Maciej Gustaw Zaborowski

Banki, Firmy, Instytucje - Kadry

Członek Rady Nadzorczej Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Członek Rady Nadzorczej Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

Adwokat, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył także Harvard Law School (ALP) a także studia podyplomowe Prawo Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe Prawo dowodowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Odbył także aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie zakończoną zdanym egzaminem adwokackim. Jest także absolwentem Center for American Law Studies (wspólna inicjatywa Uniwersytetu Stanowego na Florydzie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego), Leadership Academy for Poland prowadzonej przez wykładowców z Harvard Kennedy School of Government, XVI Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego założonej przez prof. Zbigniewa Pełczyńskiego z Oxford University w Wielkiej Brytanii, oraz Akademii Młodych Dyplomatów (Europejska Akademia Dyplomacji) - specjalizacja: służba zagraniczna.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w kilku znanych warszawskich kancelariach adwokackich a także w Ambasadzie RP w Rzymie, Ministerstwie Sprawiedliwości oraz Sejmie RP, gdzie jest współautorem m.in. raportu z Sejmowej Komisji Śledczej do zbadania sprawy przebiegu procesu legislacyjnego ustaw nowelizujących ustawę z dnia 29 lipca 1992r. o grach i zakładach wzajemnych i wydanych na ich podstawie przepisów wykonawczych w zakresie dotyczącym gier na automatach o niskich wygranych i wideoloterii oraz do zbadania legalności działania organów administracji rządowej badających ten proces [tzw. komisja hazardowa]. Autor licznych opinii prawnych związanych z procesem legislacyjnym, w tym realizowanych m.in. na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od grudnia 2015 r. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PKP IC.

Zawodowy mediator Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej wpisany na listę mediatorów Sądu Okręgowego w Warszawie oraz wykładowca na aplikacji adwokackiej w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Aktualnie prowadzi własną praktykę adwokacką oraz jest Partnerem Zarządzającym w Kancelarii Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p., nominowanej w styczniu 2018 r. w konkursie The Lawyer European Awards 2018 przez prestiżowy brytyjski magazyn „The Lawyer” do nagrody w kategorii Law firm of the year: Poland.

Ekspert Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie zmian w prawie karnym. Współautor nowelizacji do Kodeksu karnego, Kodeksu Karnego Wykonawczego, Kodeksu postępowania karnego, w tym m.in. dot. tzw. konfiskaty rozszerzonej, rozszerzonej odpowiedzialności karnej biegłych sądowych, tzw. przestępstwa niealimentacji oraz odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione.

Od najmłodszych lat związany z działalnością pro publico bono, w tym m.in. Przewodniczący Rady Fundatorów Fundacji Odpowiedzialność Obywatelska.
Stały komentator z zakresu bieżących wydarzeń w aspekcie prawnym w telewizji i prasie. Laureat prestiżowego konkursu Risings Stars – Prawnicy Liderzy Jutra organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna oraz wydawnictwo Wolters Kluwer pod patronatem Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Prezesa Krajowej Izby Radców Prawnych. Nagrodzony także dodatkowo za działalność pro publico bono przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

W lutym 2018 roku wybrany przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji na sędziego Trybunału Stanu.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Macieja Gustawa Zaborowskiego nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a także nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Udostępnij artykuł: