Mają obowiązek raportowania do NBP, a nawet o tym nie wiedzą. Kary dla firm mogą wynieść 3,2 mln zł

Firma

Na wielu podmiotach, w tym na osobach fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ciąży obowiązek przekazywania do NBP danych o aktywach zagranicznych, o ile ich wartość przekracza 7 mln zł. Niewiele firm wie o tym, a kary finansowe są bardzo duże, mogą wynieść do 3,2 mln zł.

Siedziba Narodowego Banku Polskiego
Wikimedia Commons, Andrzej Barabasz (Chepry)

Na wielu podmiotach, w tym na osobach fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ciąży obowiązek przekazywania do NBP danych o aktywach zagranicznych, o ile ich wartość przekracza 7 mln zł. Niewiele firm wie o tym, a kary finansowe są bardzo duże, mogą wynieść do 3,2 mln zł.

Na wielu podmiotach, w tym na osobach fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ciąży obowiązek przekazywania do #NBP danych o aktywach zagranicznych, o ile ich wartość przekracza 7 mln zł #firmy

Takie raporty powinny być składane po zakończeniu każdego kwartału, do 26-tego dnia kolejnego miesiąca. Dodatkowo, osoby posiadające co najmniej 10% głosów w organie stanowiącym podmiotu mającego siedzibę za granicą, mają obowiązek składać także, w terminie do 31 maja, sprawozdanie roczne. Dokumenty mogą być przekazywane elektronicznie, po uzyskaniu odpowiedniego certyfikatu lub też w formie papierowej.- Znaczna część podmiotów obowiązku jednak nie realizuje - mówi Joanna Stolarek, Lider Praktyki Zarządzania Zgodnością w Kancelarii Ożóg Tomczykowski. - Niestety niedopełnienie go może być potraktowane jako przestępstwo albo wykroczenie skarbowe.

Obowiązek składania sprawozdań do NBP wynika z art. 30 prawa dewizowego (t.j. DzU 2017 poz. 679). Szczegóły jego realizacji zostały zaś określone w Rozporządzeniu wydanym przez Ministra Rozwoju i Finansów. Ciąży on na rezydentach dokonujących obrotu dewizowego oraz na przedsiębiorcach wykonujących działalność kantorową.Obrotem dewizowym jest m.in. każde zawarcie umowy oraz dokonanie czynności prawnej między rezydentem i nierezydentem, której skutkiem jest (lub może być):
  • dokonywanie między nimi rozliczeń pieniężnych,
  • przeniesienie własności wartości dewizowych tj. zagranicznych środków płatniczych oraz złota dewizowego i platyny dewizowej lub krajowych środków płatniczych,
  • przeniesienie rzeczy lub praw, których nabycie nastąpiło w obrocie dewizowym z zagranicą,
  • dokonywanie wywozu, przekazywanie i wysyłanie za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych, a także
  • dokonywanie ich przywozu do kraju.

Udostępnij artykuł: