Czerwińska: rok 2017 z nominalnym spadkiem długu sektora publicznego

Gospodarka

Dług sektora rządowego i samorządowego (EDP, general government) wyniósł 1 003,4 mld zł na koniec IV kw. 2017 r., co oznacza spadek o 0,8% kw/kw i o 0,3% w porównaniu z końcem 2016 r. - podało Ministerstwo Finansów.

Minister finansów Teresa Czerwińska
Fot. KPRM

Dług sektora rządowego i samorządowego (EDP, general government) wyniósł 1 003,4 mld zł na koniec IV kw. 2017 r., co oznacza spadek o 0,8% kw/kw i o 0,3% w porównaniu z końcem 2016 r. - podało Ministerstwo Finansów.

Do 1 003,4 mld zł spadł dług sektora general government na koniec 2017 r. - podało @MF_GOV_PL

"Bardzo odpowiedzialna polityka fiskalna rządu sprawiła, że rok 2017 był pierwszym rokiem z nominalnym spadkiem długu sektora finansów publicznych odkąd sektor ten został prawnie zdefiniowany i możliwe było liczenie państwowego długu publicznego, tj. od 1999 r. (nie licząc 2014 r. w którym spadek długu wynikał z umorzenia obligacji przekazanych przez OFE do ZUS). Na koniec 2017 r. państwowy dług publiczny (definicja krajowa) wyniósł 961,8 mld zł i był o 3,4 mld zł niższy wobec końca 2016 r. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) wyniósł natomiast 1 003,4 mld zł i był o 3,2 mld zł niższy w porównaniu z końcem 2016 r." - napisała minister finansów Teresa Czerwińska w komentarzu do danych o zadłużeniu sektora finansów publicznych."Zgodnie ze wstępnym szacunkiem PKB ogłoszonym w lutym przez GUS, relacja państwowego długu publicznego wyniosła 48,5% PKB i była niższa o 3,4 pkt proc. od poziomu z 2016 r., a relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych wg definicji UE wyniosła 50,6% i była niższa od poziomu z 2016 r. o 3,6 pkt proc." - wskazała minister.

Zmiana PDP

Strategia zarządzania długiem przewiduje, że spadek relacji długu publicznego do PKB, który nastąpił w 2017 r., będzie kontynuowany. Obecnie trwają prace nad Aktualizacją Programu Konwergencji, która zawierać będzie zaktualizowane prognozy wyniku i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych. Jego przyjęcie przez Radę Ministrów i przekazanie Komisji Europejskiej planowane jest do końca kwietnia br. - zapowiedziała także Czerwińska.Zmiana PDP w IV kwartale 2017 r. była wynikiem:- spadku zadłużenia podsektora rządowego o 12 606,6 mln zł (-1,4%), w tym zadłużenia Skarbu Państwa (SP) po konsolidacji o 12 465 mln zł (-1,4%),- wzrostu zadłużenia podsektora samorządowego o 2.240,1 mln zł (+3,3%), w tym jednostek samorządu terytorialnego i ich związków o 2.556,6 mln zł (+4%),- spadku zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 3,9 mln zł (-5,6%).

Zmiana PDP w całym 2017 r. była wynikiem:- spadku zadłużenia podsektora rządowego o 3 283,8 mln zł (-0,4%), w tym zadłużenia Skarbu Państwa (SP) po konsolidacji o 3 207,4 mln zł (-0,4%),- spadku zadłużenia podsektora samorządowego o 64,9 mln zł (-0,1%), w tym jednostek samorządu terytorialnego o 34,9 mln zł (-0,1%),- spadku zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 14 mln zł (-17,7%)."Spadek długu całego sektora wynikał z głównie ze spadku długu Skarbu Państwa, (który stanowi ponad 90% państwowego długu publicznego) przy niewielkich spadkach zanotowanych również w pozostałych sektorach, w tym w samorządach. Spadek długu był możliwy dzięki bardzo dobrej sytuacji budżetu państwa, którą zawdzięczamy przede wszystkim konsekwentnym działaniom rządu ukierunkowanym na uszczelnienie systemu podatkowego. To zaś skutkowało znaczącym obniżeniem potrzeb pożyczkowych w stosunku do wielkości planowanych. Istotną rolę odegrało też umocnienie złotego, co działało zmniejszająco na wyrażony w złotych dług Skarbu Państwa w walutach obcych" - skomentowała minister.

Zmiana wysokości długu EDP

Na zmianę wysokości długu EDP w IV kwartale 2017 r., poza zmianami w PDP, wpłynął przede wszystkim:- wzrost zadłużenia Krajowego Funduszu Drogowego (o 3 158 mln zł),- spadek zadłużenia przedsiębiorstw zaliczonych do sektora instytucji rządowych i samorządowych (o 336,5 mln zł),- spadek wartości portfela skarbowych papierów wartościowych (SPW) posiadanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (wraz z funduszem ochrony środków gwarantowanych) oraz funduszy umiejscowionych w BGK (w tym Krajowy Fundusz Drogowy) łącznie o 221,5 mln zł, co spowodowało wzrost długu EDP w wyniku spadku konsolidacji wzajemnych zobowiązań sektora, podało dalej ministerstwo.Zmiana długu EDP w całym 2017 r. wynikała, podobnie jak w przypadku PDP, głównie ze zmian zadłużenia SP. Ponadto na wysokość długu EDP wpłynął głównie:- wzrost zadłużenia Krajowego Funduszu Drogowego (o 2 620,8 mln zł),- spadek zadłużenia przedsiębiorstw zaliczonych do sektora instytucji rządowych i samorządowych (2 260 mln zł),- wzrost zadłużenia wynikający z wyceny transakcji CIRS w rezultacie zmian kursów walut obcych (o 841,2 mln zł), napisano także w materiale.Resort podał też, że na koniec 2017 r. dług krajowy wg kryterium miejsca emisji wyniósł 662,6 mld zł, co oznacza wzrost w porównaniu z III kwartałem 2017 r. o 3,1 mld zł (+0,5%) i w stosunku do końca 2016 r. o 32,4 mld zł (+5,1%).

Spadł dług zagraniczny

Natomiast dług zagraniczny spadł o 13,4 mld zł (-4,3%) w IV kwartale i o 35,7 mld zł (-10,7%) w całym 2017 r. do poziomu 299,3 mld zł, co było głównie efektem spadku długu zagranicznego SP w wyniku:- umocnienia się złotego - spadek długu z tego tytułu wyniósł 26,3 mld zł w całym 2017 r., w tym 3,1 mld zł w IV kwartale,- zmniejszenia długu w EUR (-0,8 mld euro), USD (-0,6 mld USD), CHF (-0,3 mld CHF) i JPY (-81 mld JPY)" - czytamy dalej.Na koniec 2017 r. 69,7% (+3,6 pkt proc. r/r) PDP stanowiły zobowiązania w złotym. Wśród walut obcych największy udział miały zobowiązania nominowane w euro (23,4%). Na dług jednostek innych niż Skarb Państwa składały się zobowiązania w złotym (89,7%; +0,8 pkt proc. r/r) i w euro (10,3%)."Ograniczenie długu zostało zrealizowane równocześnie z niespotykanym dotąd wsparciem, które kierujemy w kierunku rodzin. To pokazuje, że w krótkim czasie zdecydowanie usprawniliśmy stan polskich finansów" - podsumowała Czerwińska.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: