Monitor spółdzielczy: maj 2010

NBS 2010/05

DYWIDENDA DLA AKCJONARIUSZY Walne Zgromadzenie Banku BPS przeznaczyło na dywidendę WZA zgodnie z propozycją zarządu 14,49 mln zł, co stanowi 24,5 proc. wypracowanego zysku w kwocie 57,2 mln zł. Zysk netto banku był wyższy o 6,7 proc. niż wypracowany rok wcześniej, podczas gdy w całym sektorze bankowym odnotowano spadek zysków brutto i netto o ponad 36 proc. Na koniec grudnia 2009 r. suma bilansowa Banku BPS SA wyniosła 12,5 mld zł i była wyższa niż rok wcześniej o 1,2 mld zł, tj. o 10,7 proc., fundusze własne wzrosły o 37,5 mln zł do 468,3 mln zł.

DYWIDENDA DLA AKCJONARIUSZY Walne Zgromadzenie Banku BPS przeznaczyło na dywidendę WZA zgodnie z propozycją zarządu 14,49 mln zł, co stanowi 24,5 proc. wypracowanego zysku w kwocie 57,2 mln zł. Zysk netto banku był wyższy o 6,7 proc. niż wypracowany rok wcześniej, podczas gdy w całym sektorze bankowym odnotowano spadek zysków brutto i netto o ponad 36 proc. Na koniec grudnia 2009 r. suma bilansowa Banku BPS SA wyniosła 12,5 mld zł i była wyższa niż rok wcześniej o 1,2 mld zł, tj. o 10,7 proc., fundusze własne wzrosły o 37,5 mln zł do 468,3 mln zł.

Członkowie zarządu uzyskali od akcjonariuszy wysoką ocenę w postaci ponad 73 proc. skwitowania. Walne nie zatwierdziło propozycji dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego banku oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii „J” w całości. Decyzję o podwyższeniu kapitału przesunięto na kolejne WZ Banku BPS.

KOSZMAR ODPISÓW

W I kwartale br. przybyło 3 mld zł utraconych i zagrożonych kredytów konsumenckich. Łączna suma złych kredytów gospodarstw domowych i przedsiębiorstw wynosi 50 mld zł. Najszybciej rośnie grupa kredytów straconych, tj. nie oddawanych przez 6 miesięcy – wśród klientów detalicznych to kwota 25 mld zł w całej puli 411 mld zł udzielonych im kredytów. Odsetek złych kredytów w łącznym zadłużeniu firm, które wynosi 209 mld zł, wzrósł w I kwartale br. do 12 proc. Firmy sekurytyzacyjne będą miały co robić…

BAZYLEA III: ZAGROŻENIE NIE MINĘŁO!

Zrzeszenia Banku BPS, GBW i MR Banku wspólnie wystąpiły do KNF w sprawie propozycji zawartych w dokumentach konsultacyjnych Komitetu Bazylejskiego. Zdaniem zrzeszeń niedostosowanie nowych regulacji do polskich realiów grozi doprowadzeniem do stopniowej likwidacji bankowości spółdzielczej.

Komitet zaproponował wprowadzenie nowego wskaźnika adekwatności kapitałowej – Tier 1 w wysokości minimum 8 proc., przy czym inaczej niż dotychczas zdefiniowane zostały fundusze przyjmowane do jego wyliczenia. W kalkulacji Tier 1 nie uwzględnia się funduszy uzupełniających, w tym funduszy podlegających liniowej amortyzacji, a wyłącznie kapitały stabilne, spełniające wiele określonych kryteriów. Kryterium nr 3 stanowi, że kapitał uznany jako stabilny musi być wieczny, tj. nie może podlegać zwrotowi (oprócz przypadku likwidacji). Kryterium tego nie spełnia fundusz udziałowy (zaliczany do funduszy podstawowych), który jest konsekwencją formy prawnej funkcjonowania banków spółdzielczych. W czasie kryzysu oraz we wcześniejszych latach przypadki banków spółdzielczych znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej wskazywały, że zwiększanie funduszu udziałowego pozwalało na zabezpieczenie ryzyka. Dla oszacowania wpływu wdrożenia projektowanych zmian na sytuację banków spółdzielczych dokonano symulacji wskaźnika Tier 1 na podstawie danych sprawozdawczych według stanu na 31.12.2009 r. Wskaźnik wyliczono dla grupy stanowiącej ponad 60 proc. sektora. Z badań wynika, że zaliczenie funduszu udziałowego do kapitałów stabilnych skutkuje brakiem spełnienia wymagań dla wskaźnika Tier 1 przez niespełna 4 proc. badanej grupy. Natomiast zastosowanie kryterium nr 3 i oszacowanie ww. wskaźnika bez uwzględniania funduszu udziałowego powoduje, że ponad 9 proc. badanej grupy banków nie będzie spełniało planowanych norm. W większości przypadków zagrożenie to dotyczy banków dużych, pozytywnie ocenianych przez nadzór.

Proponowana definicja Tier 1 Capital praktycznie pozbawia banki spółdzielcze instrumentów pozwalających na zwiększenie w krótkim czasie kapitałów stabilnych. Jedynym stabilnym źródłem kapitałów pozostanie wypracowany wynik finansowy. Dlatego w opinii sektora uzasadnione jest podjęcie przez polski nadzór decyzji w zakresie kryteriów dla kapitałów stabilnych, umożliwiającej uwzględnianie funduszu udziałowego w kapitałach Tier 1. W naszej opinii – czytamy w piśmie do przewodniczącego KNF – zastosowanie tego wskaźnika wobec banków spółdzielczych, przy jednoczesnym ograniczeniu źródeł kapitałów stabilnych, skłoni je do modelowania źródeł finansowania, a nie aktywów stanowiących główne źródło ryzyka.

GÓRA UNIJNYCH DOPŁAT

ARiMR przekazała już w br. na konta rolników i firm sektora agrobiznesu ponad 9 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich, PROW oraz pomocy krajowej. Najwięcej, bo 5,9 mld zł, otrzymali beneficjenci dopłat bezpośrednich. Z PROW na rachunki rolników i firm przekazano 2,9 mld zł, zaś ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: