MAC chce zorganizować studium podyplomowe dla szefów komórek ICT w administracji państwowej

Samorząd

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach projektu "Nowoczesne kadry polskiej teleinformatyki administracji publicznej" planuje zorganizować studium podyplomowe dla osób kierujących komórkami ds. teleinformatyki w administracji państwowej. Studium obejmowałoby dwa semestry (160 godzin wykładowych).

Bloki tematyczne składające się na program studiów podyplomowych dla osób kierujących komórkami teleinformatyki w administracji państwowej obejmować mogą wykłady, ćwiczenia i seminaria (rozumiane jako studia przypadków) połączone z dyskusją w gronie uczestników. Seminarium dyplomowe mogłoby opierać się na koncepcji tworzenia pojęcia systemu teleinformatycznego państwa traktowanego jako wspólne narzędzie całej administracji państwowej. Przedmiotem prac dyplomowych mogłyby być, wyłonione w trakcie dyskusji nad powyższym zagadnieniem, propozycje własne słuchaczy dotyczące tworzenia rozwiązań w ramach jednolitego systemu teleinformatycznego państwa na poziomie lokalnym (resortowym) lub ponadresortowym.

Planowane są następujące bloki tematyczne:

A. Nowoczesna administracja i jej legislacja w obszarze wykorzystania teleinformatyki: Obejmuje omówienie najważniejszych aktów prawnych odnoszących się m.in. do wykorzystywania narzędzi teleinformatycznych do wsparcia funkcjonowania administracji, świadczenia usług oraz udostępniania informacji drogą elektroniczną, identyfikacji i wiarygodności cyfrowej, ochrony danych osobowych, rejestrów referencyjnych, bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych państwa, współdzielenie zasobów IT itp.

B. Przegląd współczesnych narzędzi budowy i integracji systemów teleinformatycznych: Obejmuje omówienie najnowszych rozwiązań technicznych, programowych oraz organizacyjnych tworzących współczesne podstawy budowy i funkcjonowania systemów teleinformatycznych. Przedstawiona winna być szczególna rola sieci teleinformatycznych i potrzeby jej bezpieczeństwa. Klamrą spinającą tematykę powinno być dążenie do integracji technologicznej, współdzielenia zasobów, przetwarzania w chmurze.

C. Architektura teleinformatyczna państwa:
Blok obejmuje zagadnienia dot. stanu zorganizowania oraz rozwoju głównych komponentów infrastruktury teleinformatycznej państwa, rejestrów referencyjnych, udostępnionych platform komunikacji i uwierzytelniania, mechanizmów bezpieczeństwa danych i systemów, zasad interoperacyjności. W ramach ćwiczeń rozwinięte powinny być wątki architektury teleinformatycznej oraz ładu korporacyjnego. Tematem towarzyszącym będzie ontologia przedsięwzięć teleinformatycznych.

D. Proces budowy systemu teleinformatycznego:
Blok dotyczy modelowego procesu budowy systemu teleinformatycznego począwszy od określenia jego potrzeby i założeń oraz przygotowania koncepcji i jej zatwierdzenia, poprzez procedury zamówień publicznych i umowę, dalej realizację tj faktyczne tworzenie systemu, udział w nim wszystkich zainteresowanych stron, testowanie i odbiór, SLA, eksploatację, wsparcie użytkownika oraz utrzymanie systemu. Podczas zajęć należy zwrócić szczególną uwagę na podział ról pomiędzy właścicielem biznesowym procesu a zespołem IT.

E. Skuteczne przywództwo, kierowanie zespołami:
Zaprezentowany zostanie pakiet zagadnień związanych z technikami zarządczymi, negocjacyjnymi, skutecznym kierowaniem i motywowaniem zespołów. Omówione zostaną zadania CIO jednostki administracji państwowej oraz zagadnienia budowania wizerunku i roli komórki informatycznej.

F. Studium przypadku:
W trakcie zajęć omówione winny być dwa projekty teleinformatyczne: jeden uznany za nieudany, drugi udany. Na ich przykładnie słuchacze podzielą się własnymi doświadczeniami, wskażą i omówią przyczyny zarówno niepowodzeń jak i sukcesów. Wskazana byłaby także dyskusja na temat metodyk prowadzenia oraz kontroli jakościowej projektów i oceny ich skuteczności.

MAiC poddaje do konsultacji powyżej opisane zagadnienia i czeka na wszelkie opinie, propozycje i uwagi uczelni wyższych na temat ramowego programu studium. Szczególnie ważne z punktu widzenia ministerstwa będą opinie uczelni dotyczące doprecyzowania lub rozszerzenia katalogu zagadnień wchodzących w skład poszczególnych bloków tematycznych, najodpowiedniejszej formy zajęć w ramach poszczególnych zagadnień, podziału godzinowego pomiędzy blokami itp.

MAiC zaprasza uczelnie wyższe do przesyłania opinii dotyczących doprecyzowania lub rozszerzenia katalogu zagadnień wchodzących w skład bloków tematycznych studium. Opinie należy nadsyłać do dnia 30 lipca br. w formie elektronicznej na adres wojciech.skrobisz@mac.gov.pl.

8 sierpnia w siedzibie MAiC przy ul. Domaniewskiej 36/38 w Warszawie obędzie się spotkanie dotyczące omówienia projektu. Ze względów organizacyjnych do 3 sierpnia należy zglaszać chęć uczestnictwa w spotkaniu telefonicznie pod numerem +22 60 144 54 lub mailowo na podany wyżej adres.

Źródło: www.mac.gov.pl

Udostępnij artykuł: