Maj 2018: Umiarkowany optymizm w ocenach koniunktury gospodarczej

Raporty

„W maju dyrektorzy przedsiębiorstw ze wszystkich badanych obszarów działalności zgłaszają korzystne oceny koniunktury gospodarczej” – czytamy w najnowszym raporcie Głównego Urzędu Statystycznego

„W maju dyrektorzy przedsiębiorstw ze wszystkich badanych obszarów działalności zgłaszają korzystne oceny koniunktury gospodarczej” – czytamy w najnowszym raporcie Głównego Urzędu Statystycznego

Z ich opinii wyłania się dość optymistyczny stan polskiej gospodarki. Przedsiębiorcy z sekcji przetwórstwo przemysłowe i budownictwo oceniają koniunkturę podobnie jak w kwietniu, ale lepiej niż w analogicznym miesiącu ostatnich dziewięciu lat. Szefowie podmiotów prowadzących działalność w zakresie handlu hurtowego i detalicznego oraz finansów i ubezpieczeń formułowali opinie zbliżone do sygnalizowanych w ubiegłym miesiącu. Nieznacznie korzystniej niż przed miesiącem koniunkturę oceniają menedżerowie z sekcji zakwaterowanie i gastronomia, natomiast gorzej – podmioty z sekcji informacja i komunikacja oraz transport i gospodarka magazynowa.A jak to wygląda w poszczególnych branżach?BudownictwoMajowy wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 7,2 (przed miesiącem plus 6,9). Poprawę koniunktury sygnalizuje 17,1% przedsiębiorstw, a jej pogorszenie – 10,0% (przed miesiącem odpowiednio 18,0% i 11,1%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

Bieżący portfel zamówień i produkcja budowlano-montażowa oceniane są pozytywnie, najlepiej od końca 2008 r. Oceny sytuacji finansowej są mniej niekorzystne od zgłaszanych w ostatnich siedmiu miesiącach. Przewidywania dotyczące portfela zamówień są nieco mniej optymistyczne od prognoz formułowanych w kwietniu, przy utrzymujących się korzystnych oczekiwaniach dotyczących produkcji budowlano-montażowej i sytuacji finansowej. Jednak nadal opóźnienia płatności za wykonane roboty budowlano-montażowe rosną, podobnie jak przed miesiącem. Dyrektorzy przedsiębiorstw budowlanych planują zwiększenie zatrudnienia, zbliżone do zapowiadanego w kwietniu. Przewidywany jest wzrost cen robót budowlano-montażowych, podobny do oczekiwanego przed miesiącem. Spośród badanych podmiotów 32,1% (przed rokiem 31,5%) planuje prowadzenie prac budowlano-montażowych za granicą. Dyrektorzy tych przedsiębiorstw formułują lepsze niż w analogicznym miesiącu ostatnich sześciu lat prognozy dotyczące portfela zamówień na roboty budowlano-montażowe na rynkach zagranicznych.Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności kształtuje się na poziomie 7,5% (przed rokiem 4,8%). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa związane są z kosztami zatrudnienia (60,3% w maju br., 58,2% przed rokiem). W porównaniu z majem 2017 r. w największym stopniu wzrosło znaczenie barier związanych z niedoborem wykwalifikowanych pracowników (z 33,8% do 49,5%) i kosztami materiałów (z 25,5% do 32,4%), natomiast spadło – barier związanych ze zbyt dużą konkurencją na rynku (z 47,9% do 32,2%) oraz niedostatecznym popytem (z 26,4% do 15,4%).Wyniki opracowano na podstawie danych uzyskanych od 3894 z ok. 5000 podmiotów objętych badaniem

Handel hurtowyW bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 14,1 (przed miesiącem plus 13,9). Poprawę koniunktury sygnalizuje 20,6% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 6,6% (przed miesiącem odpowiednio 20,8% i 7,0%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.Utrzymują się korzystne diagnozy i prognozy sprzedaży oraz sytuacji finansowej. Jednak stan zapasów towarów jest nadal uznawany przez przedsiębiorców za nadmierny. W związku z przewidywaniami dotyczącymi sprzedaży, zapowiadany wzrost zamówień towarów u dostawców może pozostać na poziomie zbliżonym do prognozowanego przed miesiącem. Planowane jest zwiększenie zatrudnienia, podobne do przewidywanego w kwietniu. Przedsiębiorcy prognozują, że ceny towarów będą rosnąć nieco szybciej niż zapowiadano miesiąc wcześniej.W maju br. 8,2% przedsiębiorstw handlu hurtowego deklaruje, że nie napotyka na bariery w prowadzeniu bieżącej działalności (5,6% przed rokiem). Największe trudności sygnalizowane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (48,2% w maju br., 43,4% przed rokiem), niejasnymi, niespójnymi i niestabilnymi przepisami prawnymi (45,9% w maju br., 47,6% w analogicznym miesiącu ub. r.) oraz zbyt dużą konkurencją na rynku (44,9% w maju br., 56,4% w analogicznym miesiącu ub. r.). W porównaniu z majem 2017 r. najbardziej wzrosło znaczenie bariery związanej z niedoborem pracowników (z 13,1% do 22,4%), a spadło – problemów wynikających ze zbyt dużej konkurencji na rynku i niepewności ogólnej sytuacji gospodarczej (z 41,6% do 33,2%).Wyniki opracowano na podstawie danych uzyskanych od 3696 z ok. 4600 podmiotów objętych badaniem.Handel detalicznyW bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 12,1 (plus 13,2 w kwietniu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 18,2% badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 6,1% (przed miesiącem odpowiednio 18,8% i 5,7%). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.Diagnozy sprzedaży są mniej pozytywne niż w kwietniu. Utrzymują się optymistyczne przewidywania w tym zakresie oraz korzystne diagnozy i prognozy sytuacji finansowej. Stan zapasów towarów jest nadal uznawany za nadmierny. W związku z przewidywaniami dotyczącymi sprzedaży, możliwy jest wzrost zamówień towarów u dostawców na poziomie zbliżonym do prognozowanego w kwietniu. Planowane jest nieznaczne zwiększenie zatrudnienia, podobne do zapowiadanego miesiąc wcześniej. Dyrektorzy przedsiębiorstw spodziewają się wzrostu cen.Ogólny klimat koniunktury w maju oceniany jest optymistycznie przez przedstawicieli wszystkich prezentowanych klas wielkości. Przedsiębiorstwa o liczbie pracujących do 49 osób oraz duże (250 i więcej zatrudnionych) formułują opinie zbliżone do przekazanych w kwietniu. Oceny nieco mniej korzystne niż przed miesiącem zgłaszają jednostki średnie (o liczbie pracujących od 50 do 249 osób).W bieżącym miesiącu w większości prezentowanych branż handlowych oceny koniunktury są pozytywne: tekstylia, odzież, obuwie (plus 22,6 w maju, plus 14,8 w kwietniu), pojazdy samochodowe (plus 13,9 w maju, plus 14,9 miesiąc wcześniej) oraz żywność (plus 8,5 w maju, plus 12,0 przed miesiącem). Jedynie przedstawiciele branży artykuły gospodarstwa domowego ogółem zgłaszają pesymistyczne oceny w tym zakresie, choć są one lepsze niż w kwietniu (minus 2,5 w maju, minus 5,8 w ubiegłym miesiącu).W maju br. 7,7% przedsiębiorstw handlu detalicznego deklaruje, że nie napotyka na bariery w prowadzeniu bieżącej działalności (6,0% przed rokiem). Największe trudności sygnalizowane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są ze zbyt dużą konkurencją na rynku (57,4% w maju br., 62,2% przed rokiem – jest to bariera, której znaczenie w skali roku zmniejszyło się w największym stopniu) oraz kosztami zatrudnienia (54,9% w maju br., 53,8% przed rokiem). W porównaniu z majem 2017 r. najbardziej wzrosło znaczenie bariery związanej z niedoborem pracowników (z 18,9 % do 26,5%).Wyniki opracowano na podstawie danych uzyskanych od 3815 z ok. 4900 podmiotów objętych badaniem.Transport i gospodarka magazynowaW maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 14,4 (plus 16,3 w kwietniu). Poprawę koniunktury odnotowuje 20,5% badanych firm, a jej pogorszenie – 6,1% (przed miesiącem odpowiednio 21,8% i 5,5%). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.Bieżący popyt, sprzedaż oraz sytuacja finansowa oceniane są korzystnie, podobnie jak przed miesiącem. Prognozy popytu i sprzedaży są nieznacznie mniej optymistyczne od zgłaszanych w kwietniu, przewidywania dotyczące sytuacji finansowej – pozytywne, zbliżone do formułowanych w ubiegłym miesiącu. Odnotowywany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Kierujący jednostkami planują dalszy wzrost zatrudnienia. Ceny usług w najbliższych trzech miesiącach mogą rosnąć.Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności kształtuje się na poziomie 11,6% (przed rokiem 8,6%). Największe trudności wskazywane przez firmy zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (54,5% w maju br., 52,7% przed rokiem). W skali roku najbardziej wzrosło znaczenie bariery związanej z niedoborem wykwalifikowanych pracowników (z 32,3% do 43,9%), a spadło – barier związanych ze zbyt dużą konkurencją firm krajowych (z 48,2% do 33,1%) oraz niedostatecznym popytem (z 29,7% do 18,4%).Wyniki opracowano na podstawie danych uzyskanych od 4059 z ok. 5000 podmiotów objętych badaniemZakwaterowanie i gastronomiaW maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 16,6 (w kwietniu plus 14,9). Poprawę koniunktury odnotowuje 21,8% badanych firm, a jej pogorszenie – 5,2% (przed miesiącem odpowiednio 19,8% i 5,0%).Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie. Diagnozy oraz prognozy popytu i sytuacji finansowej są bardziej korzystne od formułowanych przed miesiącem. Bieżąca sprzedaż oceniana jest bardziej pozytywnie niż w kwietniu, optymistyczne przewidywania w tym zakresie utrzymują się na poziomie zbliżonym do prognozowanego w ubiegłym miesiącu. Odnotowywany jest spadek opóźnień płatności za wykonane usługi. Dyrektorzy jednostek planują wzrost zatrudnienia, większy od zgłaszanego w kwietniu. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się dalszego wzrostu cen usług.Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności kształtuje się na poziomie 18,7% (przed rokiem 11,2%). Największe trudności napotykane przez jednostki zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (61,9% w maju br., 63,8% przed rokiem) oraz niedoborem wykwalifikowanych pracowników (51,1% w maju br., 33,6% przed rokiem – uciążliwość tej bariery w skali roku wzrosła w największym stopniu). W porównaniu z majem ub. r. najbardziej spadło znaczenie barier wynikających ze zbyt dużej konkurencji firm krajowych (z 41,2% do 26,4%), niedostatecznego popytu (z 30,2% do 20,5%) oraz zbyt dużej konkurencji firm zagranicznych (z 15,2% do 7,2%).Informacja i komunikacjaW maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 18,7 (w kwietniu plus 21,2). Poprawę koniunktury odnotowuje 23,6% badanych firm, a jej pogorszenie – 4,9% (przed miesiącem odpowiednio 26,1% i 5,0%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.Zarówno diagnozy, jak i przewidywania dotyczące popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej są mniej korzystne od zgłaszanych przed miesiącem. Odnotowywany jest dalszy wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Kierujący jednostkami planują zwiększenie zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się nieznacznego wzrostu cen usług.Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności kształtuje się na poziomie 15,0% (przed rokiem 10,6%). Największe trudności sygnalizowane przez firmy zgłaszające bariery związane są z kosztami zatrudnienia (44,9% w maju br., 40,9% przed rokiem). W skali roku najbardziej wzrosło znaczenie bariery związanej z niedoborem wykwalifikowanych pracowników (z 26,7% do 38,6%), a spadło – bariery wynikającej ze zbyt dużej konkurencji firm krajowych (z 46,8% do 33,9%).Działalność finansowa i ubezpieczeniowaW maju wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 28,9 (przed miesiącem plus 28,0). Poprawę koniunktury odnotowuje 32,6% badanych firm, a jej pogorszenie – 3,7% (w kwietniu odpowiednio 31,5% i 3,5%). Pozostałe jednostki uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.Bieżący popyt, sprzedaż oraz sytuacja finansowa oceniane są bardziej korzystnie niż przed miesiącem, jednak przewidywania w tym zakresie są mniej optymistyczne od formułowanych w kwietniu. Sygnalizowany jest nieznaczny wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Dyrektorzy jednostek planują mniej znaczące niż zapowiadano w kwietniu zwiększenie zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się nieznacznego wzrostu cen usług.Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności kształtuje się na poziomie 10,3% (przed rokiem 5,6%). Największe trudności napotykane przez przedsiębiorstwa zgłaszające bariery związane są z niejasnymi, niespójnymi i niestabilnymi przepisami prawnymi (50,4% w maju br., 47,1% przed rokiem).W skali roku w największym stopniu wzrosła uciążliwość barier związanych z kosztami zatrudnienia (z 18,7% do 34,5%) oraz niedoborem wykwalifikowanych pracowników (z 12,3% do 23,6%), a spadła – barier wynikających ze zbyt dużej konkurencji firm krajowych (z 68,0% do 43,4%), zbyt dużej konkurencji firm zagranicznych (z 46,2% do 25,4%), niepewności ogólnej sytuacji gospodarczej (z 46,7% do 31,0%) oraz niedostatecznego popytu (z 38,9% do 24,4%).Na koniec jedna uwaga. Opracowanie zawiera bogatą infografikę. Warto zajrzeć także do niej (vide: link poniżej).file:///C:/Documents%20and%20Settings/BK/Moje%20dokumenty/Downloads/koniunktura_gospodarcza_-_maj_2018_r.%20(3).pdf

Bogdan Koblański

Udostępnij artykuł: