Mieszkanie Plus: bank ziemi czekają zmiany

Nieruchomości

Budowa bloku mieszkalnego
Fot. Pixabay.com

Zwiększenie zasobu gruntów pod zabudowę mieszkaniową i elastyczne formy udostępnienia gruntów pod inwestycje mieszkaniowe – to najważniejsze zmiany nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości (KZN).

Celem zmian jest sprawniejsza i efektywniejsza realizacja programu #MieszkaniePlus

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przedstawiło propozycje zmian usprawniających pozyskiwanie i gospodarowanie gruntami przez KZN na cele realizacji inwestycji mieszkaniowych w ramach programu Mieszkanie Plus.

Celem zmian jest sprawniejsza i efektywniejsza realizacja programu Mieszkanie Plus.

Co się zmieni w celach i zadaniach Krajowego Zasobu Nieruchomości

Krajowy Zasób Nieruchomości będzie zwiększał podaż mieszkań o umiarkowanych cenach i czynszach przez bezpośrednią aktywność inwestycyjną realizowaną w szczególności przy wykorzystaniu nieruchomości Skarbu Państwa. Na tych nieruchomościach będą powstawać mieszkania przeznaczone na wynajem, w tym z opcją docelowego przeniesienia prawa własności.

Zasadniczą zmianą jest propozycja rezygnacji z ograniczenia stosowania rozwiązań zawartych w ustawie wyłącznie do mieszkań o czynszu normowanym. Wysokość czynszu powinna być elastyczna w zależności od specyfiki danej inwestycji.

Różne formy wykorzystania gruntów pod Mieszkanie Plus

Proponujemy uelastycznienie form gospodarowania nieruchomościami państwowymi. Krajowy Zasób Nieruchomości będzie miał możliwość wnoszenia nieruchomości do spółek z udziałem innych podmiotów niż jednostki samorządu terytorialnego i ich związki. Wprowadzimy możliwość udostępnienia nieruchomości na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Potrzebujemy powiększenia dopuszczalnych sposobów gospodarowania nieruchomościami należącymi do zasobu, przy zachowaniu możliwości kontroli i egzekwowania zobowiązań od podmiotów, którym nieruchomości zostaną udostępnione. Zaproponowane rozwiązania zachęcą inwestorów do budowania mieszkań, w tym tych o umiarkowanych cenach i czynszach.

Korzyści dla udostępniających grunty

Dla zapewnienia wystarczającej ilości gruntów pod inwestycje mieszkaniowe proponujemy zaangażowanie nowych zasobów gruntów, które będą stanowiły źródło pozyskania nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową. W tym celu sformułowaliśmy rozwiązania zachęcające Agencję Nieruchomości Rolnych oraz Agencję Mienia Wojskowego do przekazywania gruntów do zasobu KZN, ale również umożliwiające przekazywanie do zasobu, którym gospodaruje KZN nieruchomości przez spółki Skarbu Państwa i instytuty badawcze. W przypadku zbycia nieruchomości przejętej od KOWR i AMW KZN będzie wypłacał tym podmiotom kwotę odpowiadającą 90 proc. dochodów uzyskanych ze zbycia lub udostępnienia tej nieruchomości.

Dla usprawnienia sporządzania wykazów nieruchomości rezygnujemy z obowiązku ujmowania w wykazach nieruchomości, które z racji funkcji i przeznaczenia, nie mogą zostać wykorzystane na cele budownictwa mieszkaniowego (np. grunty zajęte przez pas drogowy lub pokryte wodami). Zmiany te ułatwią organom sporządzanie wykazów, a KZN będzie szybciej sprawdzał wykazy i łatwiej identyfikował nieruchomości pod zabudowę.

Mieszkanie Plus zmienia się na lepsze

Nowelizacja przepisów ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości to dopełnienie większego pakietu działań mających na celu wsparcie budownictwa mieszkaniowego dostępnego dla osób o niskich i przeciętnych dochodach. Jednym z tych elementów jest obowiązująca już ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych, która redukuje bariery prawne ograniczające rozwój mieszkalnictwa. Od nowego roku na podstawie ustawy o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania będą wypłacane dopłaty do czynszów najmu.

Przez wiele lat podstawowym problemem polskiego mieszkalnictwa był statystyczny niedobór mieszkań. Od 2016 r. rząd podjął szereg działań legislacyjnych, które redukują bariery prawne, które ograniczają rozwój mieszkalnictwa. Dostępność mieszkań na wynajem dla osób o przeciętnych i niskich dochodach jest jedną z najważniejszych trudności w rozwoju mieszkalnictwa.

 Źródło: MIiR/Centrum Prasowe PAP
Udostępnij artykuł: