Mobilność, bezpieczeństwo oraz centrum usług wspólnych to strategiczne kierunki rozwoju banków spółdzielczych w Polsce

Tylko u nas

Światowe firmy analityczne definiują pięć mega trendów rozwoju sektora bankowego: Mobilność, Chmura, Analityka, Społeczności oraz Bezpieczeństwo. Tegoroczna, VII edycja Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej zdecydowanie potwierdziła, że zagadnienia te są kluczowe również dla polskich banków spółdzielczych.

Światowe firmy analityczne definiują pięć mega trendów rozwoju sektora bankowego: Mobilność, Chmura, Analityka, Społeczności oraz Bezpieczeństwo. Tegoroczna, VII edycja Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej zdecydowanie potwierdziła, że zagadnienia te są kluczowe również dla polskich banków spółdzielczych.

Wdrożona w polskim sektorze bankowym Rekomendacja D Komisji Nadzoru Finansowego podkreśla istotę systemów teleinformatycznych dla funkcjonowania sektora bankowego. Bezpieczeństwo systemów oraz świadomość ryzyk jest odpowiedzialnością zarządów banków oraz rad nadzorczych. Wdrożenie rekomendacji wymaga systematycznej analizy ryzyka teleinformatycznego, co przekłada się na analizę i zasadność inwestycji jak również ograniczenie zbędnych wydatków. Analiza poprawia wynik finansowy poprzez racjonalne ponoszenie kosztów, lepsze planowanie oraz realizację budżetu banku. W opinii UKNF ważne jest, aby przy wdrażaniu rekomendacji zachować zasadę proporcjonalności.

Podczas przeprowadzonej wśród uczestników FTBS ankiety aż 68% respondentów uznało, że świadomość analizy ryzyka informatycznego w ich banku jest „wysoka”. 1/3 uznaje, że można ją określić jako „średnią”, a jedynie 2% jako „niską”. Zgodnie stwierdzono, że analiza ryzyk teleinformatycznych jest istotnym elementem bezpieczeństwa systemów dając gwarancję prawidłowych inwestycji, ograniczając koszty i zwiększając wyniki finansowe.

Banki, jako instytucje zaufania publicznego, muszą zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo swoich klientów. Zabezpieczenie komunikacji z klientem (szczególnie w przypadku zainfekowania komputera klienta) będzie kolejnym dużym wyzwaniem. Również w zakresie bezpieczeństwa transakcji mobilnych pojawiają się nowe standardy bezpieczeństwa w chmurze (HTC). Firmy analityczne uważają, że bezpieczeństwo trzeba będzie zbudować od podstaw, zatrudniając nowych pracowników.

„Smartfony zastąpiły na ryku typowe telefony komórkowe. Urządzenia, które klienci posiadają nie są już tylko telefonami, ale prywatnymi urządzeniami do wszystkiego (personal devices). Bankowość mobilna i mobilne płatności stają się standardowymi formami komunikacji Klient-Bank.” – mówi Andrzej Kawiński, Prezes Instytutu Analiz i Prognoz Rynkowych, moderator panelu dyskusyjnego „Analiza ryzyka teleinformatycznego – nowy zakres ochrony banku przed zagrożeniami”.

Taki kierunek potwierdziło aż 88% uczestników Forum uznając, że bankowość mobilna jest istotną drogą rozwoju bankowości spółdzielczej.

„Rozwiązania w chmurze z roku na roku stają się coraz bardziej powszechną technologią. Bariery mentalne, które kilka lat temu stanowiły przeszkodę we wdrażaniu tych technologii, zaczynają zanikać. Banki spółdzielcze, konkurując na rynku z bankami komercyjnymi, muszą nadążać za zmianami technologicznymi w sektorze. Nakłady na informatykę są na tyle znaczące, że nawet największe banki zastanawiają się czy je na to stać” – powiedział Andrzej Wolski, wiceprezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji.

W opinii 61% uczestników Forum budowa jednego Centrum Usług Wspólnych dla wszystkich pozytywnie wpłynie na rozwój sektora bankowości spółdzielczej. Tylko 12% jest przeciwnego zdania (przy 26% osób niezdecydowanych). Wnioskiem z większości opinii prezentowanych podczas konferencji jest przekonanie, że różnorodność sektora banków spółdzielczych, skala ich działalności jest idealnym modelem do stworzenia CUW współdzielącego koszty utrzymania i rozwoju technologicznego.

Źródło: Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Udostępnij artykuł: