Majątek banku dobrze chroniony

Bankowość

Środki trwałe, wartości pieniężne, nakłady inwestycyjne czy sprzęt elektroniczny - to tylko niektóre składniki majątku banku, które mogą podlegać ubezpieczeniu. W rozszerzonych pakietach ubezpieczenie obejmuje np. graffiti. Jak rozsądnie i skutecznie chronić majątek banku radzi Jacek Chojnacki - Kierownik  Biura Ubezpieczeń Majątkowych, Concordia Ubezpieczenia.

Środki trwałe, wartości pieniężne, nakłady inwestycyjne czy sprzęt elektroniczny - to tylko niektóre składniki majątku banku, które mogą podlegać ubezpieczeniu. W rozszerzonych pakietach ubezpieczenie obejmuje np. graffiti. Jak rozsądnie i skutecznie chronić majątek banku radzi Jacek Chojnacki - Kierownik  Biura Ubezpieczeń Majątkowych, Concordia Ubezpieczenia.

Standard czy coś więcej
Standardowy program ubezpieczenia banków daje możliwość ubezpieczenia wszystkich lub jedynie wybranych elementów. Decyzja o zakresie ochrony zależy od zarządzającego bankiem. Do podstawowego zakresu ochrony należą ubezpieczenia od ognia, kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego czy szyb i elementów szklanych, ale także odpowiedzialność cywilna, która coraz częściej jest traktowana przez banki i ich kontrahentów jako istotny element umowy ubezpieczenia. Co do zasady każdy właściciel lub posiadacz nieruchomości ponosi odpowiedzialność za szkody, które na terenie tej nieruchomości odniosą osoby trzecie, w tym przypadku - klienci banku.

Poza standardowymi zakresami ubezpieczenia możliwe jest rozszerzenie ochrony o ryzyka związane np. z graffiti, przepięciami czy kradzieżą zwykłą (nie spełniającą kryteriów kradzieży z włamaniem), awarią maszyn i urządzeń, czy kosztami dodatkowymi związanymi z zapewnieniem funkcjonowania  placówki po szkodzie. Istotnymi dodatkami do takich ubezpieczeń są:

  • włączenie ochrony dla mienia znajdującego się na targach i wystawach,
  • włączenie ochrony za konsekwencje zalania przez nieszczelny dach,
  • ubezpieczenie kradzieży zwykłej środków trwałych lub sprzętu elektronicznego,
  • możliwość ubezpieczenia ryzyka sprzeniewierzenia,
  • rozszerzenie ochrony za przenośny sprzęt elektroniczny na teren całej UE,
  • zróżnicowanie składki za ubezpieczenie OC zależnie od wielkości banku na podstawie ich obrotów.

W ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego jest możliwość objęcia ochroną nośników danych, a należne odszkodowanie obejmie również koszty odtworzenia tych danych, w razie ich utraty.

Ubezpieczenie placówki, która dysponuje znacznym majątkiem i dużą ilością środków trwałych, w której znajdują się znaczne wartości gotówki - to duże wyzwanie. Bez znajomości ryzyk typowych dla placówek bankowych trudno o skuteczną ochronę. Z bankami współpracujemy od wielu lat, mamy dzięki temu świadomość ich potrzeb. Swoją wiedzę na bieżąco aktualizujemy, regularnie rozszerzając naszą ofertę ochrony ubezpieczeniowej.

Czego bank obawia się najbardziej i na ile to wycenia
Największym zagrożeniem jest ogień, który w dodatku (podobnie jak powódź) jest ryzykiem, które najczęściej powoduje szkody całkowite. Dlatego też traktowany on jest jako ryzyko największe i ochrona od tego ryzyka jest podstawą każdego programu ubezpieczeniowego. Takiemu ubezpieczeniu podlegają budynki, budowle, urządzenia i wyposażenie, nakłady inwestycyjne, wartości pieniężne oraz mienie pracownicze i osób trzecich.

Sumy ubezpieczenie są zawsze ustalane przez bank
Nikt lepiej od ubezpieczającego nie jest w stanie określić wartości przedmiotu ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia stanowi maksymalny limit odszkodowania. Od tej reguły są wyjątki, np. klauzula automatycznego pokrycia wzrostu wartości mienia (ograniczonego np. do 20%), która umożliwia wypłatę wyższego odszkodowania, jeżeli zmiana sumy ubezpieczenia danego środka trwałego wynika z modernizacji (np. zmiana wartości budynku w trakcie umowy ubezpieczenia wskutek remontu).

Jeżeli we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia bank wskaże, że suma ubezpieczenia obejmuje VAT, odszkodowanie również będzie wypłacone z uwzględnieniem tego podatku.

Rabunki i kradzieże nadal groźne
Ubezpieczyciel może objąć ochroną skradzione lub zrabowane wartości pieniężne, a także gotówkę przechowywaną w urządzeniach zewnętrznych (bankomaty, wpłatomaty), pod warunkiem oczywiście, że te wartości pieniężne były wykazane przez bank we wniosku i zostały objęte ochroną w umowie ubezpieczenia. Warunkiem odpowiedzialności ubezpieczyciela jest też dokonanie kradzieży z włamaniem, czyli pokonanie zabezpieczeń wskazanych przez bank w umowie i wymaganych przez prawo.

W ramach oferty można również rozszerzyć ochronę na wartości pieniężne znajdujące się poza placówką, w czasie transportu. Transport gotówki jest jednakże objęty ochroną w standardowym zakresie w przypadku ubezpieczenia wartości pieniężnych systemem obrotów miesięcznych.

Szybki powrót do funkcjonowania dzięki polisie
Jednym z najważniejszych zadań ubezpieczającego po pożarze czy włamaniu jest jak najszybsze  przywrócenie działalności placówki. Ułatwia to odpowiednio skonstruowana polisa, gdyż w ramach sumy ubezpieczenia pokrywane są odszkodowania obejmujące wszystkie ubezpieczone i uszkodzone lub zniszczone składniki mienia, koszty akcji ratowniczej (np. przeniesienie mienia do bezpiecznej lokalizacji), czy koszty wyburzenia lub odgruzowania po szkodzie. W ramach dodatkowego limitu, mogą być pokryte koszty związane z usunięciem pozostałości po szkodzie (sprzątanie), pracy w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy, wynajmu zastępczych pomieszczeń, maszyn i urządzeń w okresie odtwarzania mienia po szkodzie oraz koszty transportu mienia do pomieszczeń zastępczych, a także poinformowania klientów o zmianach w prowadzonej działalności.

Rozmowa z Panem Alfredem Jaworskim - Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie na temat posiadanego ubezpieczenia majątku banku.

Co zadecydowało o wykupieniu ubezpieczenia chroniącego majątek banku w Concordii?
Poza bardzo profesjonalnym podejściem do likwidacji szkód, ofertę Concordii  wyróżnia duże doświadczenie we współpracy z bankami i dobre zrozumienie naszych potrzeb ubezpieczeniowych. Jeśli chodzi natomiast o sam produkt istotne znaczenie przy wyborze oferty miały dla nas: szeroki zakres ochrony w zakresie podstawowym, zniesienie konsumpcji sumy ubezpieczenia po szkodzie oraz możliwość ubezpieczenia strat finansowych poniesionych przez klientów banku w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). Ponadto możliwość ubezpieczenia sprzeniewierzenia i kradzieży zwykłej oraz ubezpieczenie urządzeń elektronicznych powyżej 5 lat na warunkach sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Jaki jest zakres ochrony majątku Państwa Banku?
W ramach polisy zawartej w 2014 r. zawarliśmy ochronę m.in. naszego mienia od wszystkich ryzyk. Ubezpieczenie obejmuje w szczególności szkody wyrządzone przez: pożar, wydostanie się wody i innych cieczy z instalacji wod.-kan., śnieg i lód, a także - huragan, przewrócenie się rosnących w pobliżu drzew oraz zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia. Dodatkowo zdecydowaliśmy się na wykupienie ryzyka dewastacji przez osoby trzecie. Objęte są nim elementy budynków i budowli zarządzanych przez nas, a także konstrukcje zewnętrzne takie jak ogrodzenia, tablice informacyjne, szyldy reklamowe oraz oświetlenie.

Mógłby Pan uściślić co jest przedmiotem ubezpieczenia, w ramach ochrony mienia Banku?
Szczegółowy zakres i przedmiot ubezpieczenia uzależniony jest od rodzaju poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia. Jednak generalnie mogę powiedzieć, że ochroną mamy objęte nasze budynki i budowle, o których już wspominałem, ale także urządzenia i wyposażenie oraz inne środki trwałe. Ponadto nakłady inwestycyjne oraz mienie pracownicze i gotówka.

Czy skorzystali Państwo z wykupionej ochrony? Kiedy doszło do feralnego zdarzenia i co było jego przedmiotem?
17 lipca 2014 r. wybuchł pożar na terenie budynku po starej restauracji, który wchodzi w skład naszego majątku. W wyniku powstałego pożaru budynek ten niemal doszczętnie spłonął.

Na jaką sumę opiewało wypłacone odszkodowanie?
Straty wycenione przez rzeczoznawców Concordii opiewały na kwotę 622 tys. zł. I w takiej wysokości było odszkodowanie, które po 30 dniach od zdarzenia, otrzymaliśmy od Towarzystwa.

Jak ocenia Pan proces likwidacji i komunikacji z Towarzystwem?
Proces związany z likwidacją naszej szkody przebiegł bardzo sprawnie. Począwszy od pierwszego kontaktu z Ubezpieczycielem, poprzez oględziny rzeczoznawców, na finalizacji procesu i wypłacie odszkodowania kończąc. Jestem więc zadowolony ze współpracy z Concordią Ubezpieczenia.

Daniel Trzaskoś

Udostępnij artykuł: