mBank poprawia wynik finansowy. Kredyty w górę

Z rynku

mBank odnotował 287,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 269,7 mln zł zysku rok wcześniej.

Logo mBanku
Źródło: mBank

mBank odnotował 287,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 269,7 mln zł zysku rok wcześniej.

W I poł. 2018 r. bank miał 698,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 488,48 mln zł zysku rok wcześniej.Grupa mBanku zakończyła I półrocze 2018 roku zyskiem brutto w wysokości 944,1 mln zł, wobec 712,2 mln zł zysku wypracowanego w I półroczu 2017 roku (+231,9 mln zł, tj. 32,6%). Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku wyniósł 698,4 mln zł wobec 488,5 mln zł przed rokiem (+210 mln zł, tj. 43%)" - czytamy w raporcie.

Co wpłynęło na wynik finansowy Grupy mBanku w I półroczu 2018 r.?

Na wynik finansowy Grupy mBanku w I półroczu 2018 roku miały wpływ przede wszystkim poniższe czynniki:* Wzrost dochodów ogółem o 19,7% w porównaniu do I półrocza 2017 roku, spowodowany wzrostem dochodów z działalności podstawowej o 8,6% oraz zyskiem z transakcji sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki mFinanse w I kwartale 2018 roku;* Wzrost kosztów działalności (łącznie z amortyzacją) o 4,4% w porównaniu do I półrocza 2017 roku spowodowany wzrostem kosztów osobowych, rzeczowych i amortyzacji;* Wzrost sumy odpisów z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek oraz zmiany wartości godziwej kredytów i pożyczek o 66,7% spowodowany wyższymi rezerwami w segmencie korporacyjnym i detalicznym;* Wzrost podatku od pozycji bilansowych grupy do poziomu 196,8 mln zł ze 184,3 mln zł w I półroczu 2017 roku, czyli o 6,7%;* Kontynuacja wzrostu organicznego i ekspansji biznesowej przejawiająca się w:- zwiększeniu bazy klientów detalicznych w Polsce, Czechach i na Słowacji do 5 508 tys. (+166 tys. od początku roku);- wzroście liczby klientów korporacyjnych do poziomu 22 934 (+886 od początku roku), podano także.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 854,35 mln zł wobec 764,78 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 248,98 mln zł wobec 252,61 mln zł rok wcześniej."W I półroczu 2018 roku wartość pożyczek i kredytów netto wzrosła o 6,1% (o 4,1% z wyłączeniem transakcji reverse repo i wpływu kursów walut) w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2017 roku i 7,5% w porównaniu do stanu na koniec czerwca 2017 roku (o 7,3% z wyłączeniem transakcji reverse repo i wpływu kursów walut). Poziom depozytów był wyższy o 6,9% w porównaniu do końca 2017 roku (o 6,2% z wyłączeniem operacji repo) i o 10,9% wyższy w porównaniu do końca czerwca 2017 roku (o 10,9% z wyłączeniem operacji repo). W konsekwencji, wskaźnik kredytów do depozytów ukształtował się na poziomie 91,6% wobec 92,3% na koniec 2017 roku oraz 94,6% na 30 czerwca 2017 roku" - czytamy dalej.Zmiany w osiągniętych przez Grupę wynikach znalazły odzwierciedlenie we wskaźnikach rentowności:* ROE brutto na poziomie 13,7% (wobec 11,0% na koniec I półrocza 2017 roku);* ROE netto na poziomie 10,1% (wobec 7,5% na koniec I półrocza 2017 roku)."Łączny współczynnik kapitałowy osiągnął wartość 20,1% wobec 21,0% na koniec 2017 roku i 21,2% na koniec czerwca 2017 roku. Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 wyniósł 17,1% wobec 18,3% na koniec 2017 roku i 18,5% na koniec czerwca 2017 roku. Spadek współczynników kapitałowych miał związek ze znacznym wzrostem łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko w tym okresie" - napisano także w raporcie.Aktywa razem banku wyniosły 140,02 mld zł na koniec II kw. 2018 r. wobec 131,42 mld zł na koniec II kw. 2017.W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 698,21 mln zł wobec 489,53 mln zł zysku rok wcześniej.

Kredyty mBanku wzrosły o 7,5% r/r

Wartość kredytów brutto mBanku wzrosła o 7,5% r/r do 92,68 mld zł na koniec II kw. 2018 r. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wyniósł 5,2% na koniec II kw. br. wobec 5,1% kwartał wcześniej i 5% rok wcześniej.Wartość kredytów detalicznych brutto wzrosła o 4,9% r/r do 51,13 mld zł, zaś kredytów korporacyjnych o 12,8% r/r do 40,76 mld zł na koniec II kw."Kredyty i pożyczki netto udzielone klientom wzrosły w II kwartale 2018 roku o 3 938,0 mln zł, czyli 4,6%. Wzrost wartości kredytów zanotowano zarówno w segmencie klientów detalicznych (+2 308,3 mln zł, czyli 4,7%), jak i korporacyjnych (+1 996,4 mln zł, czyli 5,2%). Wyłączając wpływ wahań kursów walutowych, wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom indywidualnym wzrosła o około 2,7%. W II kwartale 2018 roku Grupa mBanku udzieliła 1 152,8 mln zł kredytów hipotecznych oraz 2 331,6 mln zł kredytów niehipotecznych" - czytamy w raporcie półrocznym.Depozyty klientów ogółem zwiększyły się o 10,9% r/r do 97,79 mld zł, w tym depozyty detaliczne - o 11,3% r/r do 59,9 mld zł, a korporacyjnych (z wyłączeniem transakcji repo/ sell-buy-back) - o 8,7% r/r do 34,45 mld zł.Wskaźnik NPL na koniec II kw. br. wyniósł 5,2%, co oznacza wzrost o 0,1 pkt proc. w ujęciu kwartalnym i o 0,2 pkt r/r.Wskaźnik kredyty/depozyty wyniósł 91,6% wobec 90,8% kwartał wcześniej i 94,6% rok wcześniej, podano także w prezentacji.mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: