Małgorzata Rusewicz prezesem IZFiA na kolejną kadencję

Kadry

Walne Zgromadzenie Członków Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, w dniu 5 maja 2020 roku, powierzyło Małgorzacie Rusewicz misję reprezentowania rynku funduszy inwestycyjnych w 3-letniej kadencji, na stanowisku Prezesa Zarządu Izby.

Małgorzata Rusewicz
Fot. Materiały prasowe

Walne Zgromadzenie Członków Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, w dniu 5 maja 2020 roku, powierzyło Małgorzacie Rusewicz misję reprezentowania rynku funduszy inwestycyjnych w 3-letniej kadencji, na stanowisku Prezesa Zarządu Izby.

Walne Zgromadzenie Członków #IZFiA powierzyło Małgorzacie #Rusewicz misję reprezentowania rynku funduszy inwestycyjnych w 3-letniej kadencji, na stanowisku prezesa zarządu

Małgorzata Rusewicz dołączyła do zarządu IZFiA 29 sierpnia 2019 roku w charakterze Wiceprezesa, zaś od początku bieżącego roku kieruje Izbą Zarządzających Funduszami i Aktywami samodzielnie, pełniąc jednocześnie rolę Prezesa Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.

Walne Zgromadzenie Członków IZFiA podczas dzisiejszego posiedzenia przyjęło również roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Izby, sprawozdanie finansowe za rok 2019 oraz udzieliło Zarządowi absolutorium. Przyjęto także roczne sprawozdanie z działalności Rady Izby oraz dokonano wyboru uzupełniającego Rady. Nowym członkiem 8-osobowej Rady Izby została Beata Sax, Wiceprezes Zarządu Investors TFI SA. Rada Izby sprawuje nadzór nad działalnością Zarządu oraz określa długoterminowe plany rozwoju Izby.

Czytaj także: Małgorzata Rusewicz od stycznia 2020 r. prezesem IZFiA >>>

Jednocześnie Walne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i powołało ją w niezmienionym składzie na kolejną kadencję. Jej rola polega na bieżącej kontroli działalności finansowej Izby.

Pełny skład organów IZFiA znajduje się w serwisie internetowym pod adresem: https://izfa.pl/wladze

„Bardzo dziękuję członkom IZFiA za zaufanie i możliwość kontynuowania tego odpowiedzialnego zadania, co traktuję jako wyraz uznania dla mojej dotychczasowej pracy na rzecz środowiska funduszy.  Nasze cele pozostają niezmienne, jednak będą realizowane w całkowicie zmienionej sytuacji rynkowej. Jest to ogromne wyzwanie, bowiem skutki gospodarcze dla naszego sektora są trudne do przewidzenia. Będziemy dalej pracować nad umożliwieniem płynnego prowadzenia biznesu i stwarzaniem funduszom warunków funkcjonowania sprzyjających ich dalszemu rozwojowi, nad upowszechnianiem wiedzy finansowej, a przede wszystkim nad tworzeniem wewnętrznych standardów środowiskowych i budowaniem zaufania do instrumentów rynku kapitałowego służących długoterminowemu oszczędzaniu” – mówi Małgorzata Rusewicz, prezes IZFiA.

Ze względu na przepisy zabraniające odbywania większych zgromadzeń będące wynikiem stanu epidemii w Polsce Walne Zgromadzenie Członków IZFiA odbyło się przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji zdalnej.  Uczestnicy mieli możliwość prowadzenia dyskusji, zgłaszania uwag, głosowania jawnego oraz tajnego. W celu przeprowadzenia prawomocnego WZ w takiej formie dokonano odpowiednich zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Członków IZFiA.

Udostępnij artykuł: