Minutes RPP: obniżka stóp procentowych ograniczy wtórne efekty epidemii koronawirusa, wzmocni stabilność systemu finansowego

Gospodarka

Większość RPP oceniła w kwietniu, że obniżka stóp proc. przyczyni się do ograniczenia wtórnych efektów gospodarczych pandemii, co wzmocni stabilność systemu finansowego - wynika z opisu dyskusji z posiedzenia RPP z 8 kwietnia. Na posiedzeniu nie przyjęto wniosku o wprowadzenie operacji repo o ponad 2-letnim okresie zapadalności.

Koronawirus, pieniądze i wykresy gospodarcze
Fot. stock.adobe.com/corlaffra

Większość RPP oceniła w kwietniu, że obniżka stóp proc. przyczyni się do ograniczenia wtórnych efektów gospodarczych pandemii, co wzmocni stabilność systemu finansowego - wynika z opisu dyskusji z posiedzenia RPP z 8 kwietnia. Na posiedzeniu nie przyjęto wniosku o wprowadzenie operacji repo o ponad 2-letnim okresie zapadalności.

Większość #RPP oceniła w kwietniu, że obniżka stóp proc. przyczyni się do ograniczenia wtórnych efektów gospodarczych pandemii #koronawirus.a #StopyProcentowe

"Większość członków Rady oceniła, że biorąc pod uwagę istotne pogorszenie perspektyw gospodarczych oraz wzrost ryzyka spadku inflacji poniżej celu NBP w średnim okresie na obecnym posiedzeniu stopy procentowe NBP powinny zostać ponownie obniżone. Członkowie ci wskazywali, że taka decyzja przyczyni się bezpośrednio do dalszego obniżenia rat kredytów zaciągniętych w oparciu o zmienną stopę procentową przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe. Niższe koszty obsługi kredytów będą łagodziły negatywny wpływ restrykcji związanych z Covid-19 na sytuację finansową przedsiębiorstw i gospodarstw domowych oraz będą ograniczały ryzyko ich niewypłacalności. W efekcie, obniżka stóp przyczyni się do ograniczenia efektów wtórnych epidemii Covid-19 – takich jak wzrost bezrobocia i silny spadek popytu konsumpcyjnego – poprawiając tym samym średniookresowe perspektywy krajowej koniunktury i wzmacniając stabilność systemu finansowego" - napisano.

Czytaj także: RPP zaskoczyła rynek kolejną obniżką stóp procentowych, są już bliskie >>>

"Zaznaczano, że efekt ten będzie wzmacniany przez pozytywny wpływ obniżki stóp procentowych na nastroje podmiotów gospodarczych po ustaniu pandemii. Złagodzeniu negatywnego wpływu pandemii na aktywność gospodarczą będzie także sprzyjało obniżenie – w następstwie spadku stóp procentowych – rentowności obligacji skarbowych i kosztów obsługi długu publicznego, zwiększające przestrzeń dla niezbędnej stymulacji fiskalnej. Większość członków Rady zwracała uwagę, że obniżka stóp procentowych, wspierając wszystkimi wskazanymi kanałami wzrost aktywności gospodarczej, będzie ograniczała ryzyko spadku inflacji poniżej celu inflacyjnego NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej" - dodano.

Na posiedzeniu zgłoszono wniosek o wprowadzenie operacji repo o ponad 2-letnim okresie zapadalności i rentowności 0,25 proc. Wniosek nie został przyjęty.

Pojawiła się opinia, że choć polityka pieniężna powinna zostać na obecnym posiedzeniu złagodzona, to zwiększenie jej stopnia ekspansywności powinno odbyć się poprzez bezpośrednie oddziaływanie na dłuższy koniec krzywej dochodowości, a nie poprzez obniżkę stopy referencyjnej.

W kolejnych miesiącach inflacja najprawdopodobniej wyraźnie się obniży

Wskazywano, że w kolejnych miesiącach inflacja najprawdopodobniej wyraźnie się obniży.

"W kierunku obniżenia dynamiki cen będzie oddziaływał oczekiwany spadek globalnej aktywności gospodarczej oraz osłabienie popytu krajowego. Inflację będą dodatkowo obniżały niższe ceny surowców na rynku światowym. Biorąc to pod uwagę większość członków Rady oceniła, że – mimo poluzowania polityki pieniężnej NBP w ostatnim okresie – utrzymuje się ryzyko spadku inflacji poniżej celu inflacyjnego NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. Niektórzy członkowie Rady wyrażali opinię, że możliwe jest także, że spadkowi aktywności gospodarczej będzie w średnim okresie towarzyszył wzrost dynamiki cen" - napisano.

Czytaj także: Eryk Łon z RPP: za kolejną obniżką stóp procentowych stały m.in. obawy przed deflacją i umocnienie złotego >>>

Operacje skupu

Członkowie Rady podkreślali, że dla wzmocnienia efektów poluzowania warunków monetarnych w gospodarce NBP powinien nadal prowadzić operacje zakupu skarbowych papierów wartościowych jednocześnie rozszerzając zakres skupowanych aktywów o dłużne papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa.

"Operacje skupu będą prowadzone na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku. Celem tych operacji będzie zmiana długoterminowej struktury płynności w sektorze bankowym, zapewnienie płynności rynku wtórnego skupowanych papierów wartościowych oraz wzmocnienie oddziaływania obniżenia stóp procentowych NBP na gospodarkę, tj. wzmocnienie mechanizmu transmisji monetarnej. Terminy oraz skala prowadzonych operacji będą uzależnione od warunków rynkowych. NBP będzie także oferował kredyt wekslowy przeznaczony na refinansowanie kredytów udzielanych przedsiębiorcom przez banki" - dodano.

Czytaj także: Grażyna Ancyparowicz z RPP: bardzo małe szanse na ujemne stopy procentowe w Polsce >>>

W trakcie posiedzenia 8 IV Rada wskazała, że wszystkie podejmowane przez NBP działania mają na celu ograniczenie negatywnych konsekwencji gospodarczych pandemii i stworzenie warunków do szybkiego ożywienia aktywności gospodarczej po ustąpieniu obecnych zaburzeń. W efekcie, działania te wspierają utrzymanie stabilności makroekonomicznej i finansowej, a także ograniczają ryzyko obniżenia się inflacji poniżej celu inflacyjnego NBP w średnim okresie.

Na posiedzeniu zgłoszono wniosek o rozszerzenie skupu aktywów o papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa oraz papiery skarbowe o terminie zapadalności nie przekraczającym 1 roku. Wniosek został przyjęty.

Członkowie Rady oceniali jednak, że podejmowane działania mające na celu ograniczenie epidemii – choć niezbędne z punktu widzenia dbałości o zdrowie publiczne – przyczynią się do spadku aktywności gospodarczej, którego skala w krótkim okresie może być bardzo istotna.

Zaznaczano, że spadkowi aktywności będzie towarzyszyć pogorszenie sytuacji na rynku pracy i zmniejszenie dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych. Podkreślano także, że zagrożenie dla zdrowia związane z COVID-19 wraz z negatywnymi efektami ekonomicznymi epidemii doprowadziło do radykalnego pogorszenia nastrojów konsumentów i przedsiębiorców.

Oceniano, że po ustąpieniu zaburzeń związanych z pandemią, w średnim okresie dojdzie prawdopodobnie do stopniowej poprawy koniunktury. Przy czym zwracano uwagę, że tempo i skala tej poprawy są obarczone znaczną niepewnością. Będą one bowiem zależały od wpływu zaburzeń na dochody i nastroje podmiotów gospodarczych w dalszej perspektywie.

Wskazywano, że ewentualne utrzymanie się osłabionych nastrojów mogłyby istotnie obniżyć skłonność przedsiębiorstw do inwestowania oraz gospodarstw domowych do konsumpcji, oddziałując negatywnie na wzrost PKB i inflację.

Zaznaczano, że negatywny wpływ epidemii na wzrost gospodarczy będzie łagodzony przez wprowadzane w Polsce i wielu innych krajach pakiety stymulacyjne.

Na posiedzeniu 8 kwietnia RPP obniżyła referencyjną stopę procentową o 50 bp. do 0,50 proc. Była to druga obniżka w cyklu. W marcu główna stopa została przez RPP obniżona również o 50 pb.

Również kwietniu RPP poinformowała, że NBP będzie prowadził na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku skup dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa, oprócz wcześniej ogłoszonego skupu skarbowych papierów wartościowych.

Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: