Lubelski Klaster Zaawansowanych Technologii Lotniczych szansą dla biznesu i gospodarki Lublina

Finanse i gospodarka

Rozwój innowacyjności i wzrost konkurencyjności Miasta Lublin oraz jego przyległego regionu poprzez przepływ wiedzy oraz wzmocnienie powiązań kooperacyjnych pomiędzy firmami, uczelniami 
i instytucjami zajmującymi się technologiami lotniczymi - to najważniejsze cele Lubelskiego Klastra Zaawansowanych Technologii Lotniczych powołanego w ub. roku przez Urząd Miasta Lublin, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz PZL-Świdnik. Klaster po pomyślnym zakończeniu etapu organizacyjnego wszedł w fazę aktywnej działalności na rzecz wspierania i rozwoju sektora nowoczesnych technologii lotniczych na Lubelszczyźnie. Dalsze plany rozwoju Klastra zaprezentowane zostały na konferencji zorganizowanej 31 marca w lubelskim Ratuszu.

Rozwój innowacyjności i wzrost konkurencyjności Miasta Lublin oraz jego przyległego regionu poprzez przepływ wiedzy oraz wzmocnienie powiązań kooperacyjnych pomiędzy firmami, uczelniami 
i instytucjami zajmującymi się technologiami lotniczymi - to najważniejsze cele Lubelskiego Klastra Zaawansowanych Technologii Lotniczych powołanego w ub. roku przez Urząd Miasta Lublin, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz PZL-Świdnik. Klaster po pomyślnym zakończeniu etapu organizacyjnego wszedł w fazę aktywnej działalności na rzecz wspierania i rozwoju sektora nowoczesnych technologii lotniczych na Lubelszczyźnie. Dalsze plany rozwoju Klastra zaprezentowane zostały na konferencji zorganizowanej 31 marca w lubelskim Ratuszu.

- Naszą ambicją jest, aby Lublin stał się centrum innowacji w obszarze technologii lotniczych. Działalność Klastra jest ogromną szansą na wykorzystanie potencjału naszych firm, instytucji i uczelni w celu poprawy konkurencyjności regionu. Cieszę się, że w niespełna rok od podpisania listu intencyjnego, idea klastra spotkała się z tak szerokim odzewem i dynamicznie się rozwija - mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Prace nad rozwojem działalności Klastra nabierają coraz większego tempa. 31 marca odbyło się Walne Zgromadzenie członków klastra, wśród których znaleźli się przedstawiciele kilkudziesięciu firm z regionu oraz reprezentanci lubelskiego środowiska naukowego, w tym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, którego eksperci przygotowali założenia do strategii działalności Klastra.

Rolę koordynatora oraz inicjatora kontaktów z lubelskim środowiskiem naukowym, biznesowym i samorządowym w Klastrze powierzono rok temu spółce PZL-Świdnik, która podczas dzisiejszej konferencji ogłosiła wsparcie działalności Klastra kwotą kilkuset tysięcy złotych. Środki te umożliwią m.in. rozbudowę jego struktury i pozyskanie nowych partnerów. Istotna rola PZL-Świdnik w strukturze Klastra nie jest przypadkowa i wynika z roli, jaką przedsiębiorstwo pełni w gospodarce regionu. Zatrudniając prawie 3500 pracowników, w tym niemal 630 inżynierów PZL-Świdnik jest jednym z największych pracodawców i najbardziej innowacyjną firmą na Lubelszczyźnie. Dzięki rozbudowanej grupie lokalnych poddostawców, wchodzących w skład liczącego ponad 900 polskich firm łańcucha dostaw, silnemu zaangażowaniu w transfer nowoczesnych technologii i know-how do regionu oraz sprzedaży eksportowej przekraczającej 700 mln PLN, PZL-Świdnik jest kluczowym integratorem i jednym z kół zamachowych rozwoju lubelskiej gospodarki.

- Doskonałym przykładem integracyjnej roli PZL-Świdnik jest właśnie Lubelski Klaster Zaawansowanych Technologii Lotniczych. Chcemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem w celu wsparcia konkurencyjności regionu i MŚP działających na terenie Lubelszczyzny. Pojedyncze MŚP mają małe szanse na pozyskiwanie zaawansowanych technologii i rozwój. Inicjatywa klastrowa to szansa m.in. na nowe miejsca pracy, dodatkowe przychody dla ludności i samorządów - mówi Krzysztof Krystowski, Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający PZL-Świdnik. - Z nadzieją oczekujemy na pozytywne dla nas rozstrzygnięcie przetargu na zakup śmigłowców wielozadaniowych dla polskich Sił Zbrojnych. Zwycięstwo w przetargu byłoby ogromnym impulsem dla uczynienia z Lubelszczyzny wiodącego centrum nowoczesnych technologii lotniczych i to na skalę światową - dodaje.

Jednym z priorytetów Lubelskiego Klastra Zaawansowanych Technologii Lotniczych, obok integracji regionalnego środowiska biznesowego, naukowego i samorządowego, jest także współpraca 
z podobnymi ośrodkami w Polsce. W trakcie konferencji w lubelskim Ratuszu uroczyście podpisano porozumienie ze Śląskim Klastrem Lotniczym, którego celem jest m.in. wspólne wykorzystanie dobrych praktyk.

- Sektor lotniczy na Lubelszczyźnie ma wspaniałe tradycje. Szczególnie dotyczy to spółki PZL-Świdnik, będącej liderem nowoczesnych technologii kompozytowych, które są także wykorzystywane przez firmy naszego klastra. Cieszymy się z możliwości pogłębiania naszej współpracy i wymiany doświadczeń. Gorąco kibicujemy także spółce w związku z przetargiem na zakup śmigłowców wielozadaniowych dla polskich Sił Zbrojnych, ponieważ śląskie firmy liczą na zamówienia kooperacyjne - mówi Jarosław Bulanda, Wiceprezes Śląskiego Klastra Lotniczego.

Obecna na konferencji Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości podkreśliła znaczenie klastrów w rozwoju konkurencyjności polskiej gospodarki.
- Już prawie od dziesięciu lat realizujemy różnorodne działania wspierające, informacyjne, szkoleniowe na rzecz rozwoju klastrów istniejących w Polsce, w tym na Lubelszczyźnie. Badania przeprowadzone przez PARP pokazują, że klastry oczekują współpracy z władzami regionu nie tylko w obszarze wsparcia finansowego, ale również w zakresie szkolnictwa, marketingu czy promocji. Szczególnie jest to ważne w branży lotniczej, rozwijającej się globalnie. Taka ścisła współpraca uwzględniająca potrzeby klastrów tej branży wpłynie na wzrost rozpoznawalności klastrów i regionu nie tylko w kraju, ale i na arenie międzynarodowej. Dzisiejsze wydarzenie jest najlepszym potwierdzeniem owocnej współpracy władz Lubelszczyzny z przedsiębiorcami.

List intencyjny w sprawie powołania Lubelskiego Klastra Zaawansowanych Technologii Lotniczych podpisano 17 kwietnia 2014 z inicjatywy Urzędu Miasta Lublin, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz PZL-Świdnik. Głównym celem Klastra jest wymiana wiedzy, wzmocnienie powiązań kooperacyjnych jego członków, wzrost innowacyjności i w konsekwencji rozwój konkurencyjności przedsiębiorstw i regionu. Podstawą funkcjonowania Klastra ma być ścisłe współdziałanie władz samorządowych, środowiska naukowego i otoczenia biznesowego. W dalszej perspektywie niewykluczona jest również szersza współpraca ponadregionalna oraz międzynarodowa.

Śląski Klaster Lotniczy działa od 8 lat. Historia współdziałania przedsiębiorstw z branży lotniczej na Śląsku sięga lat 80. ubiegłego stulecia. Lider Śląskiego Klastra Lotniczego - Federacja Firm Lotniczych BIELSKO - powstała w sposób naturalny, jako efekt rzeczywistej i konkretnej współpracy 15 firm prywatnych, które w wyniku transformacji ustrojowej zostały założone w regionie Bielska-Białej. Obecnie do klastra należy ponad 50 członków, w tym uczelnie wyższe i instytucje otoczenia biznesu.

150403.lubelski.klastr.01.267x400x150403.lubelski.klastr.02.267x400x150403.lubelski.klastr.03.267x400x150403.lubelski.klastr.04.267x400x

Marta Chałupka
Główny Specjalista
Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów
Urząd Miasta Lublin

Udostępnij artykuł: