Luka VAT – 150 mld euro – raport Komisji Europejskiej

Firma / Gospodarka

Napis VAT na tle pieniędzy
Fot. stock.adobe.com/whitelook

Tak zwana „luka w podatku VAT” oznacza różnicę między oczekiwanymi dochodami z podatku VAT a kwotą faktycznie pobraną. Wskazuje ona efektywność systemu podatkowego co do tego podatku, dlatego Komisja Europejska monitoruje te dane na bieżąco. We wrześniu opublikowała kolejny raport na ten temat - pisze mecenas Piotr Gałązka dyrektor Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli.

Raport #KE: Luka w podatku #VAT zmniejszyła się w 22 państwach członkowskich, a wzrosła w pozostałych pięciu: tj. w Rumunii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Estonii i Francji #ZBP @MF_GOV_PL @LewiatanTweets

Podatek VAT jest jednym z najważniejszych źródeł przychodów podatkowych w Państwach członkowskich Unii Europejskiej, co jest ważne dla samych państw, ale też dla Unii, której dochody pochodzą przede wszystkim ze składek członkowskich. Dlatego też Komisja Europejska stara się na bieżąco badać lukę w podatku VAT.

Coroczny raport pokazuje sytuację ogólną, ale również analizę status quo w każdym z państw. Sprawozdanie w roku 2018, które Komisja Europejska opublikowała w drugiej połowie września br., po raz pierwszy zawiera szerszą analizę wpływu niektórych czynników zewnętrznych, takich jak struktura produkcyjna gospodarki i bezrobocie. Dodatkowo wzięte zostały pod uwagę czynniki będące pod bezpośrednią kontrolą administracji podatkowej – np. wielkość administracji skarbowej i wydatki na technologie informacyjne.

Luka w VAT maleje

Z badania ogłoszonego przez KE[1] wynika, że państwa UE straciły w 2016 r. prawie 150 mld EUR dochodów z tytułu podatku od wartości dodanej.

W wartościach bezwzględnych łączna luka w podatku VAT zmniejszyła się o 10,5 mld EUR, do 147,1 mld EUR w 2016 r., co stanowi spadek do 12,3 % całkowitych dochodów z VAT w porównaniu z 13,2 % w roku poprzednim. Mediana luki w VAT w poszczególnych państwach oscyluje w okolicach 10%.

[1] https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2018_vat_gap_report_en.pdf

Gdzie rośnie, gdzie maleje – luka

Luka VAT jest jednak znacząco różna w poszczególnych państwach członkowskich. Największa jest w Rumunii wynosząca ponad 35% przychodów z VAT, a najniższa w Luksemburgu. Luka w podatku VAT zmniejszyła się w 22 państwach członkowskich, a wzrosła w pozostałych pięciu: tj. w Rumunii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Estonii i Francji.

W przypadku naszego kraju, luka w podatku VAT zmalała z 24,3 % w roku 2015 do 20,8 % w 2016 roku. Oznacza to procentowy spadek o trzy i pół punktu. W wartościach bezwzględnych jest to zmniejszenie luki o 1,648 miliarda euro. W okresie od 2012 do 2016 roku oznacza to spadek o 6 procent.

Inwestujcie w informatykę – sugeruje Komisja

Komisja Europejska wydaje co trzy lata – zgodnie z art. 12 rozporządzenia Rady nr 1553/89 w sprawie ostatecznych jednolitych warunków poboru  środków własnych pochodzących z podatku od wartości dodanej – na bazie rzeczonych analiz rekomendacje dla Państw członkowskich zawierające sugestie dotyczące działań potrzebnych do zmniejszenia luki w podatku VAT. W ubiegłym roku zalecenia dotyczyły zwłaszcza potrzeb inwestycji w systemy informatyczne, mające na celu poprawienie efektywności systemu podatkowego VAT[1].

 

[1] https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/2017_report_vat_collection_control_procedures_pl.pdf

Udostępnij artykuł: