mBank: zysk netto wyniósł 411 mln zł w I kw. 2018 r.

Z rynku

mBank odnotował 411 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 218,78 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Logo mBanku
Źródło: mBank

mBank odnotował 411 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 218,78 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

#mBank odnotował 411 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. @mBankpl

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 816,42 mln zł wobec 749,01 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 268,88 mln zł wobec 249,55 mln zł rok wcześniej.Marża odsetkowa netto w Grupie mBanku wzrosła w ujęciu kwartalnym i osiągnęła poziom 2,61% w porównaniu do 2,57% w IV kw. 2017 roku.

Dochody łącznie Grupy mBanku wyniosły 1 380,6 mln zł

"Dochody łącznie Grupy mBanku wyniosły 1 380,6 mln zł (tj. +20,9% w porównaniu do poprzedniego kwartału). Dochody podstawowe, czyli wynik z tytułu odsetek i wynik z tytułu opłat i prowizji, wzrosły w ujęciu kwartalnym (o 2,5%) i wyniosły 1 085,3 mln zł, najwięcej w historii Grupy. Na historycznie wysokie dochody łącznie miało również wpływ zaksięgowanie zysku ze sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki mFinanse w wysokości 219,7 mln zł. Wzrost dochodów łącznie po wyłączeniu wpływu tej transakcji wyniósł 1,7% w ujęciu kwartalnym" - czytamy w sprawozdaniu.

"W I kwartale 2018 roku koszty działalności i amortyzacja w Grupie mBanku wyniosły 601 mln zł i były o 106,5 mln zł, tj. 21,5% wyższe w porównaniu do poprzedniego kwartału. Znaczący wzrost kosztów był spowodowany zaksięgowaniem w I kwartale 2018 roku rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Po wyłączeniu kosztów składek na BFG, koszty wzrosły o 1,0% w ujęciu kwartalnym" - czytamy także.W I kwartale 2018 roku nastąpiło księgowanie rocznej opłaty na fundusz przymusowej restrukturyzacji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w kwocie 97,1 mln zł. Kwartalna wpłata na fundusz gwarancyjny wyniosła 20,2 mln złWskaźnik koszty/ dochody wyniósł 43,5% w I kw. br. wobec 43,3% rok wcześniej.Utrata wartości i zmiana wartości godziwej kredytów i pożyczek wyniosła 121,8 mln zł w I kw. i była niższa o 13% w skali roku.

Aktywa razem banku wyniosły 133,64 mld zł

Aktywa razem banku wyniosły 133,64 mld zł na koniec I kw. 2018 r. wobec 130,49 mld na koniec I kw. 2017.W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2018 r. wyniósł 414,23 mln zł wobec 215,74 mln zł zysku rok wcześniej.Współczynnik kapitału podstawowego wyniósł 17,9% wobec 18,3% w I kw. 2017 r., a łączny współczynnik kapitałowy sięgnął 20,9% wobec 21,0% rok wcześniej.

Kredyty mBanku wzrosły o 4,7% r/r

Wartość kredytów brutto mBanku wzrosła o 4,7% w skali roku do 88,53 mld zł na koniec I kw. 2018 r. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wyniósł 5,1% na koniec I kw. br. wobec 5,2% rok wcześniej, podał bank w prezentacji.Wartość kredytów detalicznych brutto wzrosła w skali roku o 1% do 48,83 mld zł, zaś kredytów korporacyjnych o 11,2% r/r do 38,76 mld zł na koniec I kw."Na koniec I kwartału 2018 roku największy udział w strukturze aktywów Grupy mBanku miały kredyty i pożyczki udzielone klientom. Ich udział w sumie aktywów nieznacznie zmniejszył się do poziomu 64,1% wobec 64,3% na koniec 2017 roku. Wartość kredytów i pożyczek netto na koniec I kwartału 2018 roku, będąca sumą kredytów i pożyczek wycenianych według zamortyzowanego kosztu oraz wycenianych według wartości godziwej, wyniosła 85 663,4 mln zł i była wyższa w stosunku do końca poprzedniego kwartału o 1 187,5 mln zł, tj. 1,4%. Po wyłączeniu transakcji reverse repo/buy sell back oraz wpływu wahań kursów walutowych wartość kredytów i pożyczek wzrosła o 1,1%" - czytamy w sprawozdaniu finansowym.Wartość kredytów brutto udzielonych klientom korporacyjnym wzrosła kwartalnie o 818,2 mln zł, tj. 2,2%. Sprzedaż kredytów korporacyjnych zmniejszyła się o 7% w skali kwartału i wyniosła 6 494 mln zł (z uwzględnieniem nowej sprzedaży, podwyższeń limitów oraz odnowień).Wolumen kredytów udzielonych klientom indywidualnym wzrósł w relacji do końca 2017 roku o 682,5 mln zł, tj. 1,4%."Kredyty hipoteczne i mieszkaniowe nieznacznie wzrosły o 0,4% w porównaniu do poprzedniego kwartału, pomimo sprzedaży portfela kredytów niepracujących oraz obniżenia się portfela kredytów hipotecznych w walutach obcych. W I kwartale 2018 roku Grupa mBanku sprzedała 994,7 mln zł kredytów hipotecznych oraz 2 000 mln zł kredytów niehipotecznych. Po wyeliminowaniu wpływu zmian kursowych kredyty udzielone klientom indywidualnym wzrosły o 1,1%" - czytamy także.Bank podał w prezentacji, że koncentracja na wyższej marży jest odzwierciedlona w zmianie struktury aktywów. Nowa produkcja kredytów nie-hipotecznych osiągnęła rekordowy poziom 2 mld zł ( wzrost 11% r/r), zaś sprzedaż kredytów mieszkaniowych wyniosła 1 mld zł, co stanowi wzrost o 25% w skali roku, przy jednoczesnej redukcji portfela CHF o 8,6% r/r.Wskaźnik NPL wyniósł 5,1% na koniec marca 2018 r. wobec 5,2% rok wcześniej.Wskaźnik pokrycia rezerwami wyniósł 57,7% na koniec I kw. i był niższy o 1,7 pkt proc. w skali roku.

Depozyty ogółem wzrosły o 6,3% w skali roku

Depozyty ogółem wzrosły o 6,3% w skali roku do 94,31 mld zł, w tym depozyty detaliczne wzrosły o 7,2% r/r do 57,72 mld zł, a depozyty korporacyjne o 3,4% r/r do 33,18 mld zł.Wskaźnik kredyty/depozyty wyniósł 90,8% na koniec marca wobec 92,1% na koniec marca 2017 r.mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: