Minister Maria Wasiak na Kongresie 25 –lecia Samorządu Terytorialnego

Aktualności

Podsumowanie 25 lat samorządności w Polsce oraz dyskusja o nowych wyzwaniach i niezbędnych warunkach do skutecznego realizowania zadań samorządowych - to główne cele Kongresu 25-lecia Samorządu Terytorialnego.  W uroczystości uczestniczył prezydent RP Bronisław Komorowski oraz minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak.

– W  latach 2014-2020 województwa będą dysponować niebagatelną kwotą ponad 31 mld euro w Regionalnych Programach Operacyjnych. Jest to niemal 40% całej puli jaka Polska dysponuje w nowym rozdaniu funduszy unijnych. To znaczący postęp w odniesieniu do mijającej perspektywy 2007-2013, kiedy w zarządzie regionów było 25% dostępnych funduszy – powiedziała szefowa resortu na kongresie, który  jest centralnym wydarzeniem samorządowym jubileuszu reformy uznawanej powszechnie za jeden z największych sukcesów polskich przemian ustrojowych.

Podczas obrad zaprezentowane zostało przesłanie kongresu, w którym przedstawiono wizję docelową samorządu terytorialnego. Realizacja tego modelu ma przyczynić się do trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, wzmocnienia udziału obywateli w rozwoju lokalnym i regionalnym, a także do wzrostu efektywności administracji publicznej. W swoim przesłaniu samorządowcy podkreślali różne aspekty działalności jst, w tym zadania własne, finanse, organizację, a także przepisy prawa samorządowego.

Minister Maria Wasiak odnosząc się do postulatów przypomniała, że polskie regiony zawdzięczają tak widoczne przyspieszenie procesu decentralizacji w dużej mierze akcesji naszego kraju do UE i wiążącemu się z nią napływowi środków europejskich. W stosunkowo krótkim czasie nastąpił istotny awans i poważne wzmocnienie pozycji regionów w krajowej i europejskiej polityce regionalnej. – Faktem jest, że w ciągu ostatnich 10 lat samorządy wojewódzkie stały się prawdziwymi gospodarzami swoich regionów. Gospodarzami, którzy potrafią mądrze planować rozwój, inwestując w mocne strony i rozwiązując specyficzne problemy w najbliższym otoczeniu – podkreślała minister Wasiak. Dodała, że skuteczne wykorzystanie funduszy dostępnych na lata 2007-2013 w ramach regionalnych programów operacyjnych stało się jednym z argumentów za dalszą decentralizacją zarządzania funduszami strukturalnymi.

W swoim wystąpieniu, minister Maria Wasiak wspomniała również o Kontraktach Terytorialnych, które stanowią nową jakość w polskiej polityce regionalnej. – Cel, który postawiliśmy przed sobą wspólnie z samorządami, to lepsza koordynacja działań z poziomu krajowego i samorządowego. Oznaczać to będzie bardziej efektywne inwestowanie środków na rozwój. Szacujemy, że zaangażowanie funduszy europejskich i krajowych na działania z zakresu polityki rozwoju, w skali całego kraju w latach 2014-2023, może wynieść około 400 mld zł – powiedziała. W opinii Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju od rozsądnie koordynowanej decentralizacji nie ma odwrotu – ten proces wciąż się pogłębia z korzyścią dla Polski i jej regionów.

Szefowa resortu uczestniczyła również w uroczystej kolacji, która odbyła się 5 marca 2015 r.

Podczas Kongresu, wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski otrzymał Medal Honorowy Związku Miast Polskich za wkład w rozwój samorządu miejskiego poprzez efektywne wdrożenie polityki miejskiej w resorcie.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

 

Udostępnij artykuł: