Maciej Bando nowym prezesem URE

Kadry

2 czerwca 2014 r. premier Donald Tusk powołał Macieja Bando na stanowisko Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wybór prezesa odbył się według nowych zasad konkurencyjnego naboru przeprowadzanego przez zespół powołany przez szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z upoważnienia prezesa Rady Ministrów.

2 czerwca 2014 r. premier Donald Tusk powołał Macieja Bando na stanowisko Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wybór prezesa odbył się według nowych zasad konkurencyjnego naboru przeprowadzanego przez zespół powołany przez szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z upoważnienia prezesa Rady Ministrów.

Nowe zasady wyboru prezesa URE, przywracające m.in. jego kadencyjność, zostały wprowadzone nowelizacją ustawy - Prawo energetyczne, obowiązującą od 11 września 2013 r.

Maciej Bando od początku 2012 roku pełnił obowiązki wiceprezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ponadto od 11 grudnia 2013 r. wykonywał także obowiązki Prezesa URE.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki jest centralnym organem administracji rządowej powołanym na mocy ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, do realizacji zadań z zakresu regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji.

Obowiązki i kompetencje prezesa URE ukierunkowane są na realizację następujących celów: 

  • tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju kraju;
  • zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw i energii;
  • rozwój konkurencji;
  • przeciwdziałanie negatywnym skutkom naturalnych monopoli;
  • uwzględnianie wymogów ochrony środowiska i zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych;
  • równoważenie interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii.

Do zadań nowego prezesa należeć będzie m.in.: monitorowanie funkcjonowania systemu gazowego i elektroenergetycznego, udzielanie i cofanie koncesji, uzgadnianie projektów planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych, zatwierdzanie instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, ustalanie metod kontroli i podejmowanie działań dla poprawy efektywności przedsiębiorstw energetycznych, określanie wskaźników i cen wskaźnikowych istotnych dla procesu kształtowania taryf, ustalanie okresu obowiązywania taryf i współczynników korekcyjnych, wydawanie świadectw pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii i świadectw pochodzenia z kogeneracji oraz ich umarzanie.

Maciej Bando jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych biznesu i zarządzania. Ukończył także kursy i szkolenia z zakresu zarządzania i finansów. Przez wiele lat w różnych podmiotach pełnił funkcję dyrektora finansowego lub członka zarządu odpowiedzialnego za finanse i inwestycje. W latach 2002-2009 związany był z Polską Grupą Energetyczną, gdzie pełnił m.in. funkcję wiceprezesa Zarządu Elektrowni Szczytowo-Pompowych (obecnie PGE Energia Odnawialna) oraz dyrektora Biura Inwestycji w PGE Dystrybucja Warszawa Teren. Autor analiz i raportów z zakresu energetyki. Jako ekspert współpracował m.in. z grupą CASE.

Źrodło: www.ure.gov.pl

Udostępnij artykuł: