mObywatel: dokumenty cyfrowe pod względem prawnym będą w końcu tak samo ważne jak tradycyjne?

Prawo i regulacje

Zrównanie pod względem prawnym dokumentów cyfrowych obsługiwanych w aplikacji z dokumentami w tradycyjnej, nieelektronicznej formie, rozszerzenie zakresu danych, którymi mogą zarządzać użytkownicy aplikacji mObywatel w ramach dokumentu oraz umożliwienie wykorzystywania aplikacji przy uwierzytelnianiu profilu zaufanego, to rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o aplikacji mObywatel, który rząd planuje przyjąć w II kw.

Aplikacja mObywatel
Fot. https://www.gov.pl/web/mobywatel

Zrównanie pod względem prawnym dokumentów cyfrowych obsługiwanych w aplikacji z dokumentami w tradycyjnej, nieelektronicznej formie, rozszerzenie zakresu danych, którymi mogą zarządzać użytkownicy aplikacji mObywatel w ramach dokumentu oraz umożliwienie wykorzystywania aplikacji przy uwierzytelnianiu profilu zaufanego, to rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o aplikacji mObywatel, który rząd planuje przyjąć w II kw.

Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom osób korzystających z usług mobilnych, jak i podmiotów świadczących takie usługi, stwarzając mechanizmy niezbędne dla budowania zaufania do cyfrowych usług Państwa oraz całego mobilnego środowiska.

- czytamy w wykazie.

Cel nowelizacji

Celem projektowanej nowelizacji ma być m.in.
- zrównanie pod względem prawnym dokumentów cyfrowych obsługiwanych w aplikacji mObywatel z analogicznymi dokumentami w tradycyjnej, nieelektronicznej formie - w szczególności doprecyzowanie warunków wykorzystywania i uznawania dokumentu elektronicznego, obsługiwanego przy użyciu aplikacji mObywatel, który służyć ma jako mobilny odpowiednik dowodu osobistego;
- upowszechnienie korzystania z usługi mLegitymacji przez uczniów i studentów.
- przygotowanie rozwiązania w ramach którego jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty (organizacje zawodowe, zrzeszenia, związki sportowe) będą mogły prowadzić ewidencję, uruchamiać i zarządzać swoimi dokumentami elektronicznymi, wydanymi dla obywateli (mieszkańców, członków organizacji);
- uproszczenie procesu nawiązywania przez ministra właściwego do spraw informatyzacji współpracy z podmiotami (w szczególności z jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami, uczelniami) w zakresie korzystania z standardowych usług opracowywanych i udostępnianych przez ministra właściwego do spraw informatyzacji;
- rozszerzenie dostępnego zakresu danych, którymi mogą zarządzać użytkownicy aplikacji mObywatel w ramach dokumentu elektronicznego mObywatel - o takie dane jak: NIP (jeśli został nadany), datę wydania dowodu osobistego, stan cywilny, adres i datę zameldowania na pobyt czasowy oraz datę upływu deklarowanego terminu pobytu, dane z Rejestru Danych Kontaktowych - celem wdrożenia nowych usług w tej aplikacji;
- umożliwienie wykorzystywania aplikacji mObywatel jako czynnika uwierzytelnienia profilu zaufanego;
- umożliwienie przekazania danych w celu uwierzytelnienia użytkownika aplikacji w systemie teleinformatycznym podmiotu publicznego.
- zapewnienie możliwości dokonywania płatności w ramach usług świadczonych przez podmioty publiczne w aplikacji mObywatel;
- uregulowanie, że opiekun prawny, rodzic może w aplikacji posiadać dostęp do dokumentu elektronicznego osoby, którą ma pod swoją opieką;
- rozszerzenie możliwych źródeł finansowania rozwoju i utrzymania systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw informatyzacji oraz aplikacji mObywatel.

Czytaj także: Konto w Banku Pekao można otworzyć z wykorzystaniem aplikacji mObywatel >>>

W zakresie funkcjonalności aplikacji mObywatel, które nie będą udostępnione w dniu wejścia w życie przedmiotowego projektu ustawy (np. usługa płatności elektronicznych), minister właściwy do spraw informatyzacji wyda komunikat przed ich powszechnym udostępnieniem. Pozwoli to poinformować obywateli oraz podmioty prywatne i publiczne o wdrożeniu i uruchomieniu rozwiązania stanowiącego odpowiedź na zdefiniowane wyżej problemy, podano także.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: