mBank: zysk netto grupy w I kw. wyniósł 317,1 mln zł

Z rynku

Zysk netto grupy mBanku w pierwszym kwartale 2021 roku wzrósł do 317,1 mln zł z 90,9 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 34 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 237,3 mln zł.

mBank - Logo
Źródło: mBank

Zysk netto grupy mBanku w pierwszym kwartale 2021 roku wzrósł do 317,1 mln zł z 90,9 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 34 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 237,3 mln zł.

Oczekiwania dziesięciu biur maklerskich co do zysku netto za I kwartał wahały się od 156,2 mln zł do 342 mln zł.

Wskaźnik ROE netto jest na poziomie 7,8 proc.

Odpisy w pierwszym kwartale 2021 roku wyniosły 231 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem o 25 proc. wyższych odpisów na poziomie 309,1 mln zł. Odpisy spadły 45 proc. rdr i 74 proc. rdr. Koszty ryzyka są na poziomie 59 pb.

Rezerwa na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi, utworzona w I kwartale 2021 roku wyniosła 66,3 mln zł w porównaniu do 633 mln zł w IV kwartale 2020 roku.

Czytaj także: Składka mBanku na fundusz restrukturyzacji BFG to 122,03 mln zł >>>

mBank poinformował, że pod koniec I kwartału toczyło się 8.981 indywidualnych postępowań sądowych (podczas gdy pod koniec 2020 roku było to 7.508 postępowań), które zostały wszczęte przez jego klientów w związku z umowami kredytów CHF. Łączna wartości roszczeń wynosi 1.867,5 mln zł.

Bank podał, że do końca marca 2021 roku otrzymał 205 prawomocnych orzeczeń w sprawach indywidualnych, z tego 75 rozstrzygnięć było korzystnych dla banku, a 130 rozstrzygnięć było niekorzystnych.

Wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy banku w I kwartale wyniósł 946,9 mln zł i był 2 proc. poniżej oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 964,1 mln zł (w przedziale oczekiwań 944,9 - 980 mln zł). Wynik odsetkowy spadł 11 proc. rdr i 3 proc. w ujęciu kwartalnym.

Marża odsetkowa netto w grupie obniżyła się w ujęciu kwartalnym i w I kwartale 2021 roku wyniosła 2,1 proc. w porównaniu do 2,2 proc. w poprzednim kwartale.

Wynik z prowizji

Wynik z prowizji wyniósł 468,1 mln zł i był 13 proc. powyżej szacunków rynku, który spodziewał się 415,8 mln zł (oczekiwania wahały się od 405 mln zł do 439 mln zł). Wynik ten wzrósł 29 proc. rdr i 14 proc. kdk.

Bank podał, że największy wzrost przychodów z tytułu opłat i prowizji nastąpił w prowizjach za prowadzenie rachunków (o 79,1 proc. kdk). Wzrost tych opłat był związany przede wszystkim z pobraniem od klientów korporacyjnych opłaty za utrzymywanie na rachunkach klienta środków powyżej ustalonego limitu.

Koszty mBanku

Koszty banku w I kwartale wyniosły 664,7 mln zł i były zbliżone do oczekiwań (679,7 mln zł). Koszty spadły 10 proc. rdr i wzrosły 24 proc. kdk.

Suma bilansowa grupy na koniec I kwartału 2021 roku wyniosła 194,2 mld zł i była wyższa o 8,6 proc. w porównaniu do IV kwartału 2020 roku.

Wartość kredytów i pożyczek

Wartość kredytów i pożyczek netto na koniec I kwartału 2021 roku wyniosła 113,2 mld zł i była wyższa w stosunku do końca poprzedniego kwartału o 4,3 proc.

W I kwartale 2021 roku mBank sprzedał 2.855,1 mln zł kredytów hipotecznych, o 28,2 proc. więcej niż przed rokiem, ale o 3,2 proc. mniej niż w IV kwartale 2020 roku.

Sprzedaż kredytów niehipotecznych w I kwartale 2021 roku osiągnęła 2.157,3 mln zł, co oznacza, że była niższa niż w I kwartale 2020 roku o 8,6 proc., ale wyższa niż w IV kwartale o 25,7 proc.

Bank podał, że wprowadził nową segmentację - z całości biznesu wyodrębnił część niezwiązaną z podstawową działalnością (non-core), obejmującą walutowe kredyty hipoteczne.

Aktywa non-core zdefiniował jako wszystkie kredyty mieszkaniowe udzielone klientom indywidualnym w Polsce, które w jakimkolwiek momencie były w innej walucie niż złoty. Ekspozycja netto tego segmentu wynosi 14,2 mld zł.

Łączny współczynnik kapitałowy grupy mBanku na koniec marca 2021 roku wyniósł 19,2 proc., a współczynnik kapitału podstawowego Tier I 16,6 proc.

"Wyniki mBanku solidne, wsparte niższymi rezerwami i lepszym wynikiem prowizyjnym"

Analitycy oceniają, że pozytywnie zaskoczyło saldo rezerw, wynik prowizyjny i pozostałe przychody. Ich zdaniem bank pokazał solidne wyniki, wskazują na dobrą dynamikę wzrostu kredytów w mBanku.

MICHAŁ FIDELUS, DM BDM:

Pozytywnie zaskoczyło saldo rezerw (-25 proc. vs. konsensus), ale także wynik prowizyjny (+13 proc. vs. konsensus), koszty oraz pozostałe przychody. Nieco słabszy od oczekiwań był wynik odsetkowy, z kolei znacznie wyższa od naszych i rynkowych założeń była efektywna stopa podatkowa.

Bank zawiązał 66 mln zł rezerwy na walutowe kredyty hipoteczne (wobec naszych oczekiwań 50 mln zł). Wyniki mBanku za 1Q21 odbieramy pozytywnie. W I kwartale niemal wszystkie linie – poza wynikiem odsetkowym – wykazały bardzo dobrą dynamikę, w tym szczególnie wynik prowizyjny.

O ile wynik netto był pod wpływem relatywnie wysokiego wyniku na sprzedaży papierów dłużnych, zwracamy uwagę, że wpływ ten został z nawiązką skompensowany przez wyższą od oczekiwań (naszych i rynkowych) efektywną stopę podatkową.

Dobry – na tle sektora – był też wzrost kredytów (3 proc. rdr, 4 proc. kdk). Konsensus (wg Bloomberga) zakłada, że zysk netto banku wyniesie 521 mln zł w 2021 r. oraz 982 mln zł w 2022 r. Biorąc pod uwagę solidne wyniki za I kwartał 2021 roku naturalne wydaje się podniesienie prognoz konsensusu na 2021 r., chociaż pod znakiem zapytania stoi wartość rezerw na CHF, które obciążą wyniki w 2021 r.

Rozwiązanie kwestii walutowych kredytów hipotecznych jest obecnie kluczowym elementem wpływającym na wycenę oraz przyszłe wyniki finansowe mBanku".

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: