MFW o Polsce: gospodarka rośnie, banki bezpieczne i stabilne

Raporty

Pomimo utrzymującego się otoczenia niskich stóp procentowych i związanego z tym zjawiskiem, zauważalnego obniżenia rentowności polskich banków, ich płynność i poziom skapitalizowania pozostaje na wysokim poziomie – twierdzą eksperci Międzynarodowego Funduszu Walutowego w opublikowanym właśnie raporcie na temat kondycji polskiej gospodarki.

Pomimo utrzymującego się otoczenia niskich stóp procentowych i związanego z tym zjawiskiem, zauważalnego obniżenia rentowności polskich banków, ich płynność i poziom skapitalizowania pozostaje na wysokim poziomie – twierdzą eksperci Międzynarodowego Funduszu Walutowego w opublikowanym właśnie raporcie na temat kondycji polskiej gospodarki.

Prezentowane latem każdego roku opracowane stanowi realizację art. IV statutu MFW, zobowiązującego Fundusz do dokonywania corocznego przeglądu sytuacji ekonomicznej krajów członkowskich. Jaką ocenę wystawiono Polsce? Eksperci MFW zwrócili uwagę przede wszystkim na sięgającą 4 proc. dynamikę wzrostu PKB w pierwszym kwartale tego roku. W porównaniu z gorszym rokiem ubiegłym, kiedy polskie PKB zwiększyło się zaledwie o 2,7 proc, to znacząca poprawa – a wszystko wskazuje na to, że trend ten utrzyma się co najmniej do grudnia. -  Polski wzrost gospodarczy w krótkoterminowej perspektywie pozostanie wysoki, na co istotny wpływ ma akomodacyjna polityka pieniężna i fiskalna polskiego rządu oraz wciąż znaczące wsparcie ze środków wspólnotowych – oceniają autorzy raportu. Jego autorzy prognozują również wzrost PKB za cały 2017 rok na poziomie 3,6 procenta, co stanowiłoby wynik niemal o jeden punkt procentowy lepszy aniżeli w roku wcześniejszym. Podobnie dobrego wyniku możemy się spodziewać również w roku 2018, natomiast wzrost w kolejnych okresach będzie ściśle powiązany z czynnikami natury zarówno stricte ekonomicznej, infrastrukturalnej jak również demograficznej. -  Fundusz zwraca uwagę, że rosnąca presja inflacyjna, związana z presją płacową, dodatnią luką produkcyjną, procykliczną polityką fiskalną i negatywną krótkoterminową realną stopą procentową, wymaga ostrożności w polityce pieniężnej – czytamy w komunikacie, wydanym przez MFW po opublikowaniu raportu. Autorzy opracowania pozytywnie ocenili również podstawowe założenia rządowej Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.Szczególne znaczenie dla analiz MFW miała kondycja polskiego sektora bankowego. -  System finansowy wykazuje odporność na wstrząsy, banki zachowują odpowiednią płynność i są dobrze skapitalizowane – taka ocenę wystawił rodzimym bankom Fundusz. Jednym z ważniejszych wskaźników dobrej kondycji instytucji finansowych jest niski poziom kredytów zagrożonych. Autorzy opracowania wskazali również na kwestię kredytów frankowych i ewolucje stanowiska polskich organów odpowiedzialnych za ład i stabilność systemu finansowego wobec tego wyzwania – od planów ustawowego przewalutowania zobowiązań po propozycje doprowadzenia do „odfrankowania” kredytów na drodze dobrowolnych umów między bankami a kredytobiorcami, stymulowanych mechanizmami nadzorczymi. Raport przypomina jednak, iż pula umów walutowych cały czas się zmniejsza – ostatnio wyniosła 7,7 proc. wartości polskiego PKB. Odnotowano również najważniejszy efekt rządowej strategii repolonizacyjnej, czyli przejęcie kontroli nad bankiem Pekao SA przez skarb państwa. Zdaniem autorów raportu, znaczenie ma nie tylko sam fakt repolonizacji jednego z większych banków, ale również włączenie go do grupy kapitałowej PZU, która na przestrzeni kilku zaledwie lat wyrosła na bardzo poważnego gracza na polskim rynku. Generuje to zupełnie nowe wyzwania ostrożnościowe dla polskiego nadzoru – czytamy w dokumencie.

Pełna treść raportu (w języku angielskim) pod adresem: http://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/07/17/Republic-of-Poland-2017-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-45090

Karol Jerzy Mórawski

Udostępnij artykuł: