mBank: 332,74 mln zł zysku netto w IV kwartale 2018 roku

Z rynku

mBank odnotował 332,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 311,64 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie, przedstawiając niezaudytowanwe dane.

Logo mBanku
Źródło: mBank

mBank odnotował 332,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 311,64 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie, przedstawiając niezaudytowanwe dane.

Dochody łącznie Grupy @mBankpl wzrosły o 4,2% w stosunku do poprzedniego kwartału i wyniosły 1 260,5 mln zł #mBank

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 923,33 mln zł wobec 825,11 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 219,25 mln zł wobec 233,48 mln zł rok wcześniej."Dochody łącznie Grupy mBanku wzrosły o 4,2% w stosunku do poprzedniego kwartału i wyniosły 1 260,5 mln zł. Dochody podstawowe lekko wzrosły i osiągnęły najwyższy poziom w historii. Wzrost wyniku z tytułu odsetek o 2,3% zrekompensował spadek wyniku z tytułu opłat i prowizji (-8,2%). Wzrost wyniku z tytułu odsetek związany był przede wszystkim z wyższymi przychodami odsetkowymi z tytułu kredytów i pożyczek" - czytamy w raporcie.Marża odsetkowa netto w Grupie mBanku wzrosła w ujęciu kwartalnym i w IV kwartale 2018 roku osiągnęła poziom 2,6% w porównaniu do 2,56% w III kwartale 2018 roku.Czytaj także: mBank chce wypłacić dywidendę za 2018 rok, jest w dialogu z KNF >>>

"Wynik z tytułu prowizji obniżył się w związku z niższymi prowizjami za pośrednictwo w sprzedaży innych produktów zewnętrznych podmiotów finansowych, a także wyższymi kosztami z tytułu prowizji. Wynik na działalności handlowej zanotował znaczący przyrost (o 46,5%) w porównaniu do III kwartału, związany głównie ze wzrostem wyniku z pozycji wymiany. Wynik na aktywach oraz zobowiązaniach finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone wzrósł w porównaniu do poprzedniego kwartału w związku ze sprzedażą obligacji z portfela aktywów dostępnych do sprzedaży" - napisano dalej.

Koszty działalności i amortyzacja  zmniejszyły się

W IV kwartale 2018 roku koszty działalności i amortyzacja w Grupie mBanku zmniejszyły się o 1,7% w stosunku do III kwartału i wyniosły 522,8 mln zł. Spadek nastąpił głównie za sprawą niższych kosztów rzeczowych, które obniżyły się o 5,7%. Było to związane w szczególności ze spadkiem kosztów IT oraz kosztów administracji i obsługi nieruchomości. Koszty pracownicze pozostały stabilne, natomiast amortyzacja wzrosła o 4,2%. Efektem opisanych powyżej trendów w dochodach i kosztach była poprawa wskaźnika kosztów do dochodów do 41,5% (43,9% w poprzednim kwartale), podał też bank.

"W IV kwartale 2018 roku utrata wartości i zmiana wartości godziwej kredytów i pożyczek (liczona jako suma dwóch pozycji: utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz zyski lub straty z tytułu kredytów i pożyczek nieprzeznaczonych do obrotu obowiązkowo wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy) w Grupie mBanku wyniosły 170,5 mln zł. W porównaniu z poprzednim kwartałem były one niższe o 14,6 mln zł tj. 8%. Spadek poziomu utraty wartości i zmiany wartości godziwej kredytów i pożyczek w kwartale nastąpił zarówno w segmencie klientów korporacyjnych, jak i w segmencie detalicznym" - napisano też w materiale.Zmiany w osiągniętych przez grupę wynikach znalazły odzwierciedlenie we wskaźniku ROE netto, który wzrósł do 9,5% w IV kwartale 2018 roku (8,2% w III kwartale), podsumowano.

Aktywa razem banku wyniosły 145,75 mld zł na koniec 2018 r.

Aktywa razem banku wyniosły 145,75 mld zł na koniec 2018 r. wobec 131,42 mld zł na koniec 2017 r."Na koniec 2018 roku największy udział w strukturze aktywów Grupy mBanku miały kredyty i pożyczki udzielone klientom (65%). Wartość kredytów i pożyczek netto na koniec 2018 roku wyniosła 94 722,6 mln zł (+3 417,1 mln zł, tj. +3,7% kwartał do kwartału)" - napisano w raporcie.Wartość kredytów brutto udzielonych klientom korporacyjnym zwiększyła się kwartalnie do 44 189,9 mln zł, czyli o 5,3%, (po wyłączeniu transakcji reverse repo/buy sell back oraz wpływu wahań kursów walutowych wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom korporacyjnym wzrosła o 2,3%). Wolumen kredytów udzielonych klientom indywidualnym zwiększył się w relacji do końca III kwartału 2018 roku o 2,1% i wyniósł 52 925,4 mln zł. Kredyty hipoteczne i mieszkaniowe wzrosły o 1,6% w porównaniu do poprzedniego kwartału (34 696,8 mln zł) za sprawą rosnącej sprzedaży kredytów hipotecznych w PLN oraz osłabienia złotego, podano także.Drugą pod względem wielkości pozycję aktywów na koniec 2018 roku stanowiły inwestycyjne papiery wartościowe, których wartość wyniosła 33 469,7 mln zł, tj. 23% sumy aktywów, i zmniejszyła się w ujęciu kwartalnym o 615,8 mln zł, czyli o 1,8%."W IV kwartale 2018 roku zobowiązania wobec klientów, stanowiące dominujące źródło finansowania działalności Grupy mBanku, nieznacznie zmniejszyły się w stosunku do ubiegłego kwartału (o 416 mln zł, tj. 0,4%). Udział zobowiązań wobec klientów w zobowiązaniach i kapitałach razem wyniósł 70% wobec 69,8% na koniec września 2018 roku" - czytamy dalej.

Depozyty klientów indywidualnych

Największy udział w zobowiązaniach wobec klientów miały depozyty klientów indywidualnych - 64,6% (65 923,6 mln zł na koniec IV kwartału, tj. +6,9% kwartał do kwartału). Środki klientów na rachunkach bieżących wzrosły o 3 253,6 mln zł, tj. 6,7%, zaś wolumen depozytów terminowych był wyższy o 7,3% (+934,1 mln zł).

Zobowiązania wobec klientów korporacyjnych

Zobowiązania wobec klientów korporacyjnych wyniosły 35 346,3 mln zł na koniec 2018 roku. W omawianym okresie środki na rachunkach bieżących wzrosły o 1 276 mln zł, tj. +6,3%, a równocześnie nastąpił odpływ depozytów terminowych na kwotę 2 434,1 mln zł (-21,3%).Udział kapitałów w zobowiązaniach i kapitałach razem Grupy mBanku wzrósł względem poprzedniego kwartału i wyniósł 10,4% (wobec 10,1% na koniec września 2018 roku)."Poziom wskaźników kapitałowych Grupy mBanku zwiększył się nieznacznie w IV kwartale 2018 roku głównie w związku ze wzrostem funduszy własnych (wynikającym z zaliczenia części zysku za III kwartał 2018 roku oraz zaliczeniem obligacji podporządkowanych o wartości 750 mln zł do kapitału Tier II z równoczesną przedterminową spłatą obligacji podporządkowanych na kwotę 500 mln zł). Łączny współczynnik kapitałowy na koniec 2018 roku wyniósł 20,7%, a współczynnik kapitału podstawowego Tier I 17,5%" - podsumowano w raporcie.W całym 2018 r. bank miał 1316,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1091,53 mln zł zysku rok wcześniej.W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 1317,49 mln zł wobec 1089,7 mln zł zysku rok wcześniej.

mBank liczy na wzrost wyniku z opłat i prowizji do 1 mld zł w 2019 roku

mBank liczy na wzrost wyniku z opłat i prowizji do 1 mld zł w 2019 roku (z 976 mln zł w ub.r.), poinformował prezes Cezary Stypułkowski."Koszty wydają się być pod kontrolą. Zysk netto jest dobry. Bank w sensie strukturalnym ma bardzo dobrą pozycję. Jeśli chodzi o wynik prowizyjny, oczekujemy, że przekroczy on 1 mld zł w 2019 roku" - powiedział Stypułkowski podczas konferencji prasowej.Wynik prowizyjny spadł o 1,6% r/r do 976 mln zł w 2018 r."Można powiedzieć, że poza wynikiem z tytułu opłat i prowizji to wynik był lepszy - mamy za sobą bardzo dobry rok z poprawą marży odsetkowej, wynik ROE wyniósł 9,5%. […] Wzrosty o 10-11% w pozycjach bilansowych [w 2018 r.] są wysokie i nadchodzący rok, wydaje nam się, może mieć podobny wymiar. Wynik odsetkowy rośnie, koszty są pod kontrolą - daje to obraz dobry banku" - podsumował prezes.mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW od 1992 r.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: