mBank: rekordowe przychody banku w 2017 roku

Z rynku

mBank odnotował 311,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 292,52 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

mBank odnotował 311,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2017 r. wobec 292,52 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

#mBank odnotował 311,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2017 r. #banki

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 825,11 mln zł wobec 753,27 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 233,48 mln zł wobec 250,63 mln zł rok wcześniej."Dochody łącznie Grupy mBanku lekko obniżyły się w stosunku do poprzedniego kwartału i wyniosły 1 141,5 mln zł. Dochody podstawowe lekko wzrosły i osiągnęły najwyższy poziom w historii. Wzrost wyniku z tytułu odsetek o 3,6% zrekompensował spadek wyniku z tytułu opłat i prowizji (-9,0%). Wzrost wyniku z tytułu odsetek związany był przede wszystkim z wyższymi przychodami odsetkowymi z tytułu kredytów i pożyczek" - czytamy w raporcie.

Niższe przychody z tytułu kart płatniczych i działalności maklerskiej

Marża odsetkowa netto w Grupie mBanku wzrosła w ujęciu kwartalnym i w IV kwartale 2017 roku osiągnęła poziom 2,6% w porównaniu do 2,5% w III kwartale 2017 roku."Wynik z tytułu prowizji obniżył się z związku z niższymi przychodami z tytułu kart płatniczych i działalności maklerskiej, a także wyższymi kosztami z tytułu prowizji. Wynik na działalności handlowej był niższy o 12,2% w porównaniu do III kwartału. Spadek nastąpił w wyniku z pozycji wymiany, podczas gdy wynik na pozostałej działalności handlowej wzrósł w omawianym okresie. Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone wzrósł znacząco w porównaniu do poprzedniego kwartału w związku ze sprzedażą obligacji z portfela aktywów dostępnych do sprzedaży. Pozostałe dochody operacyjne netto (saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych) obniżyły się w ujęciu kwartalnym, na co wpływ miało głównie zawiązanie rezerw na przyszłe zobowiązania" - czytamy dalej.

Wzrost kosztów działalności i amortyzacji

Bank podał, że w IV kwartale 2017 roku koszty działalności i amortyzacja w grupie wzrosły o 1,8% w stosunku do III kwartału i wyniosły 494,5 mln zł."Wzrost nastąpił za sprawą wyższej amortyzacji, podczas gdy koszty administracyjne obniżyły się o 1,3%. Koszty pracownicze nieznacznie wzrosły (0,7%), natomiast koszty rzeczowe obniżyły się o 3,3% dzięki niższym kosztom IT i usług konsultingowych. Wzrost kosztów amortyzacji był spowodowany wyższą amortyzacją sprzętu IT, zawierającą między innymi przyspieszoną amortyzację serwerów. Efektem opisanych powyżej trendów w dochodach i kosztach był niewielki wzrost wskaźnika kosztów do dochodów do 43,3% (42,3% w poprzednim kwartale)" - podano w raporcie.Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek w Grupie mBanku wyniosły 140,0 mln zł. W porównaniu z poprzednim kwartałem były one niższe o 24,4 mln zł, tj. 14,9%. Bank podał, że spadek poziomu zawiązanych w kwartale rezerw nastąpił w segmencie klientów korporacyjnych, podczas gdy rezerwy w segmencie detalicznym nieznacznie wzrosły."Zmiany w osiągniętych przez Grupę wynikach znalazły odzwierciedlenie we wskaźniku ROE netto, który wyniósł 9,4% w IV kwartale 2017 roku" - czytamy także.Aktywa razem banku wyniosły 131,42 mld zł na koniec IV kw. 2017 r. wobec 133,74 mld na koniec IV kw. 2016.W okresie I-IV kw. 2017 r. bank miał 1091,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1219,28 mln zł zysku rok wcześniej.

Poziom wskaźników kapitałowych

Poziom wskaźników kapitałowych Grupy mBanku zwiększył w IV kwartale 2017 roku głownie w związku ze wzrostem funduszy własnych (wynikającym z zaliczenia części zysku za III kwartał 2017 roku) oraz spadku łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko związanej z umocnieniem złotego. Łączny współczynnik kapitałowy na koniec 2017 roku wyniósł 21,0%, a współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 18,3%.W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-IV kw. 2017 r. wyniósł 1 089,7 mln zł wobec 1 219,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Kredyty mBanku wzrosły o 3,3% r/r na koniec 2017 r. 

Wartość kredytów brutto mBanku wzrosła o 3,3% w skali roku do 87,39 mld zł na koniec 2017 r. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wyniósł 5,2% na koniec ub. roku wobec 5,4% rok wcześniej, podał bank w prezentacji.Wartość kredytów detalicznych spadła o 1,6% r/r do 48,14 mld zł, zaś wartość kredytów korporacyjnych (po wyłączeniu transakcji reverse repo/buy sell back oraz wpływu wahań kursów walutowych) wzrosła o 11% r/r do 37,89 mld zł."Wolumen kredytów udzielonych klientom indywidualnym zmniejszył się w relacji do końca III kwartału 2017 roku o 1,6% i wyniósł 48 142,8 mln zł. Kredyty hipoteczne i mieszkaniowe spadły o 3,3% w porównaniu do poprzedniego kwartału (32 593,2 mln zł), głównie za sprawą umocnienia złotego" - czytamy w raporcie.Bank podał, że nowa produkcja kredytów niehipotecznych wzrosła w IV kw. o 17% r/r do 1 770 mln zł.Sprzedaż kredytów mieszkaniowych w IV kw. wzrosła o 13% r/r do 795 mln zł, przy dalszej redukcji portfela w CHF na poziomie 8% w skali roku.Sprzedaż kredytów korporacyjnych spadła o 12% r/r do 2,2 mld zł w IV kw.Pomimo bardziej konserwatywnego rozpoznawania utraty wartości wskaźnik NPL uległ poprawie do 5,2% na koniec 2017 r. wobec 5,4% rok wcześniej, podkreślił bank.Wskaźnik kredyty/depozyty wzrósł o 2,9 pkt proc. r/r do 92,3% na koniec IV kw.

Wzrosły też depozyty

Depozyty ogółem wzrosły o 0,1% r/r do 91,5 mld zł, w tym depozyty detaliczne wzrosły o 4,1% r/r do 55,69 mld zł, zaś depozyty korporacyjne zmniejszyły się o 4,6% r/r do 34,15 mld zł."W IV kwartale 2017 roku zobowiązania wobec klientów, stanowiące dominujące źródło finansowania działalności Grupy mBanku, były wyższe w stosunku do ubiegłego kwartału o 818,5 mln zł, tj. 0,9%. Największy udział w zobowiązaniach wobec klientów miały depozyty klientów indywidualnych - 60,9% (55 693,6 mln zł na koniec IV kwartału, tj. +3,1% kwartał do kwartału). Środki klientów na rachunkach bieżących wzrosły o 4,4%, zaś wolumen depozytów terminowych był niższy o 2,1%" - czytamy także.

Ok. 20% dywidendy z zysku za 2017 r.

mBank ocenia, że będzie mógł wypłacić dywidendę za 2017 rok na poziomie do 20% zysku netto, poinformował prezes Cezary Stypułkowski.- Na podstawie tego, co zostało opublikowane jako intencja KNF wydaje nam się, że na tym etapie mamy jakąś przestrzeń do wypłaty dywidendy, ale raczej będzie to będzie w mniejszym wymiarze - 20-50%. [...] Myślę, że będziemy bliżej 20% niż 50% - powiedział Stypułkowski podczas konferencji prasowej.- Będziemy koncentrowali się na wynikach za 2017 rok - powiedział prezes, zapytany, czy bank będzie chciał wypłacić dywidendę za poprzednie lata.W marcu 2017 r. akcjonariusze mBanku postanowili, że niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 2 761 505 904,92 zł zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy, natomiast uzyskany w 2016 roku zysk netto w kwocie 1 219 339 249,57 zł zostanie przeznaczony w kwocie 20 000 000 zł - na fundusz ogólnego ryzyka, a w pozostałej części (1 199 339 249,57 zł) pozostanie niepodzielony.mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: