednej z dwóch walut obcych - euro lub funta brytyjskiego;

  • Minimalna kwota inwestycji w przypadku obu lokat to 5 000 zł;
  • Subskrypcja trwa do 28 sierpnia br.

Do 28 sierpnia 2013 roku Raiffeisen Polbank prowadzi subskrypcję na dwa produkty strukturyzowane: "EUROzysk II" oraz "Londyńską lokatę II". To instrumenty z ochroną kapitału na poziomie 100 proc. w dacie zapadalności, których strategia inwestycyjna zakłada spadek kursu euro i funta brytyjskiego w stosunku do złotego na przestrzeni
12 miesięcy. Bank zdecydował się na ponowienie oferty lokat ze względu na sukces obu lipcowych edycji - klienci zainwestowali w obie lokaty łącznie ponad 28 mln zł. Inwestycje kończą się 29 sierpnia 2014 r.

"EUROzysk II" oferuje możliwość wypłaty dwóch kuponów w wysokości 3,75 proc każdy, dzięki czemu maksymalny zysk w skali roku może wynieść 7,5 proc. Warunkiem wypłaty pierwszego kuponu jest umocnienie się złotego względem euro w dniu 26 lutego 2014 r. w stosunku do kursu, który zostanie ustalony 29 sierpnia 2013 roku. Wypłata kolejnych 3,5 proc. zysku zależy od tego, czy 27 sierpnia 2014 roku kurs euro będzie niższy od wartości z 29 sierpnia 2013 roku.

"Londyńska lokata II" daje z kolei szansę zarobienia nawet 11 proc. w skali roku. Zysk zostanie wypłacony, jeśli 27 sierpnia 2014 r. kurs złotego względem funta brytyjskiego będzie mocniejszy niż kurs z 29 sierpnia 2013 r. powiększony minimalnie o 2 gr. Wartość zysku wyniesie 0,25 proc. za każdy 1 grosz różnicy pomiędzy kursem wyjściowym a końcowym. Jeżeli po rozpoczęciu inwestycji kurs osiągnie chociaż raz poziom z 27 sierpnia 2013 r. pomniejszony o 44 grosze, czyli dotknie tzw. bariery - nastąpi jedynie zwrot zainwestowanego kapitału.

Argumentami przemawiającymi za inwestowaniem środków w "EUROzysk II" i "Londyńską lokatę II" jest oczekiwane odbicie w gospodarce strefy euro, które powinno przełożyć się na przyspieszenie wzrostu PKB w Polsce i poprawić nastroje na rynkach finansowych, sprzyjając tym samym umocnieniu się złotego. Także uspokojenie obaw inwestorów o ponowną eskalację kryzysu fiskalnego powinno sprzyjać notowaniom ryzykownych aktywów, w tym złotego. Nie bez znaczenia może okazać się również stopniowe zmniejszanie się roli funta brytyjskiego jako "bezpiecznej przystani" oraz możliwość utrzymania łagodnej polityki pieniężnej w Wielkiej Brytanii i relatywnie niższych stóp procentowych niż w Polsce. Wszystko to sprzyja wzrostowi notowań złotego.

Z drugiej strony należy mieć na uwadze możliwy powrót napięć na rynkach spowodowanych obawami o sytuację w strefie euro. Mogłoby to negatywnie wpłynąć na nastroje inwestycyjne i tym samym zaszkodzić notowaniom złotego, a pomóc funtowi.

Minimalna kwota, którą można zainwestować w lokaty "EUROzysk II" lub "Londyńską lokatę II" to 5 000 zł. Opłata za zerwanie lokat przed terminem to maksymalnie 3,75 proc. Bank pobiera i odprowadza podatek od zysku z lokaty inwestycyjnej, więc klient nie wykazuje dochodu wynikającego z odsetek z lokaty w rozliczeniu rocznym.

Źródło: Raiffeisen Bank Polska S.A.

Udostępnij artykuł: